ആദ്യത്തെ അനുഭവങ്ങൾ 2 [Water white]

ആദ്യത്തെ അനുഭവങ്ങൾ 2 Adyathe Anubhavangal Part 2 | Author : Water white |
Previous Part   Support വളരെ കുറവാണ്…. തുടർന്ന് support നൽകുമെന്ന്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…..തുടരുന്നു… അങ്ങനെ ഞാൻ മുന്നിലോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു..
നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറക്കമാണ് വളരെ വിരളം ആൾക്കാർ മാത്രമേ. ഉണർന്നിരിപ്പുള്ളൂ
ലോക്കൽ compartment ആയതിനാൽ പുറത്തേയ്ക്കിറങ്ങുന്ന ഡോറിന്റ sideൽ ഞാൻ ചെന്ന്
നിന്നു. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ചേച്ചി ഒരു പരിഭ്രമത്തോടെ വരുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും
ശ്രെദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു […]

Continue reading

ആദ്യത്തെ അനുഭവങ്ങൾ 2 [Water white]

ആദ്യത്തെ അനുഭവങ്ങൾ 2 Adyathe Anubhavangal Part 2 | Author : Water white | Previous Part   Support വളരെ കുറവാണ്…. തുടർന്ന് support നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…..തുടരുന്നു… അങ്ങനെ ഞാൻ മുന്നിലോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.. നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറക്കമാണ് വളരെ വിരളം ആൾക്കാർ മാത്രമേ. ഉണർന്നിരിപ്പുള്ളൂ ലോക്കൽ compartment ആയതിനാൽ പുറത്തേയ്ക്കിറങ്ങുന്ന ഡോറിന്റ sideൽ ഞാൻ ചെന്ന് നിന്നു. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ചേച്ചി ഒരു പരിഭ്രമത്തോടെ വരുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ശ്രെദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു […]

Continue reading

ആദ്യത്തെ അനുഭവങ്ങൾ [Water white]

ആദ്യത്തെ അനുഭവങ്ങൾ Adyathe Anubhavangal | Author : Water white   ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ
പോകുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കഥയാണ് എനിക്ക് കഥ എഴുതി പരിചയമില്ല ആദ്യത്തെ
അനുഭവമാണ് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക .എന്റെ പേര് രാഹുൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് വീട്
വീട്ടിൽ അച്ഛൻ , അമ്മ , അനിയൻ എന്നിവരാണുള്ളത്. പ്ലസ്സ് ടു വരെ സ്കൂൾ ലൈഫിൽ അല്ലറ
ചില്ലറ പ്രണയം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും girls നോട് ശരിക്കും അടുപ്പം വളരെ
കുറവായിരുന്നു. പ്ലസ് […]

Continue reading

ആദ്യത്തെ അനുഭവങ്ങൾ [Water white]

ആദ്യത്തെ അനുഭവങ്ങൾ Adyathe Anubhavangal | Author : Water white   ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കഥയാണ് എനിക്ക് കഥ എഴുതി പരിചയമില്ല ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക .എന്റെ പേര് രാഹുൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് വീട് വീട്ടിൽ അച്ഛൻ , അമ്മ , അനിയൻ എന്നിവരാണുള്ളത്. പ്ലസ്സ് ടു വരെ സ്കൂൾ ലൈഫിൽ അല്ലറ ചില്ലറ പ്രണയം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും girls നോട് ശരിക്കും അടുപ്പം വളരെ കുറവായിരുന്നു. പ്ലസ് […]

Continue reading