ഡയാന [സുമ]

ഡയാന Dayana | Author : Suma   ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം “സുമ”. എൻറെ കഥകൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ട്. എല്ലാ കഥയിലും പറയുന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ കഥയിലെ തെറ്റുകളും കുറവുകളും സാദരം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എൻറെ പഴയ കഥകൾ കൂട്ടുകാർക്ക് വായിക്കണം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെർച്ച് ബോക്സിൽ suma എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കഥകൾ കിട്ടും. എങ്കിൽ ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ. കൂട്ടുകാരെ എൻറെ […]

Continue reading

ഷിജി ചേച്ചി [Suma]

ഷിജി ചേച്ചി Shiji Chechi | Author : Suma ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സുമ. എൻറെ പഴയ കഥകൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ആയി. എന്റെ കഥയിലെ കുറവുകൾ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു തന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കഥ നിങ്ങൾക്കായി എഴുതുകയാണ്. ഈ കഥയിലെയും തെറ്റുകളും കുറവുകളും സാദരം കൂട്ടുകാർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കൂട്ടുകാരുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ […]

Continue reading

ഷിജി ചേച്ചി [Suma]

ഷിജി ചേച്ചി Shiji Chechi | Author : Suma ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സുമ. എൻറെ പഴയ കഥകൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ആയി. എന്റെ കഥയിലെ കുറവുകൾ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു തന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കഥ നിങ്ങൾക്കായി എഴുതുകയാണ്. ഈ കഥയിലെയും തെറ്റുകളും കുറവുകളും സാദരം കൂട്ടുകാർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കൂട്ടുകാരുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ […]

Continue reading

അമ്മിണി 3 [Suma]

അമ്മിണി 3 Amminiyum Part 3 | Author : Suma [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ] ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സുമ. എൻറെ പഴയ കഥകൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ആയി. എന്റെ കഥയിലെ കുറവുകൾ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു തന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കഥ നിങ്ങൾക്കായി എഴുതുകയാണ്. ഈ കഥയിലെയും തെറ്റുകളും കുറവുകളും സാദരം […]

Continue reading

അമ്മിണിയും അപ്പനും [Suma]

അമ്മിണിയും അപ്പനും Amminiyum Appanum | Author : Suma ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സുമ. ഇത് എൻറെ മൂന്നാമത്തെ കഥയാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കഥകളിലെയും തെറ്റുകളും കുറവുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രോത്സാഹനം തന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഥയിലെ തെറ്റുകളും കുറവുകളും സാദരം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കൂട്ടുകാരെ എങ്കിൽ ഞാൻ കഥ തുടങ്ങട്ടെ. എൻറെ ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എൻറെ അമ്മായിയമ്മ ആകാൻ പോകുന്ന അമ്മിണിയും പിന്നെ […]

Continue reading

അമ്മിണിയും അപ്പനും [Suma]

അമ്മിണിയും അപ്പനും Amminiyum Appanum | Author : Suma ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സുമ. ഇത് എൻറെ മൂന്നാമത്തെ കഥയാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കഥകളിലെയും തെറ്റുകളും കുറവുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രോത്സാഹനം തന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഥയിലെ തെറ്റുകളും കുറവുകളും സാദരം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കൂട്ടുകാരെ എങ്കിൽ ഞാൻ കഥ തുടങ്ങട്ടെ. എൻറെ ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എൻറെ അമ്മായിയമ്മ ആകാൻ പോകുന്ന അമ്മിണിയും പിന്നെ […]

Continue reading

അമ്മിണി [Suma]

അമ്മിണി Ammini | Author : Suma ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ സാം. ഇത് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ കഥയാണ്. എൻറെ ഈ കഥയിലെ തെറ്റുകളും കുറവുകളും സാദരം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് കൂട്ടുകാരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എങ്കിലും കഥയെപ്പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കണം. എങ്കിൽ ഞാൻ കഥ തുടങ്ങട്ടെ… എൻറെ ഈ കഥയിലെ നായികയുടെ പേരാണ് അമ്മിണി സേവിയർ. അമ്മിണിയെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അമ്മിണിയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് ആറുമാസം മുമ്പ് ആയിരുന്നു ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട്. […]

Continue reading

എൻറെ സിസ്റ്റർ ആൻറി [Suma]

എൻറെ സിസ്റ്റർ ആൻറി Ente Sister Aunty | Author : Suma ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുമായി എൻറെ കഥ പങ്ക് വയ്ക്കുകയാണ്. എൻറെ ഈ കഥയിലെ തെറ്റുകളും കുറവുകൾ ക്ഷമിക്കണം. എൻറെ ഈ കഥയിലെ നായിക ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ആണ്. ഞാൻ എൻറെ നായികയെ ചെറുപ്പം മുതലേ സിസ്റ്റർ ആൻറി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. എൻറെ സിസ്റ്റർ ആൻറി എൻറെ അമ്മയുടെ ഇളയമ്മയുടെ മോൾ […]

Continue reading

ഭാര്യയുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിമും അവിഹിതവും

ഭാര്യയുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിമും അവിഹിതവും Bharyayude Shortfilimum Avihithavum Author : Suma     ഹായ് ഫ്രണ്ട്‌സ്, ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ്. പേര് പറയുന്നില്ല. ഞാന്‍ ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍ ആണ്. കഥയിലെ നായിക എന്റെ ഭാര്യ ആണ്. പേര് മഞ്‌ജു. വയസ് 31. കാണാന്‍ തരക്കേടില്ല. 96 സെെസ് പാന്റി, 36 സെെസ് ബ്രാ. എല്ലാംകൊണ്ടും ഒരു കിടിലം ചരക്കാണ് കാണാന്‍. ഒരുദിവസം മഞ്‌ജു എന്നോട് പറഞ്ഞു, “അതേയ്, നമുക്കൊരു ഷോര്‍ട്ട്ഫിലിം പിടിച്ചാലോ? കഥയൊക്കെ നമുക്ക് […]

Continue reading

ബിന്ദുച്ചേച്ചി 2 [ഒലിവർ]

സുമയുടെ ബിന്ദുച്ചേച്ചി 2 [ഒലിവർ] Sumayude Bindhuchechi Part 2 Author Oliver Click here to read | Part 1 | [സുമ എന്ന എഴുത്തുകാരി ഏകദേശം ഒന്നരവര്‍ഷം മുന്‍പ് എഴുതിയ ഈ കഥയുടെ ബാക്കിഭാഗം ചെറിയൊരു കൗതുകം തോന്നിയതിനാല്‍ എന്റെ പരിമിതമായ യുക്തിയില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് എഴുതുന്നു. ആ ഒരു ടോണൊന്നും ഇതില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കരുതേ, തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ക്ഷമിക്കുമെല്ലോ] ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാന്‍ വിപിന്‍. ഏകദേശം ഒന്നരവര്‍ഷം മുന്‍പ് ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ […]

Continue reading