അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ബെഡ്‌റൂമിലേക്ക് [യുയുത്സു]

അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ബെഡ്‌റൂമിലേക്ക് Adukkalayil Ninnu Bedroomilekku | Author : Yuyusu   “ഹാ..ഏട്ടാ….. കേറ്റ്…. ആ… അടിക്ക് എന്റെ ഏട്ടാ…… ഹാ…… എന്റെ മുല ചപ്പ് എന്റെ രമേശേട്ടാ… ആഹ്ഹഹ്ഹ ” “ഒന്ന് അടങ്ങി കിടക്കെന്റെ ദിവ്യേ…….” “ആഹ്ഹ്ഹ്….. ആഹ്ഹഹ്ഹ…. ആഹ്ഹ്ഹ് ” “പ്ലക്ക്…. പ്ലക്ക്…… പ്ലക്ക്…… പ്ലക്ക്….. പ്ലക്ക് ” “പതുക്കെ ചെയ്താ മതി ഏട്ടാ….അധികം സ്പീഡ് വേണ്ടാട്ടോ….ഏട്ടന്റെ പോവും.ആഹ്ഹ്ഹ്.ഏട്ടാ…എനിക്ക് വരാറിയിട്ടില്ലാ…. ആഹ്ഹ്ഹ് ഏട്ടന്റെ കളയല്ലേട്ടാ…..പതുക്കെ.” “ആആഹ്ഹ്ഹ്…… ” പ്ലക്ക്……. പ്ലക്ക്…..പ്ലക്ക്……. പ്ലക്ക്…..പ്ലക്ക് […]

Continue reading