സുനുവിന്റെ കുടുംബകളികൾ

സുനുവിന്റെ കുടുംബകളി By : Sunu ഞാന്‍’ സുനു . ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ എനിക്ക് വയസു 13  . എന്റെ അമ്മ യുടെ പേര് ഗീത .. അമ്മയ്ക്ക് 23 വയസുള്ളപ്പോള്‍ ആണ് ഞാന്‍ ജനിക്കുനത് . 15  വയസിലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും വൈകി ഉണ്ടായ സന്തതി ആണ് ഞാന്‍ .അമ്മയുടെ ഓമന മകന്‍ ആയിരുന്നു ഞാന്‍…  ഞങ്ങള്കിടയില്‍ അരുതാത്ത ബന്ദങ്ങളുടെ വിത്ത് മുളക്കുംപോള്‍  എന്റെ സുന്ദരി അമ്മക്ക് പ്രായം 38 …… അമ്മയെ […]

Continue reading

സുനുവിന്റെ കുടുംബകളികൾ

സുനുവിന്റെ കുടുംബകളി By : Sunu ഞാന്‍’ സുനു . ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ എനിക്ക് വയസു 13  . എന്റെ അമ്മ യുടെ പേര് ഗീത .. അമ്മയ്ക്ക് 23 വയസുള്ളപ്പോള്‍ ആണ് ഞാന്‍ ജനിക്കുനത് . 15  വയസിലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും വൈകി ഉണ്ടായ സന്തതി ആണ് ഞാന്‍ .അമ്മയുടെ ഓമന മകന്‍ ആയിരുന്നു ഞാന്‍…  ഞങ്ങള്കിടയില്‍ അരുതാത്ത ബന്ദങ്ങളുടെ വിത്ത് മുളക്കുംപോള്‍  എന്റെ സുന്ദരി അമ്മക്ക് പ്രായം 38 …… അമ്മയെ […]

Continue reading