എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 10 [Surya Prasad]

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 10 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 10 bY Surya Prasad
| PREVIOUS PARTS എന്നെ മറന്നില്ല എന്നു വിചാരിക്കുന്നു….നിങ്ങളുടെ സൂര്യ
മോൾ…വൈകിയതിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്നു പറയുന്നതിൽ അർത്ഥം ഇല്ലാ എന്നറിയാം…..മനഃപൂർവം
അല്ലാ… ജോലി തിരക്ക് കൊണ്ടാണ്‌….അംഗസംഖ്യ കൂടുതൽ ഉള്ള കുടുംബം ആയതിനാലും എന്റെ
 കമ്പി കഥ എഴുത്തു എന്ന വലിയ ‘രഹസ്യം ‘ ഭർത്താവിനു മാത്രം അറിയുന്നതിനാലും കുഞ്ഞു
ചെറുതായതിനാലും ആണ് ഇത്രേം വൈകുന്നത്…. പിന്നെ ജോലിത്തിരക്കും……
ക്ഷമിക്കുക…..ഒട്ടും വൈകാതെ […]

Continue reading

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 10 [Surya Prasad]

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 10 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 10 bY Surya Prasad | PREVIOUS PARTS എന്നെ മറന്നില്ല എന്നു വിചാരിക്കുന്നു….നിങ്ങളുടെ സൂര്യ മോൾ…വൈകിയതിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്നു പറയുന്നതിൽ അർത്ഥം ഇല്ലാ എന്നറിയാം…..മനഃപൂർവം അല്ലാ… ജോലി തിരക്ക് കൊണ്ടാണ്‌….അംഗസംഖ്യ കൂടുതൽ ഉള്ള കുടുംബം ആയതിനാലും എന്റെ  കമ്പി കഥ എഴുത്തു എന്ന വലിയ ‘രഹസ്യം ‘ ഭർത്താവിനു മാത്രം അറിയുന്നതിനാലും കുഞ്ഞു ചെറുതായതിനാലും ആണ് ഇത്രേം വൈകുന്നത്…. പിന്നെ ജോലിത്തിരക്കും…… ക്ഷമിക്കുക…..ഒട്ടും വൈകാതെ […]

Continue reading

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 9 [Surya Prasad]

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 9 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 9 bY Surya Prasad
| PREVIOUS PARTS Nnw B]n«pÅ tNanNÄ¡v tlgw N®pSp_¶Sv H¯n^n hf]w Njnªm\v….
At¸mtj¡pw Nnw tbm]n Njnªn^p¶p…. ASnWptlgw fyqhnsW knan¨v F\o¸n¨p… bns¶ cpZv
Njn¨p….A¶ Bân k^p¶Sv ks^ M§Ä hnWnf N*p C^p¶p… GSm*v– 6 f\n B]t¸mtj¡pw A¶ Bân
k¶p….. bns¶ ^m{Sn NnX¡pw ks^ Bân]pfm]n hwhm^n¨p C^n¡pkmÀ¶p…. […]

Continue reading

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 9 [Surya Prasad]

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 9 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 9 bY Surya Prasad | PREVIOUS PARTS Nnw B]n«pÅ tNanNÄ¡v tlgw N®pSp_¶Sv H¯n^n hf]w Njnªm\v…. At¸mtj¡pw Nnw tbm]n Njnªn^p¶p…. ASnWptlgw fyqhnsW knan¨v F\o¸n¨p… bns¶ cpZv Njn¨p….A¶ Bân k^p¶Sv ks^ M§Ä hnWnf N*p C^p¶p… GSm*v– 6 f\n B]t¸mtj¡pw A¶ Bân k¶p….. bns¶ ^m{Sn NnX¡pw ks^ Bân]pfm]n hwhm^n¨p C^n¡pkmÀ¶p…. […]

Continue reading

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 8 [Surya Prasad]

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 8 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 8 bY Surya Prasad | PREVIOUS PARTS   Njnª bmÀ«nWp Wn§Ä S¶ FÃm ht¸mÀ«nWpw Wµn…..CWn]pw Wn§apsX t{bmÕmiWw D*mN\w F¶p AeyÀ°n¡p¶p….Fs¶ tbms` H^p ]pk Fjp¯pNm^n¡v Wn§apsX Nfâvhv Np_¨p NqXn Ds*¦n ASv k`n] t{bmÕmiWw BNpw… Nfâvhv Np_¨p Np_km\v , NT km]n¡p¶kÀ Nfâvhv NqXn FjpSm³ Atb£….. bpSn]Sm]n km]n¡p¶kÀ¡v tk*n b_]pN]m\v […]

