കോതമ്പ് പുരാണം 2 [വിശ്വാമിത്രൻ

കോതമ്പ് പുരാണം 2 Kothanbu Puranam Part 2 | Author : Viswamithran [ Previous Part
]   “ശിശിരകാലത്ത് മാത്രം വിടരുന്ന ഒരു പൂവുണ്ട്, അങ്ങു കാശ്മീരത്ത്. ഏഴു
പുഷ്പങ്ങളുടെ നറുമണവും പതിനെട്ടു സുദന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ സ്വാദും പത്തു ദൈവീക
അപ്സരസുമാരുടെ കാന്തിയും അടങ്ങിട്ടുള്ള ഒരു അപൂർവ പൂവ്! ഋഷിവര്യന്മാരും സാത്വികരും
അവരുടെ ലൗകീക ജീവിതം ത്യജിച്ചു അവിടെ വസിക്കുമ്പോൾ ഈ പൂവാണത്രേ അവർക്കു അവരുടെ
ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അറുതികൾക്കും ശമനം കൊടുക്കുന്നത്!!” “അണ്ടി, എഴീച് […]

Continue reading

കോതമ്പ് പുരാണം 2 [വിശ്വാമിത്രൻ

കോതമ്പ് പുരാണം 2 Kothanbu Puranam Part 2 | Author : Viswamithran [ Previous Part ]   “ശിശിരകാലത്ത് മാത്രം വിടരുന്ന ഒരു പൂവുണ്ട്, അങ്ങു കാശ്മീരത്ത്. ഏഴു പുഷ്പങ്ങളുടെ നറുമണവും പതിനെട്ടു സുദന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ സ്വാദും പത്തു ദൈവീക അപ്സരസുമാരുടെ കാന്തിയും അടങ്ങിട്ടുള്ള ഒരു അപൂർവ പൂവ്! ഋഷിവര്യന്മാരും സാത്വികരും അവരുടെ ലൗകീക ജീവിതം ത്യജിച്ചു അവിടെ വസിക്കുമ്പോൾ ഈ പൂവാണത്രേ അവർക്കു അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അറുതികൾക്കും ശമനം കൊടുക്കുന്നത്!!” “അണ്ടി, എഴീച് […]

Continue reading

കോതമ്പ് പുരാണം [വിശ്വാമിത്രൻ]

കോതമ്പ് പുരാണം Kothanbu Puranam | Author : Viswamithran “ശിശിരകാലത്ത് മാത്രം
വിടരുന്ന ഒരു പൂവുണ്ട്, അങ്ങു കാശ്മീരത്ത്. ഏഴു പുഷ്പങ്ങളുടെ നറുമണവും പതിനെട്ടു
സുദന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ സ്വാദും പത്തു ദൈവീക അപ്സരസുമാരുടെ കാന്തിയും അടങ്ങിട്ടുള്ള
ഒരു അപൂർവ പൂവ്! ഋഷിവര്യന്മാരും സാത്വികരും അവരുടെ ലൗകീക ജീവിതം ത്യജിച്ചു അവിടെ
വസിക്കുമ്പോൾ ഈ പൂവാണത്രേ അവർക്കു അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അറുതികൾക്കും ശമനം
കൊടുക്കുന്നത്!!” “അണ്ടി, എഴീച് പോ മൈരേ, അവന്റെ പൂറ്റിലെ പൂവ്”. അല്ലേലും ജോൺസൺ
ഇങ്ങനെയാ. […]

Continue reading

കോതമ്പ് പുരാണം [വിശ്വാമിത്രൻ]

കോതമ്പ് പുരാണം Kothanbu Puranam | Author : Viswamithran “ശിശിരകാലത്ത് മാത്രം വിടരുന്ന ഒരു പൂവുണ്ട്, അങ്ങു കാശ്മീരത്ത്. ഏഴു പുഷ്പങ്ങളുടെ നറുമണവും പതിനെട്ടു സുദന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ സ്വാദും പത്തു ദൈവീക അപ്സരസുമാരുടെ കാന്തിയും അടങ്ങിട്ടുള്ള ഒരു അപൂർവ പൂവ്! ഋഷിവര്യന്മാരും സാത്വികരും അവരുടെ ലൗകീക ജീവിതം ത്യജിച്ചു അവിടെ വസിക്കുമ്പോൾ ഈ പൂവാണത്രേ അവർക്കു അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അറുതികൾക്കും ശമനം കൊടുക്കുന്നത്!!” “അണ്ടി, എഴീച് പോ മൈരേ, അവന്റെ പൂറ്റിലെ പൂവ്”. അല്ലേലും ജോൺസൺ ഇങ്ങനെയാ. […]

