എൻറെ ഭാര്യയുടെ ഒത്താശയോടെ [Arshu]

എൻറെ ഭാര്യയുട ഒത്താശയോടെ Ente Bharyayude Othashayode | Author : Arshu   ഞാൻ
ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻറെ ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും നടന്ന കഥയാണ് .സാമ്പത്തികമായി വളരെ
പിന്നോക്കം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് വഴി വിദേശത്തേക്ക് ഒരു വിസ
ശരിയായി അതുകൊണ്ട് എൻറെ യുവത്വംമൊത്തംപ്രവാസ ലോകത്ത് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ
നേരാംവണ്ണം സെക്സിലേർപ്പെടാൻ ഉം കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാനും സമയം കിട്ടാറില്ല ദിവസവും 12,
13 മണിക്കൂർ ജോലി ആയിരുന്നു അതൂ० വിശ്രമമില്ലാതെ അങ്ങനെ […]

Continue reading

എൻറെ ഭാര്യയുടെ ഒത്താശയോടെ [Arshu]

എൻറെ ഭാര്യയുട ഒത്താശയോടെ Ente Bharyayude Othashayode | Author : Arshu   ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻറെ ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും നടന്ന കഥയാണ് .സാമ്പത്തികമായി വളരെ പിന്നോക്കം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് വഴി വിദേശത്തേക്ക് ഒരു വിസ ശരിയായി അതുകൊണ്ട് എൻറെ യുവത്വംമൊത്തംപ്രവാസ ലോകത്ത് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ നേരാംവണ്ണം സെക്സിലേർപ്പെടാൻ ഉം കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാനും സമയം കിട്ടാറില്ല ദിവസവും 12, 13 മണിക്കൂർ ജോലി ആയിരുന്നു അതൂ० വിശ്രമമില്ലാതെ അങ്ങനെ […]

Continue reading