വാച്ച് മാൻ [ അൻസിയ ]

വാച്ച് മാൻ Watch Man  Author : Ansiya   “എന്ന് തുടങ്ങിയ പറച്ചിലാണ് അങ്ങേരോട്
ഇതിപ്പോ തൊട്ട് മുന്നിലെത്തിയിട്ടും ഒരു കൂസലുമില്ല ആൾക്ക് … ഇവിടെ ഉള്ളോരൊക്കെ
പേടിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട അവസ്‌ഥയാണ്‌ ഇപ്പൊ….. അടുക്കളയിൽ നിലത്ത് വീഴുന്ന
പാത്രങ്ങളുടെ കല പില ശബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ അമ്മയുടെ പിറു പിറുക്കൽ വേറെ
കേൾക്കാമായിരുന്നു … ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ ടീവിയിലേക്കും നോക്കി ഇരുന്നു….
അച്ഛനെ ആണ് അമ്മ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ … ആറു മാസത്തിലൊരിക്കൽ നാട്ടിൽ അച്ഛൻ […]

Continue reading

വാച്ച് മാൻ [ അൻസിയ ]

വാച്ച് മാൻ Watch Man  Author : Ansiya   “എന്ന് തുടങ്ങിയ പറച്ചിലാണ് അങ്ങേരോട് ഇതിപ്പോ തൊട്ട് മുന്നിലെത്തിയിട്ടും ഒരു കൂസലുമില്ല ആൾക്ക് … ഇവിടെ ഉള്ളോരൊക്കെ പേടിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട അവസ്‌ഥയാണ്‌ ഇപ്പൊ….. അടുക്കളയിൽ നിലത്ത് വീഴുന്ന പാത്രങ്ങളുടെ കല പില ശബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ അമ്മയുടെ പിറു പിറുക്കൽ വേറെ കേൾക്കാമായിരുന്നു … ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ ടീവിയിലേക്കും നോക്കി ഇരുന്നു…. അച്ഛനെ ആണ് അമ്മ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ … ആറു മാസത്തിലൊരിക്കൽ നാട്ടിൽ അച്ഛൻ […]

Continue reading