ദിവ്യ [Tippu]

ദിവ്യ Divya | Author : Tippu ഞാന് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തില് നടന്ന സംബവമാണ്. ഞാന് ല്ഡിഗ്രീ പഠിക്കുബോള് ആണ്സംബവം നടക്കുന്നത്.എന്റെ അയല്വവാസി ദിവ്യ ആണ് ഈ കഥയിലെ നായിക. ഇനി ഞാൻഎന്നെ പരിജയപെടുത്താം എന്റെ പേര് വിനു ഞാനും ദിവ്യയും ഒരേ പ്രായമാണ് ഞങ്ങൾഒരേകോളേജിൽ ആണ് പഠിക്കുന്നത് വേറെവേറ ക്ലാസിൽ അയൽവാസി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻഅവളെതീരെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലായിരുന്നു അവളുടെ വീട്ടിൽ 2 മക്കൾആണ് പിന്നെഅനിയത്തി മഞ്ചു അവൾ 12ക്ലാസിൽപഠിക്കുന്നു. കോളേജിൽപോകാൻ ഞാനും അവളും ഒരേ ബസ്സ്റ്റോപ്പിൽ […]

Continue reading