മനുക്കുട്ടന്റെ ചക്കരക്കുണ്ടി [ടൈറ്റാനിക്]

മനുക്കുട്ടന്റെ ചക്കരക്കുണ്ടി Manukuttante Chakkara Kundi | Author : Titanic  
ഞാൻ അനന്ദു. നന്ദു എന്നാണ് എല്ലാരും  വിളിക്കുക. ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു സർക്കാർ ജോലി
അന്വേഷിച്ചു  നടക്കുന്നു . ഞാൻ വെളുത്തിട്ടാണ് നല്ല പൊക്കം പിന്നെ കട്ടത്താടിയും.
എന്നെ കണ്ടാൽ ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട്. അത് കേൾക്കാൻ 
എനിക്ക്   ഇഷ്ടാണ്.എന്റെ വീടിന്റെ പുറകിലാണ് അമലിന്റെ വീട്. അവൻ കോളേജിൽ ഫസ്റ്റ്
ഇയർ പഠിക്കുന്നു. അവനു സൂപ്പർ ലുക്ക്‌ ആണ് […]

Continue reading

മനുക്കുട്ടന്റെ ചക്കരക്കുണ്ടി [ടൈറ്റാനിക്]

മനുക്കുട്ടന്റെ ചക്കരക്കുണ്ടി Manukuttante Chakkara Kundi | Author : Titanic   ഞാൻ അനന്ദു. നന്ദു എന്നാണ് എല്ലാരും  വിളിക്കുക. ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിച്ചു  നടക്കുന്നു . ഞാൻ വെളുത്തിട്ടാണ് നല്ല പൊക്കം പിന്നെ കട്ടത്താടിയും. എന്നെ കണ്ടാൽ ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട്. അത് കേൾക്കാൻ  എനിക്ക്   ഇഷ്ടാണ്.എന്റെ വീടിന്റെ പുറകിലാണ് അമലിന്റെ വീട്. അവൻ കോളേജിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്നു. അവനു സൂപ്പർ ലുക്ക്‌ ആണ് […]

Continue reading