തലസ്ഥാനയാത്ര – 2 of 2

തലസ്ഥാനയാത്ര 2/2 Thalasthana yaathra Part 2 BY Kambi Master ഇതുപോലെ ഒരു വാണം
ഞാന്‍ ജീവിതത്തില്‍ മുന്‍പ് വിട്ടിരുന്നില്ല; ഏതാണ്ട് ഒരു ലോഡ് ശുക്ലം പോയി. അത്
പോയപ്പോള്‍ പകുതി ജീവന്‍ നഷ്ടമായവനെപ്പോലെയായ ഞാന്‍ പുറത്തിറങ്ങി. ആന്റി
അങ്കിളിനോട് എന്റെ വികൃതികള്‍ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു ഞാന്‍ പുറത്ത്
ബാല്‍ക്കണിയില്‍ പോയിരുന്നു. പറഞ്ഞാല്‍ ആകെ കുഴങ്ങും. ദേവു ചേച്ചി അറിഞ്ഞാലുള്ള
ഭവിഷ്യത്താണ് എന്നെ ഏറെ ഭയപ്പെടുത്തിയത്. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തില്‍ ഞാന്‍ ഏറ്റവും
സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും […]

Continue reading

തലസ്ഥാനയാത്ര – 2 of 2

തലസ്ഥാനയാത്ര 2/2 Thalasthana yaathra Part 2 BY Kambi Master ഇതുപോലെ ഒരു വാണം ഞാന്‍ ജീവിതത്തില്‍ മുന്‍പ് വിട്ടിരുന്നില്ല; ഏതാണ്ട് ഒരു ലോഡ് ശുക്ലം പോയി. അത് പോയപ്പോള്‍ പകുതി ജീവന്‍ നഷ്ടമായവനെപ്പോലെയായ ഞാന്‍ പുറത്തിറങ്ങി. ആന്റി അങ്കിളിനോട് എന്റെ വികൃതികള്‍ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു ഞാന്‍ പുറത്ത് ബാല്‍ക്കണിയില്‍ പോയിരുന്നു. പറഞ്ഞാല്‍ ആകെ കുഴങ്ങും. ദേവു ചേച്ചി അറിഞ്ഞാലുള്ള ഭവിഷ്യത്താണ് എന്നെ ഏറെ ഭയപ്പെടുത്തിയത്. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തില്‍ ഞാന്‍ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും […]

Continue reading