Continue reading

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 8 [Surya Prasad]

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 8 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 8 bY Surya Prasad
| PREVIOUS PARTS   Njnª bmÀ«nWp Wn§Ä S¶ FÃm ht¸mÀ«nWpw Wµn…..CWn]pw Wn§apsX
t{bmÕmiWw D*mN\w F¶p AeyÀ°n¡p¶p….Fs¶ tbms` H^p ]pk Fjp¯pNm^n¡v Wn§apsX Nfâvhv
Np_¨p NqXn Ds*¦n ASv k`n] t{bmÕmiWw BNpw… Nfâvhv Np_¨p Np_km\v , NT km]n¡p¶kÀ
Nfâvhv NqXn FjpSm³ Atb£….. bpSn]Sm]n km]n¡p¶kÀ¡v tk*n b_]pN]m\v […]

Continue reading

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 7 [Surya Prasad]

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 7 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 7 bY Surya Prasad
| PREVIOUS PARTS   NT sskNn]SnWm FÃmk^pw CSnsâ fp³bs¯ bmÀ«pNÄ km]n¡m³ Atb£ F¶mÂ
fm{Stf NT fWhn`mkpN]pÅq…. A§nsW M§Ä AknsX A¶ Bân]psX NhÀ¯pNÄ N*v Wn¡p¶SnWnX]nÂ
tSma¯p 2 ssNNÄ AfÀ¶p. sbs«¶v B^m F¶ ^oSn]n Sn^nªp tWm¡pt¼mÄ b^nInSfÃm¯ H^p fpOw
M§sa tWm¡n bp©n^n¨p.. Hä tWm«¯n hnWnf […]

Continue reading

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 7 [Surya Prasad]

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 7 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 7 bY Surya Prasad | PREVIOUS PARTS   NT sskNn]SnWm FÃmk^pw CSnsâ fp³bs¯ bmÀ«pNÄ km]n¡m³ Atb£ F¶m fm{Stf NT fWhn`mkpN]pÅq…. A§nsW M§Ä AknsX A¶ Bân]psX NhÀ¯pNÄ N*v Wn¡p¶SnWnX]n tSma¯p 2 ssNNÄ AfÀ¶p. sbs«¶v B^m F¶ ^oSn]n Sn^nªp tWm¡pt¼mÄ b^nInSfÃm¯ H^p fpOw M§sa tWm¡n bp©n^n¨p.. Hä tWm«¯n hnWnf […]

Continue reading

എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ ജീവിതം 6

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 6 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 6 bY Surya Prasad |
PREVIOUS PARTS കഥ വൈകിയതിൽ ക്ഷമിക്കുക, ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ കഥയിലേക്ക്
 കടക്കുന്നു….. അങ്ങിനെ ഞങ്ങൾ ആന്റിയെ അനേഷിച്ചു കടയുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ എത്തിയപ്പോൾ
ഒട്ടും പ്രതീഷികാത്ത കാഴ്ച ആണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്… ആന്റിയുടെ മുഖം മുഴുവൻ ആ തടിച്ചി
മദാമ്മയുടെ നിതംബത്തിനു ഇടയിൽ ആണ്…. ആ വിടർന്ന 2 ദളങ്ങൾക്ക്  നടുവിൽ തന്റെ മൂക്കും
വായയും […]

Continue reading

എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ ജീവിതം 6

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 6 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 6 bY Surya Prasad | PREVIOUS PARTS കഥ വൈകിയതിൽ ക്ഷമിക്കുക, ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ കഥയിലേക്ക്  കടക്കുന്നു….. അങ്ങിനെ ഞങ്ങൾ ആന്റിയെ അനേഷിച്ചു കടയുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒട്ടും പ്രതീഷികാത്ത കാഴ്ച ആണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്… ആന്റിയുടെ മുഖം മുഴുവൻ ആ തടിച്ചി മദാമ്മയുടെ നിതംബത്തിനു ഇടയിൽ ആണ്…. ആ വിടർന്ന 2 ദളങ്ങൾക്ക്  നടുവിൽ തന്റെ മൂക്കും വായയും […]

Continue reading