Continue reading

മഞ്ഞുരുകും കാലം 11 [വിശ്വാമിത്രൻ]

മഞ്ഞുരുകും കാലം 11 [വിശ്വാമിത്രൻ] MANJURUKUM KAALAM 11 BY VISWAMITHRAN  CLICK
HERE TO READ PREVIOUS PARTS OF THIS STORY     ^mkns` Fsâ bSnkv hf]¯n`pw tW^s¯
Mm³ Fjpt¶äp. bSnkn`pw knb^oSfm]n HmXm³ tbm]n. tNmtaKnWN¯pÅ t_mZn`qsX]m\v Hm«w.
A^ Nnt`mfoä^v HmXn]t¸mtj Mm³ £o\n¨p. “”Cs{Ss]ms¡]ptÅm ÌmfnW?”” tbm]tZ]v. FÃmw
tbm]n. “”C§sW NnS¨m bns¶§sW sNms*s] Nan¡pw?”” kà fphv–`n bkÀ FN-vhv{X ftäm
Nn«ptfm¶v […]

Continue reading

മഞ്ഞുരുകും കാലം 11 [വിശ്വാമിത്രൻ]

മഞ്ഞുരുകും കാലം 11 [വിശ്വാമിത്രൻ] MANJURUKUM KAALAM 11 BY VISWAMITHRAN  CLICK HERE TO READ PREVIOUS PARTS OF THIS STORY     ^mkns` Fsâ bSnkv hf]¯n`pw tW^s¯ Mm³ Fjpt¶äp. bSnkn`pw knb^oSfm]n HmXm³ tbm]n. tNmtaKnWN¯pÅ t_mZn`qsX]m\v Hm«w. A^ Nnt`mfoä^v HmXn]t¸mtj Mm³ £o\n¨p. “”Cs{Ss]ms¡]ptÅm ÌmfnW?”” tbm]tZ]v. FÃmw tbm]n. “”C§sW NnS¨m bns¶§sW sNms*s] Nan¡pw?”” kà fphv–`n bkÀ FN-vhv{X ftäm Nn«ptfm¶v […]

Continue reading

മഞ്ഞുരുകും കാലം 10 [വിശ്വാമിത്രൻ]

മഞ്ഞുരുകും കാലം 10 [വിശ്വാമിത്രൻ] MANJURUKUM KAALAM 10 BY VISWAMITHRAN  SINGLE CLICK TO READ ALL PREVIOUS PART OF THIS STORY     sNms*]pfm]n shmÅn Njnªv Mm³ Sn^n¨v `mdnt`¡v fp§n. sb®pwbnÅ Ft¶mXv hwhm^n¡p¶Sn³s_ CX]n H^p A^`näÀ skÅw fp\p§n Nm\pw. AsSÃmw sbXp¯p Na]psf¶v Mm³ N\¡pNq«n. `mdnsâ KW kjn tWm¡n]m Zn¸mÀXvsfâv Hmcohpw tXm]v`äpw dÔn¸n¡p¶ CXWmjn Nm\m³ Njn]pw. Mm³ B […]

Continue reading

മഞ്ഞുരുകും കാലം 10 [വിശ്വാമിത്രൻ]

മഞ്ഞുരുകും കാലം 10 [വിശ്വാമിത്രൻ] MANJURUKUM KAALAM 10 BY VISWAMITHRAN  SINGLE
CLICK TO READ ALL PREVIOUS PART OF THIS STORY     sNms*]pfm]n shmÅn Njnªv Mm³
Sn^n¨v `mdnt`¡v fp§n. sb®pwbnÅ Ft¶mXv hwhm^n¡p¶Sn³s_ CX]n H^p A^`näÀ skÅw
fp\p§n Nm\pw. AsSÃmw sbXp¯p Na]psf¶v Mm³ N\¡pNq«n. `mdnsâ KWÂ kjn tWm¡n]mÂ
Zn¸mÀXvsfâv Hmcohpw tXm]v`äpw dÔn¸n¡p¶ CXWmjn Nm\m³ Njn]pw. Mm³ B […]

Continue reading