എന്നെ പണ്ണിയ പെണ്ണ് [തരിപ്പൻ ജിബ്രാൻ]

എന്നെ പണ്ണിയ പെണ്ണ് Enne Panniya Pennu | Author : Tharippan Jibran പ്രിയപ്പെട്ട
കലാ സ്നേഹികളെ, ഈ കഥയ്ക്ക് നേരിട്ട് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ആയോ നടക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള
സംഭവങ്ങൾ ആയോ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. എന്നാലും നടന്ന സംഭവം പോലെ കരുതി
വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഗുമ്മുണ്ടാവും  എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.   എൻറെ പേര്
അക്ഷയ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം കാണാൻ  തരക്കേടില്ലാത്ത ചുള്ളൻ ആണ്. ചുള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
പട്ടി ഫ്രീക്കൻ ഒന്നുമല്ല, ഒരു […]

Continue reading

എന്നെ പണ്ണിയ പെണ്ണ് [തരിപ്പൻ ജിബ്രാൻ]

എന്നെ പണ്ണിയ പെണ്ണ് Enne Panniya Pennu | Author : Tharippan Jibran പ്രിയപ്പെട്ട കലാ സ്നേഹികളെ, ഈ കഥയ്ക്ക് നേരിട്ട് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ആയോ നടക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ ആയോ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. എന്നാലും നടന്ന സംഭവം പോലെ കരുതി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഗുമ്മുണ്ടാവും  എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.   എൻറെ പേര് അക്ഷയ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം കാണാൻ  തരക്കേടില്ലാത്ത ചുള്ളൻ ആണ്. ചുള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടി ഫ്രീക്കൻ ഒന്നുമല്ല, ഒരു […]

Continue reading