ലിസ

Posted by

ലിസ

Lisa bY SuKu

ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതു പോലെ എയർപോർട്ടിൽ എന്റെ വരവു കാത്തിരുന്നത് ലിസ മാത്രമായിരുന്നു . എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്നോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് എന്നും അവൾ മാത്രമായിരുന്നതിനാൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു വിഷമങ്ങളും മനസ്സിൽ തോന്നിയതേയില്ല.

ലിസ ..എന്നേക്കാൾ രണ്ടു വർഷം മൂന്ന് എന്റെ മമ്മിക്കും പപ്പാക്കും ജനിച്ചു എന്റെ സ്വന്തം സഹോദരി,
ചപ്പാക്കും മമ്മിക്കും. എന്നും അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ മാത്രമായിരുന്നു താൽപര്യം . അതിനാൽ ഓർമ്മ വച്ച നാൾ മുതൽ എന്നും ലിസക്ക് ഞാനും എനിക്ക് ലിസയും മാത്രമായിരുന്നു കൂട്ട്.

ബിസിനസ് എന്ന് വച്ചാൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ദൽഹിയിലെ ഏതോ ഒരു കോളനിയിൽ ഒരു കാർ ഷെഡ് വാടകക്കെടുത്ത് എട്ടോ പത്തോ തയ്യൽ മഷീനുകളും അത്ര തന്നെ ജോലിക്കാരുമുള്ള ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ നടത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ കട
എക്സ്പോർട്ടേഴ്സസിന്റെയടുത്ത് നിന്ന് അവരുടെ ഓർഡറുകൾ വാങ്ങി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന എന്നും അവർ തിരക്കിലായിരുന്നു . സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കാൻ അവർക്ക് സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല … പോയ്ക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത് ഇരുട്ടിയിട്ടായിരുക്കും പിന്നെ ധ്യതി പിടിച്ചൊരു ഭക്ഷണമൊരുക്കൽ ; ഉറക്കം . അതിനിടക്ക് മക്കളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ സമയമെവിടെ ?അതിനാൽ കൂട്ടിക്കാലം മുതൽ എന്റെ കളിക്കുട്ടുകാരിയും ഉപദേഷ്ടാവും. എന്നു വേണ്ട സ്വന്തം അമ്മയുടെ സ്ഥാനം പോലും സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് ഭംഗിയായി നടത്തി വന്നിരുന്നത് ലിസ് മാത്രമാണ്.

വിടർന്ന ചിരിയുമായി എന്റെ നേർക്ക് കൈ വീശി നിന്ന് ലിസയുടെ അടുത്തേക്ക് എന്റെ രണ്ടു വലിയ സൂട്ട് കേസുകളും വലിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ നടന്നു ചെന്നു.അഞ്ചു വർഷം മൂന്ന് ഞാൻ കണ്ടതിനേക്കാൾ സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നു. ലിസ , സാരിയും ബൗസുമാണ് വേഷം . ഈ വേഷത്തിൽ ആദ്യമായി കാണുകയായിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ ഇമ്യനക്കാതെ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു . ഞങ്ങൾ പരിസരം മറന്ന് പരസ്പരം കെട്ടിപ്പുണർന്നു . പുറമേ നിന്ന് നോക്കുന്നവർക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് ഒന്നിക്കുന്ന കാമുകീ കാമുകന്മാരെന്നോ
ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരെന്നോ മാത്രമേ അപ്പോൾ തോന്നിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *