ചീറ്റിങ്ങ് മസാജ് [ആനീ]

Posted by

ചീറ്റിങ്ങ് മസാജ് 

Cheating MAssage bY ആനീ

എന്റെ പേര് മീയ ഇത് എന്റെ അനുഭവമാണ് പടിത്തം കഴിഞ്ഞു എല്ലാ പെൻകുട്ടികളെയും പോലെ എന്നെ യ്യും കല്ലാണം കഴിപ്പിച്ചു ഒരു അമേരിക്കൻ ചെറുക്കൻ വീശാഖ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം മാസം ഞങ്ങൾ അമേരിക്കലെക്ക് പറന്നു ഒരാഴ്ച്ച അവിടെ കറങ്ങണം അതാ പ്ലാൻ പുതിയ സിറ്റി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്ര ട്ടു അന്ന് അവൻ എന്നെ കുട്ടി കൊണ്ടുപോയത് ബിച്ചിലെക്കായിരുന്നു ബിക്കിനി ധാരീകളായ മധാമമാർ സായിപ്പൻമാരും ചില മധാമ്മ മ്മാർക്ക്  ബ്രാപോലുമില്ല വിശാഖ് ന്റെ നിർബദ്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഞാനും ബിക്കിനി ധരിച്ചു ചുവപ്പ് ബ്രാക്കും നിക്കറും അവൻ ബർമുട മാത്രം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കുളിച്ചുതുടങ്ങി ഇടക്ക് വിശാഖിന്റെ കൈ എന്റെ ശാരിരത്തിലുടെ നുഴയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ടു പേരും നല്ല കമ്പിയായി തുടങ്ങി ,, നമുക്ക് ഒരു ബീയർ കുടിച്ചാലെ ,, എനിക്ക് അതിനൊട് തല്പര്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ ബി ച്ചിന്റെ അടുത്ത ബിയർ പാർലറിലെത്തി അവിടുത്തെ അണുങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു ടാബിലിരുന്നു ബിയർ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങീ എത്രയും പ്ര ട്ടന്ന് ഞങ്ങളുടെ എതിരെ ഇരുന്ന നാല് ചെറുപ്പക്കാർ കൈയ്യടി കൊണ്ട് എന്നിച്ചു വന്നു അതിലെ ഒരു പയ്യൻ വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കൈ തന്നു  ” നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തേക്ഷ വാർത്ത ഇന്ന് ഇ ടാബിലിരിക്കുന്ന നൂറാമത്തെ കപ്പിൾസ്സിന് ബോഡി മാസ്സാജ് ഫ്രി “ഇതിൽപ്പരo സന്തോക്ഷം വേറെയുണ്ടേ ഞാനാണങ്കിൽ ഒരു മസാജ്പ്പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ബിയർ കുടിച്ചു എണിച്ചു എനിക്ക് തരിപ്പായി തുടങ്ങി ഞങ്ങലെ അവർ പാർലലിൻ ഉള്ളിലെക്ക് ക്ഷണിച്ചു വിശാഖിനെ ഒരു മദാമ വന്നു കുട്ടി കെണ്ടുപ്പോയി എന്നെ ആ നാല് പ്പെരിൽ ഒരുത്തൻ ഒരു റുമിലെക്ക് ക്ഷണിച്ച .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *