അമ്മച്ചിക്ക് ഒരുമ്മ [ഷം ന]

അമ്മച്ചിക്ക് ഒരുമ്മ Ammachikku Orumma Author : Sham Na   ആദ്യ   ഭാഗത്തിന്    ഭേദപ്പെട്ട ഒരു     പ്രതികരണം     ഉണ്ടായതിൽ     സന്തോഷം വ്യക്തിപരമായ       ചില   അസൗകര്യങ്ങൾ     വന്ന്  പെട്ടത് കാരണം      അല്പം    വൈകിയതിൽ     ക്ഷമിക്കുമല്ലോ?   കഥ    ഇതു വരെ…   അത്യാവശ്യമായ        ഏതോ    ഒരു     ഒരു      റിക്കാർഡ്    […]

Continue reading