നാത്തൂന്‍റെ കളി

Posted by

നാത്തൂന്‍റെ കളി

മായ
www.kambimaman.net

https://youtu.be/v9lg5Kfsvhw

എന്‍റെ ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ സഹോദരി അന് സുനി. എന്‍റെ വീടിന്‍റെ അടുത്താണ് സുനിയും ഭര്‍ത്താവ് രഘുവും താമസിക്കുന്നത്.എന്‍റെ ഭര്‍ത്താവ് വിദേശത്ത് അയതിനാല്‍ ഞാന്‍ സുനിയുടെ വീടുമായി നല്ല അടുപ്പം അന്.സമയം കിട്ടുമ്പള്‍ എല്ലാം ഞാന്‍ സുനിയുടെ വീട്ടില് പൊകും.സുനിയും ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ അമ്മയും അനിയനും അന് അ വലിയ വീട്ടില് താമസം.രഘു ഡല്ഹിയില് ഒരു കമ്പനിയില് ജോലി ചെയ്യുന്ന്.KAMBiKUTTAN.NET പ്രയമായ അമ്മയെ സഹായിക്കാനും കൂട്ടായും സുനിയെ ഡല്ഹിയിലെക്ക് കൊണ്ട് പൊകാതെ വീട്ടില് നിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. രഘു രണ്ട് മാസം കൂടുപൊള് 10 _15 ദിവസത്തെ അവധിക്ക് നാട്ടില് വരും.അനിയന്‍ കോളെജില് പഠിക്കുന്ന്. ഇനി കാര്യത്തിലെക്ക് കടക്കാം. മിക്ക ദിവസവും ഞാന്‍ സുനിയുടെ വീട്ടില് പോകാറുണ്ട്.ഒരു ഞായറാഴ്ച്ച എന്‍റെ വീട്ട്ജോലികള്‍ തീര്‍ത്ത് ഉച്ചഅയപൊള് സുനിയുടെ വീട്ടിലെക്ക് ചെന്ന്.എന്‍റെ വീട്ടില് നിന്ന് അവളുടെ വീട്ടിലെക്ക്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *