ബാംഗ്ലോര്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍ 3 [സനലിന്റെ ട്രാപ് സുസന്‍]

ബാംഗ്ലോര്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍ മായ സനലിന്റെ ട്രാപ് [സുസന്‍] BANGALORE ORMMAKAL PART 3  Sanalinte Trap Susan AUTHOR:Susan | Previous Part   തലേ ദിവസം നല്ല പോലെ മിനുങ്ങിയ കാരണം സനലിനു നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും രാവിലെ തന്നെ മൊബൈലില്‍ അലാറം അടിഞ്ഞ കാരണം ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക് പോകാനായി സനല്‍ എഴുന്നേറ്റു. രാത്രി നല്ലൊരു കളി കഴിഞ്ഞു കിടന്ന കാരണം മായയുടെ വെളുത്ത തേന്‍ മുഴുവന്‍ സനലിന്റെ കുട്ടനില്‍ പുരണ്ടിരുന്നു. രാത്രി അവളെ പണ്ണി ആ […]

Continue reading

ബാംഗ്ലോര്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍ 3 [സനലിന്റെ ട്രാപ് സുസന്‍]

ബാംഗ്ലോര്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍ മായ സനലിന്റെ ട്രാപ് [സുസന്‍] BANGALORE ORMMAKAL PART 3 
Sanalinte Trap Susan AUTHOR:Susan | Previous Part   തലേ ദിവസം നല്ല പോലെ
മിനുങ്ങിയ കാരണം സനലിനു നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും രാവിലെ തന്നെ
മൊബൈലില്‍ അലാറം അടിഞ്ഞ കാരണം ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക് പോകാനായി സനല്‍ എഴുന്നേറ്റു. രാത്രി
നല്ലൊരു കളി കഴിഞ്ഞു കിടന്ന കാരണം മായയുടെ വെളുത്ത തേന്‍ മുഴുവന്‍ സനലിന്റെ
കുട്ടനില്‍ പുരണ്ടിരുന്നു. രാത്രി അവളെ പണ്ണി ആ […]

Continue reading

ദുബായിലെ മെയില്‍ നേഴ്സ് 35 [നാന്‍സിയും ഞാനും][സുസന്‍]

ദുബായിലെ മെയില്‍ നേഴ്സ് 35 നാന്‍സിയും ഞാനും Dubayile Male Nurse Part 35
Kambikatha bY sUsAn   കഴിഞ്ഞു പോയ ഭാഗങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു CLICK…
ദുബായിലെ മെയില്‍ നേഴ്സ് – 35 [നാന്‍സിയും ഞാനും] Fjp¯v WnÀ¯m³ DÅ Fsâ So^pfmWw
Np_¨p tbs^ F¦n`pw kngfn¸n¨p F¦n BUytf Mm³ £f tImUn¡p¶p. fW¸qÀÆw sI]vSnÃ. bän
tbm]n. {btSyNn¨v Mm³ Wm³hns] AWpekn¨Sv knk^n¡msS Wn_p¯n]SnWp Mm³ BUytf […]

Continue reading

ദുബായിലെ മെയില്‍ നേഴ്സ് 35 [നാന്‍സിയും ഞാനും][സുസന്‍]

ദുബായിലെ മെയില്‍ നേഴ്സ് 35 നാന്‍സിയും ഞാനും Dubayile Male Nurse Part 35 Kambikatha bY sUsAn   കഴിഞ്ഞു പോയ ഭാഗങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു CLICK… ദുബായിലെ മെയില്‍ നേഴ്സ് – 35 [നാന്‍സിയും ഞാനും] Fjp¯v WnÀ¯m³ DÅ Fsâ So^pfmWw Np_¨p tbs^ F¦n`pw kngfn¸n¨p F¦n BUytf Mm³ £f tImUn¡p¶p. fW¸qÀÆw sI]vSnÃ. bän tbm]n. {btSyNn¨v Mm³ Wm³hns] AWpekn¨Sv knk^n¡msS Wn_p¯n]SnWp Mm³ BUytf […]

Continue reading

ദുബായിലെ മെയില്‍ നേഴ്സ് – 34 (നാന്‍സി സമാഗമം)

ദുബായിലെ മെയില്‍ നേഴ്സ് 34 (നാന്‍സി സമാഗമം) Dubayile Male Nurse Part 34 Kambikatha bY sUsAn കഴിഞ്ഞു പോയ ഭാഗങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു CLICK… ദുബായിലെ മെയില്‍ നേഴ്സ് – 34 (നാന്‍സി സമാഗമം) അതെ ആന്റി എനിക്ക് എന്നും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ആന്റിയെ ഞാന്‍ പല തവണ പണ്ണിയിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും ഞാന്‍ പല തവണ പണ്ണും, ഇപ്പോഴും അവസരം കിട്ടുമ്പോള്‍ എല്ലാം ഞാന്‍ ആന്റിയെ പണ്ണി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു തവണ മാത്രമേ കളി […]

