ഉഗാണ്ടയിലെ ചികിത്സ 3

ആദ്യ പാർട്ട്കൾ  വായിച്ചു അഭിപ്രായം അറിയിച്ചവർക്ക് നന്ദി സ്പീഡ് ഞാൻ കൂട്ടുന്നതല്ല
പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പോരെ സുഹൃത്തുക്കളെ.   ഉഗാണ്ടയിലെ ചികിത്സ 3 ഗർഭം
കന്യക  നേഴ്സ് Part 3 Ugandayile Chikilsa Gharbham Kannyaka Nurse Part 3 Author
: Muneer   ഉള്ളടക്കം : ആദ്യമുതല്‍ വായിക്കാന്‍ click here 25 കാരൻ മുനീർ 
ബന്ധത്തിലെ ഒരു ഇത്താനെയും അരക്ക് താഴേക്ക് തളന്ന  മകളെയും ഉകണ്ടയിലേക്ക്
ചികിൽസക്ക് പോകുന്നതും അവിടെ വേറിട്ട ചികിത്സയെ കുറിച്ചുമാണ് […]

Continue reading

ഉഗാണ്ടയിലെ ചികിത്സ 3

ആദ്യ പാർട്ട്കൾ  വായിച്ചു അഭിപ്രായം അറിയിച്ചവർക്ക് നന്ദി സ്പീഡ് ഞാൻ കൂട്ടുന്നതല്ല പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പോരെ സുഹൃത്തുക്കളെ.   ഉഗാണ്ടയിലെ ചികിത്സ 3 ഗർഭം കന്യക  നേഴ്സ് Part 3 Ugandayile Chikilsa Gharbham Kannyaka Nurse Part 3 Author : Muneer   ഉള്ളടക്കം : ആദ്യമുതല്‍ വായിക്കാന്‍ click here 25 കാരൻ മുനീർ  ബന്ധത്തിലെ ഒരു ഇത്താനെയും അരക്ക് താഴേക്ക് തളന്ന  മകളെയും ഉകണ്ടയിലേക്ക് ചികിൽസക്ക് പോകുന്നതും അവിടെ വേറിട്ട ചികിത്സയെ കുറിച്ചുമാണ് […]

Continue reading

ഉഗാണ്ടയിലെ ചികിത്സ 2

ആദ്യ പാർട്ട് വായിച്ചു അഭിപ്രായം അറിയിച്ചവർക്ക് നന്ദി സ്പീഡ് ഞാൻ കൂട്ടുന്നതല്ല
പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പോരെ സുഹൃത്തുക്കളെ.   ഉഗാണ്ടയിലെ ചികിത്സ 2 ഗർഭം
കന്യക  നേഴ്സ് Part 2 Ugandayile Chikilsa Gharbham Kannyaka Nurse Part 2 Author
: Muneer ഉള്ളടക്കം : ആദ്യമുതല്‍ വായിക്കാന്‍ click here 25 കാരൻ മുനീർ  ബന്ധത്തിലെ
ഒരു ഇത്താനെയും അരക്ക് താഴേക്ക് തളന്ന  മകളെയും ഉകണ്ടയിലേക്ക് ചികിൽസക്ക്
പോകുന്നതും അവിടെ വേറിട്ട ചികിത്സയെ കുറിച്ചുമാണ് […]

Continue reading

ഉഗാണ്ടയിലെ ചികിത്സ 2

ആദ്യ പാർട്ട് വായിച്ചു അഭിപ്രായം അറിയിച്ചവർക്ക് നന്ദി സ്പീഡ് ഞാൻ കൂട്ടുന്നതല്ല പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പോരെ സുഹൃത്തുക്കളെ.   ഉഗാണ്ടയിലെ ചികിത്സ 2 ഗർഭം കന്യക  നേഴ്സ് Part 2 Ugandayile Chikilsa Gharbham Kannyaka Nurse Part 2 Author : Muneer ഉള്ളടക്കം : ആദ്യമുതല്‍ വായിക്കാന്‍ click here 25 കാരൻ മുനീർ  ബന്ധത്തിലെ ഒരു ഇത്താനെയും അരക്ക് താഴേക്ക് തളന്ന  മകളെയും ഉകണ്ടയിലേക്ക് ചികിൽസക്ക് പോകുന്നതും അവിടെ വേറിട്ട ചികിത്സയെ കുറിച്ചുമാണ് […]

Continue reading

ഉഗാണ്ടയിലെ ചികിത്സ 1

ഉഗാണ്ടയിലെ ചികിത്സ ഗർഭം കന്യക  നേഴ്സ് Part 1 Ugandayile Chikilsa Gharbham
Kannyaka Nurse Part 1 Author : Muneer   എനിക്ക് കഥ എഴുതി പരിചയമൊന്നുമില്ല ഒരു
തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് കഥയല്ല ജീവിതം തന്നെയാണ്. എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനും അവന്റെ
ഫാമിലിക്കും ഉണ്ടായ സംഭവമാണ്. ഒരുപാട് പേജുകൾ ഉണ്ടാകും  2,3 പാർട്ടുകളിലായി
എഴുതാം.! ഈ കഥ മുഴുവനായും വായിക്കാതെ വിമര്ശിക്കരുത് ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര്
ഞാൻ മാറ്റുന്നുണ്ട് കഥയെ സംബന്ധിച്ച     […]

Continue reading

ഉഗാണ്ടയിലെ ചികിത്സ 1

ഉഗാണ്ടയിലെ ചികിത്സ ഗർഭം കന്യക  നേഴ്സ് Part 1 Ugandayile Chikilsa Gharbham Kannyaka Nurse Part 1 Author : Muneer   എനിക്ക് കഥ എഴുതി പരിചയമൊന്നുമില്ല ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് കഥയല്ല ജീവിതം തന്നെയാണ്. എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനും അവന്റെ ഫാമിലിക്കും ഉണ്ടായ സംഭവമാണ്. ഒരുപാട് പേജുകൾ ഉണ്ടാകും  2,3 പാർട്ടുകളിലായി എഴുതാം.! ഈ കഥ മുഴുവനായും വായിക്കാതെ വിമര്ശിക്കരുത് ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ മാറ്റുന്നുണ്ട് കഥയെ സംബന്ധിച്ച     […]

Continue reading