റംലയുടെ അനുഭവം

Posted by

രണ്ടു കാലുകൾ ക്കിടയിൽ തല പിടിച്ചു വെച്ച് അച്ഛൻ്‌ ശുക്ലത്തിൽ എൻറെ ഒലിച്ചു വരുന്നതും കൂടി, ശാസമിടിപ്പോടെ വായിൽ വലിച്ചു ഉറിഞ്ചി.പൂട ഇല്ലാത്ത എന്റ അത് വായിൽ വലിച്ചു കേറ്റി, ഇതളുകൾ നുണഞ്ഞു സുഘം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തക്കയോ പറഞ്ഞു..
കാലിനു ബലം കൂടുതൽ ആയപ്പോൾ അച്ഛൻ ശാസംമുട്ടി എന്നോട് എണിക്കാൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ മലന്നു കിടന്നു. എന്റെ ഇതളുകൾ ചപ്പി വലിച്ചു
നാക്കിട്ടു ചുഴറ്റി കോണ്ടിരുന്നു..ഹാ..എന്ത് സുഗം ആയിരുന്നു.. ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്നു .
ഞങ്ങൾ എണീറ്റ് വൃത്തിയായി പുറത്ത് വന്നു ഒന്നുമില്ല എന്ന മട്ടിൽഞാൻ ജോലി തുടങ്ങി…
ഒരു വർഷം വരെ അച്ഛൻ എന്നേ നോക്കി, അമ്മ മരിച്ചു പിന്നീട് മക്കൾ കൊണ്ട് പോയി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *