സ്വപ്നലോകം 2 [വായിനോക്കി]

സ്വപ്നലോകം 2 SwapnaLokam Part 2 | Author : Vayinokki | Previous Part   അടുത്ത
മഴയ്ക്കുള്ള അംഗം കുറിക്കുന്നു. അതിനു മുന്നോടിയായി എല്ലാവരെയും ഉണർത്തുന്ന ഒരു ഇടി
വെട്ടി. ബോബൻ കണ്ണു തുറന്നു, സമയം നോക്കി. മണി രണ്ടര. സീമ ക്ലാസിനു പോയിരിക്കുന്നു.
തന്റെ ഇടതുവശത്ത് കിടക്കുന്ന രാജിയെ നോക്കി. തുപ്പലൊലിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ
കിടക്കുന്നു, ഇത് കണ്ടിട്ട് ബോബൻ ചിരിവന്നു. ഒരു കായലിൽ വന്നു പതിക്കുന്ന ഉണങ്ങിയ
തോട് കണക്കേ അവളുടെ […]

Continue reading

സ്വപ്നലോകം 2 [വായിനോക്കി]

സ്വപ്നലോകം 2 SwapnaLokam Part 2 | Author : Vayinokki | Previous Part   അടുത്ത മഴയ്ക്കുള്ള അംഗം കുറിക്കുന്നു. അതിനു മുന്നോടിയായി എല്ലാവരെയും ഉണർത്തുന്ന ഒരു ഇടി വെട്ടി. ബോബൻ കണ്ണു തുറന്നു, സമയം നോക്കി. മണി രണ്ടര. സീമ ക്ലാസിനു പോയിരിക്കുന്നു. തന്റെ ഇടതുവശത്ത് കിടക്കുന്ന രാജിയെ നോക്കി. തുപ്പലൊലിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ കിടക്കുന്നു, ഇത് കണ്ടിട്ട് ബോബൻ ചിരിവന്നു. ഒരു കായലിൽ വന്നു പതിക്കുന്ന ഉണങ്ങിയ തോട് കണക്കേ അവളുടെ […]

Continue reading

സ്വപ്നലോകം 1 [വായിനോക്കി]

സ്വപ്നലോകം 1 SwapnaLokam | Author : Vayinokki   ഇതൊരു ഫാന്റസി ഫിക്ഷൻ കഥയാണ്,
വർഷം 2180. നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ വേറിട്ടൊരു ലോകത്തിൽ രാജ്യങ്ങളില്ലാ,
വിഭാഗീയത ഇല്ലാ, വിവേചനം ഇല്ലാ, അധികാരങ്ങളില്ല, രാഷ്ട്രീയമില്ല,ബന്ധങ്ങളില്ലേ
ബന്ധനങ്ങളില്ല, പ്രായമില്ല, ദൈവങ്ങളില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരു പോലെ ഒരു കുടകീഴിൽ
ഒരു തുണി നാമ്പിന്റെ മറയില്ലാതെ ആരോടും ദേഷ്യമില്ലാതെ വെറുപ്പില്ലാതെ പകയില്ലാതെ
അസൂയയില്ലാതെ എല്ലാരേയും ഒരുപോലെ കണ്ടു, തുറന്ന മനസോടെ സ്നേഹിച്ചും കളിച്ചും
ഭോഗിച്ചും മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന […]

Continue reading

സ്വപ്നലോകം 1 [വായിനോക്കി]

സ്വപ്നലോകം 1 SwapnaLokam | Author : Vayinokki   ഇതൊരു ഫാന്റസി ഫിക്ഷൻ കഥയാണ്, വർഷം 2180. നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ വേറിട്ടൊരു ലോകത്തിൽ രാജ്യങ്ങളില്ലാ, വിഭാഗീയത ഇല്ലാ, വിവേചനം ഇല്ലാ, അധികാരങ്ങളില്ല, രാഷ്ട്രീയമില്ല,ബന്ധങ്ങളില്ലേ ബന്ധനങ്ങളില്ല, പ്രായമില്ല, ദൈവങ്ങളില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരു പോലെ ഒരു കുടകീഴിൽ ഒരു തുണി നാമ്പിന്റെ മറയില്ലാതെ ആരോടും ദേഷ്യമില്ലാതെ വെറുപ്പില്ലാതെ പകയില്ലാതെ അസൂയയില്ലാതെ എല്ലാരേയും ഒരുപോലെ കണ്ടു, തുറന്ന മനസോടെ സ്നേഹിച്ചും കളിച്ചും ഭോഗിച്ചും മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന […]

Continue reading