രതിസാഗരം ഭാഗം 2

Posted by

രതിസാഗരം ഭാഗം 2

ശ്യാം

രതി സാഗരത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ തന്ന സ്വീകരണത്തിനു നന്ദി. രണ്ടാം ഭാഗം നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

അനഘ അവളായിരുന്നു പെണ്ണ്. രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും സൗന്ദര്യം കത്തി നിൽക്കുന്ന പെണ്ണ്. വെളുത്തു തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ശരീരം. ഇടതൂർന്നു നീണ്ടു കിടക്കുന്ന കേശഭാരം. അത് മുട്ടോളം നീണ്ടു കിടക്കുന്നു. തുടുത്ത കവിള്. ചുവന്ന ചുണ്ടുകൾ. അല്പം ഉന്തിയ മാറിടവും നിതംബവും. കണ്ടാൽ തന്നെ കുട്ടൻ കമ്പിയാകുന്ന സൗന്ദര്യം. അവളാണ് എന്റെ പൗരുഷം കവരാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവളെന്നു സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.

ഞാൻ കാര്യത്തിലേക് വരാം. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നത്. സ്‌കൂൾ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു. അവൾ അകലെ ഏതോ കോളേജിലേക് പഠിക്കാൻ പോയ്. ഞാൻ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു കോളേജിലും ചേർന്ന്. അതോടെ ഞാൻ ആളാകെ മാറി. തുണ്ട് കാണൽ ആരംഭിച്ചു. അതോടെ ചെറിയ തോതിൽ വാണമടി തുടങ്ങി. കുട്ടൻ നല്ല പോലെ വലുതായി. പക്ഷെ ഒരു പെണ്ണിനെ അപ്പോഴും എനിക്ക് കളിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല. കാരണം അനു വേറെ ഒരു കോളേജിൽ ആയിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *