ശ്രീജ തന്ന സുഗം 2

Posted by

ശ്രീജ തന്ന സുഗം 2

 

 

ശ്രീജ തന്ന സുഗം 1

 

(ആദ്യം കൂട്ടകാരൊട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന് ….2ഭാഗം ൈവകിയതിന്ന് ,)(ശ്രീജയും ഞാനും  തമ്മിലുള്ള കളി തുടരുന്ന് ,…….  റ്റീവി കണ്ടിരിക്കുപൊള്  ശ്രീജ എന്‍റെ  കുണ്ണയി പിടിച്  അടിച്ച്  െകാണ്ടിരിക്കുന്നിടത്താന് കഴിഞ്ഞ ഭാഗം നിര്‍ത്തിയത്…..)

ഞാന്‍…42 ൈസസ് ബ്രായില് തിങ്ങി വീര്‍പ്പ്മുട്ടി നിന്ന അവള്‍ടെ  മുല  പുറത്തെടുത്ത് ചപ്പി െകാടുത്ത്.. ശ്രീജ വികാരം െകാണ്ട് ..”ചോട്ടാ …”എന്ന് വിളിച്ച് എന്‍റെ  കുണ്ണ രണ്ടും ൈകെ െകാണ്ട് സ്പ്പീടില് അടിച്ച്  തന്നു . എന്‍റെ  കുണ്ണ അവളുടെ  ൈകയിലിരുന്ന് കൂടുതല്‍ വലുതായി.

ഃ” ശ്രീജെ …. ചപ്പി താ എനിക്ക് … ; അവള്‍ െകള്കണ്ട താമസം എന്‍റെ വികാരത്തിന്‍റെ ലാവ ഒലിച്ച് തുടങ്ങിയ കുണ്ണ വായിലെക്ക് തള്ളി ചപ്പി തുടങ്ങി.

ഃ ഉംംംം അജിയെട്ടന്‍റെ സ്വാദല്ല ചോട്ടന്‍റെ തിന്ന്….. ;അവള്‍ ആര്‍ത്തിയൊടെ ചപ്പി െകാണ്ട് പറഞ്ഞു..

ഃ ഒാാാാാ.. അതെന്താ ഡീ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് … എന്‍റെ  എന്താ ചപ്പാന്‍ െകാള്ളില്.

ഃ ആയ്യെ .. ചോട്ടാ ഞാന്‍  അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞ് ….പലരുടെ കുണ്ണക്കും പല സ്വാദാ….
www.kambikuttan.net
ഃ എഎഎഎ…അതിന് നീ പലരുടെയും കുണ്ണ സ്വദ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടൊ…; അത് കൊട്ടപെള് അവള്‍ ഞെട്ടിയത് ഞാന്‍  കണ്ട……, ”എന്താ മോളെ അങ്ങനെ  എന്തെലും ……..

ഃ ചോട്ടാ…. അത് പിന്നെ ഞാന്‍  െവറുതേ ………; അവള്‍ക്ക്  എന്തെ പറയാന്‍ വന്നിട്ട് നിര്‍ത്തി എനെ  െനാക്കി ചിരിച്ച് …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *