ഷാഫിയുടെ ദുബായ് 2

ഷാഫിയുടെ ദുബായ് 2 SHAFIYUDE DUBAI 2 AUTHOR : SHAFI | PREVIOUS PART ഫസ്റ്റ്
പാർട്ട് നിർത്തി ഇടതു നിന്നും തുടങ്ങാം, അങ്ങനെ വാതിൽ അടച്ചു റൂമിൽ കയറി ഞാന്‍
ലോക്ക് ഇട്ടു. ചേച്ചി നല്ല പിങ്ക് കളർ മിനുസമുള്ള നെറ്റി ആണ് ഇട്ടിരുന്നത്, ഫസ്റ്റ്
ടൈം ആയ കാരണം എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയണം എന്ന് അറിയാതെ ഞാന്‍ ചേചി ഡെയ് സൗന്ദര്യം
നോക്കി നിന്നും പോയി .!!! ശെരിക്കും ഒരു സെക്സി ലുക്ക്, […]

Continue reading

ഷാഫിയുടെ ദുബായ് 2

ഷാഫിയുടെ ദുബായ് 2 SHAFIYUDE DUBAI 2 AUTHOR : SHAFI | PREVIOUS PART ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നിർത്തി ഇടതു നിന്നും തുടങ്ങാം, അങ്ങനെ വാതിൽ അടച്ചു റൂമിൽ കയറി ഞാന്‍ ലോക്ക് ഇട്ടു. ചേച്ചി നല്ല പിങ്ക് കളർ മിനുസമുള്ള നെറ്റി ആണ് ഇട്ടിരുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയ കാരണം എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയണം എന്ന് അറിയാതെ ഞാന്‍ ചേചി ഡെയ് സൗന്ദര്യം നോക്കി നിന്നും പോയി .!!! ശെരിക്കും ഒരു സെക്സി ലുക്ക്, […]

Continue reading

ഷാഫിയുടെ ദുബായ്

ഷാഫിയുടെ ദുബായ് SHAFIYUDE DUBAI AUTHOR:SHAFI ഞൻ ആദ്യം അയി ആണ് കഥ എഴുതുന്നത്
,എന്റെ പേര് ഞാന്‍ പറയുന്നില്ല , സ്ഥലം തൃശൂർ , എന്തേലും തെറ്റ് ഉണ്ടങ്കിൽ
ക്ഷമിക്കുക, എന്റെ ഒരു അനുഭവം ആണ് ഞൻ എവിടെ പറുന്നത്. എന്റെ പ്ലസ് ടു കാലം ,
പഠിക്കാൻ അയി താനെ പ്ലാൻ ചെയ്തു ആണ് സ്കൂളിൽ പോയത് എങ്കിലും ഫസ്റ്റ് എക്സാം
കൈനത്തോടെ അത് ഒരു തീരുമാനം അയി, എടുത്ത സബ്ജക്ട് ബിയോളജി സയൻസ് […]

Continue reading

ഷാഫിയുടെ ദുബായ്

ഷാഫിയുടെ ദുബായ് SHAFIYUDE DUBAI AUTHOR:SHAFI ഞൻ ആദ്യം അയി ആണ് കഥ എഴുതുന്നത് ,എന്റെ പേര് ഞാന്‍ പറയുന്നില്ല , സ്ഥലം തൃശൂർ , എന്തേലും തെറ്റ് ഉണ്ടങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക, എന്റെ ഒരു അനുഭവം ആണ് ഞൻ എവിടെ പറുന്നത്. എന്റെ പ്ലസ് ടു കാലം , പഠിക്കാൻ അയി താനെ പ്ലാൻ ചെയ്തു ആണ് സ്കൂളിൽ പോയത് എങ്കിലും ഫസ്റ്റ് എക്സാം കൈനത്തോടെ അത് ഒരു തീരുമാനം അയി, എടുത്ത സബ്ജക്ട് ബിയോളജി സയൻസ് […]

Continue reading