ഞാനും ചേട്ടതിയും പിന്നെ എന്റെ ചേച്ചിയും 5 [ആതിര ബാബു]

ഞാനും ചേട്ടതിയും പിന്നെ എന്റെ ചേച്ചിയും 5 Njaanum Chettathiyum Pinne ente
Chechiyum Part 5 Author : Aathira Babu | Previous Parts   എല്ലാ സഹോദരീ സഹോദര
വായനക്കാരും ക്ഷമിക്കണം. ഏറെ നാളത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ കഥയുടെ അഞ്ചാമത്തെ
ഭാഗം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ചില പേഴ്സണൽ problem കാരണം ആണ് ഇത്രയും late ആയത്.
പകുതി എഴുതി വെചിരുന്നെങ്ങിലും പിന്നെ ബാക്കി complete ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ദയവു
ചെയ്ത് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. […]

Continue reading

ഞാനും ചേട്ടതിയും പിന്നെ എന്റെ ചേച്ചിയും 5 [ആതിര ബാബു]

ഞാനും ചേട്ടതിയും പിന്നെ എന്റെ ചേച്ചിയും 5 Njaanum Chettathiyum Pinne ente Chechiyum Part 5 Author : Aathira Babu | Previous Parts   എല്ലാ സഹോദരീ സഹോദര വായനക്കാരും ക്ഷമിക്കണം. ഏറെ നാളത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ കഥയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ചില പേഴ്സണൽ problem കാരണം ആണ് ഇത്രയും late ആയത്. പകുതി എഴുതി വെചിരുന്നെങ്ങിലും പിന്നെ ബാക്കി complete ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ദയവു ചെയ്ത് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. […]

Continue reading

😈Game of Demons 8 [Demon king]

ആമുഖം   ഈ പാർട്ട് സ്ഥിരം പാർട്ടുകളിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല… അതിന്
കാരണങ്ങളും ഉണ്ട്… കുറച്ചു തിരക്കിൽ പെട്ടുപോയി കൂടതെ പേജ് അധികമുള്ള പാർട്ട്
ആയിരുന്നു… എഴുതിതീരൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തു. മിക്കവാറും അടുത്ത പാർട്ട് ക്ലൈമാക്സ്
ആകാനാണ് സാധ്യത… ഒന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നില്ല…   എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ ലയിച്ച് വരികൾ
വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്… ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 പാർട്ടായി അവസാനിപ്പിക്കാം…   പിന്നെ
കുറച്ചു കമ്പിയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്… ഫിലൊന്നും വന്നില്ലേൽ മാമനോടൊന്നും
തോനല്ലേ…. […]

Continue reading

😈Game of Demons 8 [Demon king]

ആമുഖം   ഈ പാർട്ട് സ്ഥിരം പാർട്ടുകളിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല… അതിന് കാരണങ്ങളും ഉണ്ട്… കുറച്ചു തിരക്കിൽ പെട്ടുപോയി കൂടതെ പേജ് അധികമുള്ള പാർട്ട് ആയിരുന്നു… എഴുതിതീരൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തു. മിക്കവാറും അടുത്ത പാർട്ട് ക്ലൈമാക്സ് ആകാനാണ് സാധ്യത… ഒന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നില്ല…   എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ ലയിച്ച് വരികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്… ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 പാർട്ടായി അവസാനിപ്പിക്കാം…   പിന്നെ കുറച്ചു കമ്പിയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്… ഫിലൊന്നും വന്നില്ലേൽ മാമനോടൊന്നും തോനല്ലേ…. […]

Continue reading