പണത്തിനു വേണ്ടി അടിമയായി മാറിയ ഞാൻ [സുലു]

പണത്തിനു വേണ്ടി അടിമയായി മാറിയ ഞാൻ Panathinu vendi adimayayi mariya njan |
Author : Sulu   ഞാൻ സുലു പ്രായം 33 കഷ്ടപാടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനനം 20 വയസിൽ
ഇഷ്ടപെട്ട ഒരാളുമായി ഒളിച്ചോടി വിവാഹം കഴിച്ചു സന്തോഷമായി ജീവിച്ചു പൊന്നു
ഞങ്ങൾക്കു ഒരു മകനും പിറന്നു ഇപ്പോൾ അവനു 12 വയസായി വിധിയുടെ വിളയാട്ടം സന്തോഷം
എല്ലാം തള്ളി കെടുത്തി എന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒന്നര വർഷമായി
[…]

Continue reading

പണത്തിനു വേണ്ടി അടിമയായി മാറിയ ഞാൻ [സുലു]

പണത്തിനു വേണ്ടി അടിമയായി മാറിയ ഞാൻ Panathinu vendi adimayayi mariya njan | Author : Sulu   ഞാൻ സുലു പ്രായം 33 കഷ്ടപാടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനനം 20 വയസിൽ ഇഷ്ടപെട്ട ഒരാളുമായി ഒളിച്ചോടി വിവാഹം കഴിച്ചു സന്തോഷമായി ജീവിച്ചു പൊന്നു ഞങ്ങൾക്കു ഒരു മകനും പിറന്നു ഇപ്പോൾ അവനു 12 വയസായി വിധിയുടെ വിളയാട്ടം സന്തോഷം എല്ലാം തള്ളി കെടുത്തി എന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒന്നര വർഷമായി […]

Continue reading