കളിയരങ്ങുകള്‍ 1 [ഉണ്ണി കുറുപ്പ്]

കളിയരങ്ങുകള്‍ ഭാഗം 1 Kaliyarangukal Part 1 | Author : Unni kuruppu കല്യാണം
ആലോചിച്ചു വന്നപ്പോഴേ മറിയ പറഞ്ഞു. “എനിക്ക ആലോചന വേണ്ടപ്പാ!! പത്തല്ല പതിനാറു
തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടും ഉടുത്തും ഭോഗിച്ചും കഴിയാവുന്നത്ര സ്വത്തും, ഭരിക്കാന്‍ ഒരു
അമ്മായിയമ്മയോ പോലും ഉണ്ടാവില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും മറിയ തിര്‍ത്തു പറഞ്ഞു. വേണ്ട!!
കാരണം ഇത്രയെ ഉള്ളു. പയ്യന് മനസിന്‌ ഒട്ടും വളര്ച്ചയില്ല. പണ്ട് ചെറുതായിരുന്ന
സമയത്ത് മലഗര പള്ളിയില്‍ പോയി വരവേ കുടുംബത്തിലെ ഈ പയ്യന്‍ ഒഴുകെ എല്ലാവരും […]

Continue reading

കളിയരങ്ങുകള്‍ 1 [ഉണ്ണി കുറുപ്പ്]

കളിയരങ്ങുകള്‍ ഭാഗം 1 Kaliyarangukal Part 1 | Author : Unni kuruppu കല്യാണം ആലോചിച്ചു വന്നപ്പോഴേ മറിയ പറഞ്ഞു. “എനിക്ക ആലോചന വേണ്ടപ്പാ!! പത്തല്ല പതിനാറു തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടും ഉടുത്തും ഭോഗിച്ചും കഴിയാവുന്നത്ര സ്വത്തും, ഭരിക്കാന്‍ ഒരു അമ്മായിയമ്മയോ പോലും ഉണ്ടാവില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും മറിയ തിര്‍ത്തു പറഞ്ഞു. വേണ്ട!! കാരണം ഇത്രയെ ഉള്ളു. പയ്യന് മനസിന്‌ ഒട്ടും വളര്ച്ചയില്ല. പണ്ട് ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് മലഗര പള്ളിയില്‍ പോയി വരവേ കുടുംബത്തിലെ ഈ പയ്യന്‍ ഒഴുകെ എല്ലാവരും […]

Continue reading