വേലക്കാരിയുമായൊരു കളി

വേലക്കാരിയുമായൊരു കളി Velakkariyumayoru kali kambikatha
bY:[email protected] ആദ്യമായാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത്.. തെറ്റുണ്ടങ്കിൽ
ക്ഷമിക്കുക……… എന്റെ പേര് ഷഫീഖ്.. ഉപ്പ ഗൾഫിൽ ആണ്.. ഉമ്മ House wife ആണ്.. ഒരു
പെങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിന്നു .. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു.. പെങ്ങൾ പോയതോടെ ഞാനും ഉമ്മയും മാത്രമേ
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഉമ്മയെ ഉപ്പ ഗൾഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.. എനിക്ക്
ക്ലാസ് ഉള്ള കാരണം പോവാൻ പറ്റിയില്ല.. അത് കാരണം ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കാണ്.. ഭക്ഷണം
പുറത്തുനിന്നും വാങ്ങി കഴിക്കും.. […]

Continue reading

വേലക്കാരിയുമായൊരു കളി

വേലക്കാരിയുമായൊരു കളി Velakkariyumayoru kali kambikatha bY:[email protected] ആദ്യമായാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത്.. തെറ്റുണ്ടങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക……… എന്റെ പേര് ഷഫീഖ്.. ഉപ്പ ഗൾഫിൽ ആണ്.. ഉമ്മ House wife ആണ്.. ഒരു പെങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിന്നു .. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു.. പെങ്ങൾ പോയതോടെ ഞാനും ഉമ്മയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഉമ്മയെ ഉപ്പ ഗൾഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.. എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉള്ള കാരണം പോവാൻ പറ്റിയില്ല.. അത് കാരണം ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കാണ്.. ഭക്ഷണം പുറത്തുനിന്നും വാങ്ങി കഴിക്കും.. […]

Continue reading