സംഘം ചേർന്ന് കളി

സംഘം ചേർന്ന് കളി sankham chernnu kali bY [email protected] ആ ദിവസം ഞാൻ
ലാലേട്ടന്റെ പുലിമുരുഗൻ കാണാൻ പോയി… തീയേറ്ററിൽ നല്ല തിരക്കാണ്… എനിക്ക് tkt
കിട്ടി. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒരു സുന്ദരി പെൺകുട്ടി മുസ്ലിം ഗേൾ തന്നെയാണ്.
അവൾ എന്റെ സീറ്റിനടുത്തു ഇരിക്കുന്നു. എന്റെ മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു പൊട്ടി. അവളുടെ കല്യാണം
കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു. നല്ല വെളുത്തു മൈലാഞ്ചി മൊഞ്ചുള്ള താത്തക്കുട്ടി. കൂർത്തു
പൊങ്ങിയ മുലകൾ. വെളു വെളുങ്ങനെയുള്ള മൈലാഞ്ചി ഇട്ട കൈകൾ ചുണ്ടുകൾ […]

Continue reading

സംഘം ചേർന്ന് കളി

സംഘം ചേർന്ന് കളി sankham chernnu kali bY [email protected] ആ ദിവസം ഞാൻ ലാലേട്ടന്റെ പുലിമുരുഗൻ കാണാൻ പോയി… തീയേറ്ററിൽ നല്ല തിരക്കാണ്… എനിക്ക് tkt കിട്ടി. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒരു സുന്ദരി പെൺകുട്ടി മുസ്ലിം ഗേൾ തന്നെയാണ്. അവൾ എന്റെ സീറ്റിനടുത്തു ഇരിക്കുന്നു. എന്റെ മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു പൊട്ടി. അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു. നല്ല വെളുത്തു മൈലാഞ്ചി മൊഞ്ചുള്ള താത്തക്കുട്ടി. കൂർത്തു പൊങ്ങിയ മുലകൾ. വെളു വെളുങ്ങനെയുള്ള മൈലാഞ്ചി ഇട്ട കൈകൾ ചുണ്ടുകൾ […]

Continue reading