വ്യാധിരൂപിണി [ഷേണായി]

17 വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം കൊച്ചിയിലേക്കു മടങ്ങുന്ന ഒരു യുവതി.. അവളുടെ യാത്ര
വെറുതേയുള്ളതായിരുന്നില്ല. വ്യാധിരൂപിണി Vyadhiroopini | Author : Shenoy
രാത്രിയിലെ ദീർഘമായ പണ്ണലിന്റെ ക്ഷീണത്തിൽ കട്ടിലിൽ
ചെരിഞ്ഞുകിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു സുപ്രിയ ജയചന്ദ്രൻ.ദേഹത്ത് ഒരു നൂലുപോലുമില്ല.
മാംസളമായ ദേഹമുള്ള വിരിഞ്ഞ ചന്തിപ്പാളികളിലും പൊക്കിൾകുഴിയിലും മുലക്കുന്നുകളിലും
ശുക്ലം ഉണങ്ങിക്കിടന്നു. നേരം രാവിലെ പത്തുമണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കടവന്ത്രയിലുള്ള
അവളുടെ ആഡംബര ഫ്‌ളാറ്റിൽ രാത്രിയെത്തിയ അവളുടെ ബോയ്ഫ്രണ്ട് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു
പോയിരുന്നു.നഗരത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഫിനാൻസ് കമ്പനിയുടെ സീനിയർ മാനേജരാണ് […]

Continue reading

വ്യാധിരൂപിണി [ഷേണായി]

17 വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം കൊച്ചിയിലേക്കു മടങ്ങുന്ന ഒരു യുവതി.. അവളുടെ യാത്ര വെറുതേയുള്ളതായിരുന്നില്ല. വ്യാധിരൂപിണി Vyadhiroopini | Author : Shenoy രാത്രിയിലെ ദീർഘമായ പണ്ണലിന്റെ ക്ഷീണത്തിൽ കട്ടിലിൽ ചെരിഞ്ഞുകിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു സുപ്രിയ ജയചന്ദ്രൻ.ദേഹത്ത് ഒരു നൂലുപോലുമില്ല. മാംസളമായ ദേഹമുള്ള വിരിഞ്ഞ ചന്തിപ്പാളികളിലും പൊക്കിൾകുഴിയിലും മുലക്കുന്നുകളിലും ശുക്ലം ഉണങ്ങിക്കിടന്നു. നേരം രാവിലെ പത്തുമണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കടവന്ത്രയിലുള്ള അവളുടെ ആഡംബര ഫ്‌ളാറ്റിൽ രാത്രിയെത്തിയ അവളുടെ ബോയ്ഫ്രണ്ട് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു പോയിരുന്നു.നഗരത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഫിനാൻസ് കമ്പനിയുടെ സീനിയർ മാനേജരാണ് […]

Continue reading