Continue reading

ദുബായിലെ മെയില്‍ നേഴ്സ് – 34 (നാന്‍സി സമാഗമം)

ദുബായിലെ മെയില്‍ നേഴ്സ് 34 (നാന്‍സി സമാഗമം) Dubayile Male Nurse Part 34
Kambikatha bY sUsAn കഴിഞ്ഞു പോയ ഭാഗങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു CLICK…
ദുബായിലെ മെയില്‍ നേഴ്സ് – 34 (നാന്‍സി സമാഗമം) അതെ ആന്റി എനിക്ക് എന്നും
പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ആന്റിയെ ഞാന്‍ പല തവണ പണ്ണിയിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും ഞാന്‍ പല തവണ
പണ്ണും, ഇപ്പോഴും അവസരം കിട്ടുമ്പോള്‍ എല്ലാം ഞാന്‍ ആന്റിയെ പണ്ണി
കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു തവണ മാത്രമേ കളി […]

Continue reading

ദുബായിലെ മെയില്‍ നേഴ്സ് – 33 (ഏദന്‍ തോട്ടം) – sUsAn

ദുബായിലെ മെയില്‍ നേഴ്സ് 33 (ഏദന്‍ തോട്ടം) Dubayile Male Nurse Part 33 Kambikatha bY sUsAn കഴിഞ്ഞു പോയ ഭാഗങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു CLICK…     നാന്‍സി ഇല്ലാത്ത കാരണം അതിനു ശേഷം വീട്ടില്‍ ഉള്ളപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ രണ്ടു പേരും പലപ്പോഴും ഉടു തുണി പോലും ഇടാറില്ലായിരുന്നു. എന്റെ ഒരിഷ്ടത്തിനും ആന്റി എതിര് നിന്നില്ല. ഞങ്ങള്‍ തനിച്ചായ കാരണം ഞങ്ങള്‍ക്ക് നല്ല പ്രൈവസി കിട്ടി. ആന്റിയുടെ ചാടിയ മുലകള്‍ എനിക്ക് വലിയ […]

Continue reading

ദുബായിലെ മെയില്‍ നേഴ്സ് – 33 (ഏദന്‍ തോട്ടം) – sUsAn

ദുബായിലെ മെയില്‍ നേഴ്സ് 33 (ഏദന്‍ തോട്ടം) Dubayile Male Nurse Part 33 Kambikatha
bY sUsAn കഴിഞ്ഞു പോയ ഭാഗങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു CLICK…     നാന്‍സി
ഇല്ലാത്ത കാരണം അതിനു ശേഷം വീട്ടില്‍ ഉള്ളപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ രണ്ടു പേരും പലപ്പോഴും
ഉടു തുണി പോലും ഇടാറില്ലായിരുന്നു. എന്റെ ഒരിഷ്ടത്തിനും ആന്റി എതിര് നിന്നില്ല.
ഞങ്ങള്‍ തനിച്ചായ കാരണം ഞങ്ങള്‍ക്ക് നല്ല പ്രൈവസി കിട്ടി. ആന്റിയുടെ ചാടിയ മുലകള്‍
എനിക്ക് വലിയ […]

Continue reading

രോമാഞ്ചം New Year Edition 2018

രോമാഞ്ചം പുതുവത്സര പതിപ്പ് 2018 ” ROMANCHAM ” SPECIAL NEW YEAR EDITION 2018 ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?   ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?   ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?   ?  ?  ?   HAPPY NEW
YEAR 2018 – KAMBIKUTTAN TEAM ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?   ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?   ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?   ?  ?  ?   രോമാഞ്ചം പുതുവത്സര പതിപ്പ് Romancham Puthuvalsara
pathippu | Romancham New year edition 2018 please […]

Continue reading

രോമാഞ്ചം New Year Edition 2018

രോമാഞ്ചം പുതുവത്സര പതിപ്പ് 2018 ” ROMANCHAM ” SPECIAL NEW YEAR EDITION 2018 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?   ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?   ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?   ?  ?  ?   HAPPY NEW YEAR 2018 – KAMBIKUTTAN TEAM ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?   ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?   ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?   ?  ?  ?   രോമാഞ്ചം പുതുവത്സര പതിപ്പ് Romancham Puthuvalsara pathippu | Romancham New year edition 2018 please […]

Continue reading