ഏട്ടനും ഞാനും

Posted by

ഏട്ടനും ഞാനും

 

എനിക്ക് 23 വയസു ഉണ്ട് ഞാന്‍ 18 വയസു ആകുമ്പോള്‍ മാര്യേജ് കയിഞ്ഞു ഒരു വര്ഷം കയിഞ്ഞു കുട്ടി യുമായി അങ്ങനെ ഭര്തവിന്ടെ൩ ജോബിന്റെ കാര്യത്തിന് വേറാരു ജില്ലയില്‍ തമ്സികുമ്പോള്‍ അവിടെ ഭാര്തിവിന്റെ അതെ ഫീല്ഡിറല്‍ വര്ക്ക്സ‌ ചെയുന്ന ഒരു അയലവാസി ( ഒരു 500 ദുരം ഉണ്ടാകും ) അദ്ദേഹം എന്ന് പറയാന്‍ ഇല്ലാ 27 വയസു ആയിടുല്ല് കല്യാണം കയിഞ്ഞതാണ് ഞാന്‍ അധികവും കാണാറുണ്ട് ചിരികാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്നോട് മിണ്ടിയിടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഡേ നമ്മള്‍ അവിടെ നിന്നും മാറുന്ന മാസത്തിനു രണ്ടു മാസം മുന്പേ ഒരു ഉച്ചക് വിടിന്റെ അടുത്തെ പോകുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ നേരില്‍ കണ്ടു ചിരിച്ചപ്പോള്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞു നമ്മള്‍ വിട്ടു മാറുകയ എട്ടനോട് എന്‍റെ ഹസ് പറഞ്ഞിരുന്നോ ?
ഏട്ടന്‍ പറഞ്ഞു കണ്ടില കുറച്ചു ഡയസ്‌ ആയിട് എന്ന് ഞാന്‍ നമ്പര്‍ തന്നാല്‍ അവിടെ എത്തിയാല്‍ വിളിക്കാന്‍ പറയാം ഏട്ടന്മ്റെ നമ്പര്‍ ഉണ്ടോ എന്ന് ഏട്ടന്‍ എല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാന്‍ പറഞ്ഞു എന്റെമ നമ്പര്‍ മിസ്സ്‌ അടിച്ചാല്‍ ഞാന്‍ ഏട്ടന് കൊടുക്കാം എന്ന് ഏട്ടന്‍ അടിച്ചു നമ്മള്‍ പോയി എവെങ്ങിംഗ് ഏട്ടന്റെ വ്ഹട്സ് അപ്പില്‍ ഓണ്ലൈ്നില്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ ഒരു ഹായ് അയച്ചു ഏട്ടന്‍ ഹായ് ചായ കുടിച്ചോ എന്ന് ഞാന്‍ ആ എന്ന് അങ്ങനെ നമ്മള്‍ ചടിംഗ് തുടങ്ങി അന്ന് കയിഞ്ഞു പിറ്റേ ഡേ എവെനിംഗ് ഏട്ടന്‍ വവിടിന്റെ അടുതുടെ പോകുമ്പോള്‍ അവിടെ നിന്നും ഞാന്‍ അടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ചു ഏട്ടന്‍ ബുല്ലെടില്‍ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അതില്‍ ഇരികാന്‍ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏട്ടന്‍ ഇരികാലോ എന്ന് ഞാന്‍ ജസ്റ്റ്‌ ഒന്ന് ഇരുന്നു എന്നിട് പിന്നെ പലതു പറഞ്ഞു നമ്മുളുടെ ഇഷെടങ്ങള്‍ സെയിം ആയിരുന്നു മൊബൈലില്‍ ഓക്കേ ഞാന്‍ ഏട്ടന്‍ കയില്‍ ഉള്ള മൊബൈല്‍ വാങ്ങി നോക്കി
അത് പാസ്സ്‌വേര്ഡ്ഷ‌ ആയിരുന്നു ഞാന്‍ ചോദിച്ചു എന്താ എങ്ങനെ എന്ന് അപ്പോള്‍ ഏട്ടന്‍ പറഞ്ഞു കുട്ടികള്‍ കാണാന്‍ പറ്റാത്തത് ഉണ്ട് അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ വെറുതെ പറഞ്ഞു ഞാന്‍ കുട്ടി അല്ലാ തുരങ്ങമോ എന്ന് ഏട്ടന്‍ എന്നെ നോകി ഞാന്‍ ചിരിച്ചു ഏട്ടന്‍ ഓപ്പണ്‍ ആക്കി തന്നു അതില്‍ കുറെ സെക്സ് വീഡിയോസ് ഞാന്‍ അത് നോകിയപ്പോള്‍ ഏട്ടന്‍ എന്നെ നോക്കി ഞാന്‍ ഒന്നും മിണ്ടിയില മൊബൈല്‍ കൊടുത്തു അപ്പോള്‍ ഏട്ടന്‍ പറഞ്ഞു എന്തെ ഞാന്‍ ഒന്നുമില എന്ന് പറഞ്ഞു ഏട്ടന്‍ പോകടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഷേക്ക്‌ ഹാന്ഡ്്‌ തന്നു ഞാന്‍ കൊടുത്തു ബട്ട്‌ കൈ വിട്ടില്ല രണ്ടാളും പിടിച്ചു നിന്നും ഏട്ടന്‍ പോയി കയിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഞാന്‍ വ്ഹട്സ് അപ്പില്മെപസ്സേജ്അയച്ചു ഏട്ടനും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *