പുലയന്നാർ കോതറാണി 2

Posted by

പുലയന്നാർ കോതറാണി

Pulayannar Kotharani Part 2 bY kuttan achari | Previous Parts

 

പുലയന്നാർ കോതറാണി അവസാനഭാഗം

ദീർഘമായ നടപ്പിനു ശേഷം രാമനും കുമാരൻമാരും പുലയന്നാർ കോട്ടയിലെത്തി. കൊണ്ടൂർ ഭഗവതിമാരുടെ സേവകനായ രാമനെ കോട്ടയിൽ കാവൽക്കാർ്ക്കു പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ ശങ്കയേതും കൂടാതെ അവരുടെ മുന്നിൽ കോട്ടവാതിൽ മലർക്കെ തുറന്നു. അൽപം കുശലപ്രശ്‌നങ്ങൾ്ക്കു ശേഷം ഒരു സൈനികൻ അവരെ പുലയന്നാർ കോതറാണിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കു നയിച്ചു.
അടക്കിപ്പിടിച്ച ശബ്ദത്തിൽ രാമൻ കുമാരൻമാരോടു പറഞ്ഞു ‘ സോമാ, ചന്ദ്രാ, നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്‌നത്തിനു പരിഹാരം നൽകാനും കോതറാണിക്കു കഴിയും.
‘എന്തു പ്രശ്‌നം’ കുമാരൻമാർ അദ്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചു.
‘നിങ്ങളുടെ ലിംഗങ്ങൾക്കു വലിപ്പമില്ലല്ലോ, അവയ്ക്കു വലിപ്പം വയ്പി്ച്ചു വലുതാക്കി നൽകാനുള്ള കഴിവ് കോതറാണിക്കുണ്ട്. അവരുടെ കൈയിൽ അതിനേതോ ദിവ്യൗഷധിയുണ്ട്. ‘കുമാരൻമാർ തലകുനിച്ചു. രാമൻ പറഞ്ഞതു ശരിയാണ്, തങ്ങളുടെ ലിംഗങ്ങൾക്കു ചെറുവിരലോളം മാത്രമാണ് വലുപ്പം . ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ കുടുംബത്തെ കൊണ്ടൂർ തമ്പുരാട്ടിമാർ വെട്ടിക്കൊന്നു. അതിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അയാൾ ചെയ്ത ക്ഷുദ്രപ്രയോഗം മൂലമാണു തങ്ങളുടെ ലിംഗങ്ങൾ ഇത്ര ചെറുതായതെന്നാണ് കേട്ടുകഥ.
കൊണ്ടൂർ തമ്പുരാട്ടിമാർക്കു പുത്രന്മാരുടെ ലിംഗം ചെറുതാണെന്നുള്ളത് വളരെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. യുവാക്കളായിട്ടും കുമാരൻമാർക്ക് യാതൊരുവിധ അധികാരങ്ങളോ പദവികളോ തമ്പുരാട്ടിമാർ നൽകാതിരുന്നതിനു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *