ചേട്ടത്തി [Siraj]

ചേട്ടത്തി Chettathi | Author : Siraj   സാണിയുടെ ജേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയാണ് മിനി.
മിനിക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് പ്രായമു്. ഒരു കുട്ടിയു് ആശമോള്‍. നാലാം
ക്ലാസ്സില്‍ പഠിക്കുന്നു. മിനി നല്ല തടിച്ച ശരീരമാണ്. വെളുത്ത നിറം നല്ല
സുന്ദരിയാണ്. സാരിയും ബ്ലൗസുമാണ് വേഷം. ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടപോലെ ആചെടികള്‍
ചെമന്നതാണ്. കാല്‍ പഴയ സിനിമാനടി ഷീലയെ പോലിരി ും. ആശമോള്‍ ഒരു കുസൃതി കുടുക്കയാണ്.
കൊച്ചുനടി ബേബി ശാലിനിയുടെ ചേട്ടത്തിയാന്നേ തോന്നുകയുള്ളൂ. സോണിയുടെ ചേട്ടന്‍ ബസ്സ്
[…]

Continue reading

ചേട്ടത്തി [Siraj]

ചേട്ടത്തി Chettathi | Author : Siraj   സാണിയുടെ ജേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയാണ് മിനി. മിനിക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് പ്രായമു്. ഒരു കുട്ടിയു് ആശമോള്‍. നാലാം ക്ലാസ്സില്‍ പഠിക്കുന്നു. മിനി നല്ല തടിച്ച ശരീരമാണ്. വെളുത്ത നിറം നല്ല സുന്ദരിയാണ്. സാരിയും ബ്ലൗസുമാണ് വേഷം. ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടപോലെ ആചെടികള്‍ ചെമന്നതാണ്. കാല്‍ പഴയ സിനിമാനടി ഷീലയെ പോലിരി ും. ആശമോള്‍ ഒരു കുസൃതി കുടുക്കയാണ്. കൊച്ചുനടി ബേബി ശാലിനിയുടെ ചേട്ടത്തിയാന്നേ തോന്നുകയുള്ളൂ. സോണിയുടെ ചേട്ടന്‍ ബസ്സ് […]

Continue reading

Ayalathe ittha

Ayalathe ittha By:Siraj ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ സ്വന്തം കഥയാണ് ഞാൻ +2
പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവം എന്റെ പേര് സിറാജ് (യഥാർത്ഥ പേര് അല്ല ) ഞാൻ +2
പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ വീട് താമസം മാറി വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ
ഇബടെ വീടിന്റെ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരു ഇത്ത ഉണ്ട് അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ
കുട്ടികൾ ഇല്ല ഇത്തയുടെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ ആണ് ഇത്ത ഞങ്ങളുടെ വീടുമായി […]

Continue reading

Ayalathe ittha

Ayalathe ittha By:Siraj ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ സ്വന്തം കഥയാണ് ഞാൻ +2 പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവം എന്റെ പേര് സിറാജ് (യഥാർത്ഥ പേര് അല്ല ) ഞാൻ +2 പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ വീട് താമസം മാറി വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ ഇബടെ വീടിന്റെ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരു ഇത്ത ഉണ്ട് അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ കുട്ടികൾ ഇല്ല ഇത്തയുടെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ ആണ് ഇത്ത ഞങ്ങളുടെ വീടുമായി […]

Continue reading