വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 11 [Arunima]

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 11 Vichuvinte Sakhimaar Part 11 | Author : Arunima |
Previous Part   സിത്താര.  ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്ന്റെ ഭാര്യ.  ടീച്ചർ ആണ്
3 മക്കൾ. 38വയസ് (2013) നീളം കുറഞ്ഞു ഓവർ അല്ലാത്ത തടിയിൽ വെളുത്ത ശരീരം. 
സാരിക്കിടയിലൂടെ പൊക്കിൾ വരെ കാണിച്ചാണ് സ്ഥിരം നടപ്പ്.  ഭാര്യ കാരണമാണ് അങ്ങേർക്ക്
വോട്ട് കിട്ടുന്നതെന്നൊരു സംസാരം ഉണ്ട്. ശരീര വർണന ഡ്രസ്സ് അഴിച്ചിട്ട് ആവാം എന്ന്
കരുതി. ഞാൻ ചേച്ചിമാരെ […]

Continue reading

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 11 [Arunima]

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 11 Vichuvinte Sakhimaar Part 11 | Author : Arunima | Previous Part   സിത്താര.  ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്ന്റെ ഭാര്യ.  ടീച്ചർ ആണ് 3 മക്കൾ. 38വയസ് (2013) നീളം കുറഞ്ഞു ഓവർ അല്ലാത്ത തടിയിൽ വെളുത്ത ശരീരം.  സാരിക്കിടയിലൂടെ പൊക്കിൾ വരെ കാണിച്ചാണ് സ്ഥിരം നടപ്പ്.  ഭാര്യ കാരണമാണ് അങ്ങേർക്ക് വോട്ട് കിട്ടുന്നതെന്നൊരു സംസാരം ഉണ്ട്. ശരീര വർണന ഡ്രസ്സ് അഴിച്ചിട്ട് ആവാം എന്ന് കരുതി. ഞാൻ ചേച്ചിമാരെ […]

Continue reading