അനിതാമ്മയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങള്‍ 2 [TheMentalist]

അനിതാമ്മയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങള്‍ 2 Anihtammayude Leelavilasangal Part 2 | Author : TheMentalist Previous Part   ആദ്യ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ തന്ന സ്നേഹത്തിനും നിർദേശങ്ങൾക്കും നന്ദി. ആദ്യ ഭാഗം siteൽ വരുന്നതിനു മുന്നേ തന്നെ ഈ ഭാഗം മുക്കാലും എഴുതി പൂർത്തിയായതിനാൽ നിങ്ങൾ തന്ന പല നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്നു വ്യസനസമേതമറിയിക്കുന്നു, പക്ഷെ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ആ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതാണ്.  ഈ ഭാഗം വായിച്ച ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറവുകളും വേണ്ട നിർദേശങ്ങളും […]

Continue reading

അനിതാമ്മയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങള്‍ 1 [TheMentalist]

അനിതാമ്മയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങള്‍ 1 Anihtammayude Leelavilasangal Part 1 | Author : TheMentalist ഞാന്‍ മുന്‍പ് വായിച്ച ഒരു ഇംഗ്ലിഷ് കഥയില് എന്‍റെതായ രീതിയില് ഉള്ള അനുഭവങ്ങളും ഫാന്‍റസിയും ചേര്ത്തുള്ള  ഒരു പുനരാവിഷ്കരണമാണ് ഈ കഥ. അനുഭവത്തിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫാന്‍റസിയും അടങ്ങിയതിനാൽ ഇതിൽ logic ഒന്നും നോക്കരുത് എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു, പിന്നെ titleല് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇതൊരു incest കഥ ആയതിനാല് താല്പര്യം ഉള്ളവര് മാത്രം തുടര്ന്നു വായിക്കുവാനും അപേക്ഷ.   ഞാന്‍ രാഹുല്, […]

Continue reading