കുണ്ണപ്പാട്ട്

Posted by

ഓളത്തിൽ താളത്തിൽ
കുണ്ണക്കുട്ടൻ ആടുമ്പോൾ
പൂറിന്റെ പൂക്കാലം
തേടുന്നു ഞാനിന്ന് ..
ഒരു പൂറും കണ്ടെത്താതെ
അലഞ്ഞു ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ
അയലത്തെ പെണ്ണൊരുത്തി
എന്റെ കുണ്ണ മേൽ നോട്ടമായി ..

അവൾ പൂർ മലർത്തി
മുലയാട്ടിവന്നപ്പോൾ
കുണ്ണ കള്ളൻ നാണത്തിൽ
പൂറിൽ മുങ്ങാൻ റെഡിയായി …

തേനിൽ പൂറിൽ ആറാടാൻ
കുണ്ണക്കള്ളൽ ഉണർന്നല്ലോ
അവൾ ചുണ്ടുകൾ കടിച്ചു
ഞാൻ മുണ്ടുമാറ്റി കുണ്ണയെടുത്തു
അവൾ മുല പുറത്തിട്ട് തന്നു
ഞാൻ കടിച്ചു കുടിച്ചു ഏറെ നേരം
ആഹാ സുഖം പരമാനന്ദം ഹ …ഹാ ..
അങ്ങനെ നക്കെടാ കുണ്ണ താങ്ങീ..
അവൾ ഞരങ്ങി അവനെ കടിച്ചു
കുണ്ണ പിടിചു മെല്ലെ പൂറ്റിൽ കടത്തി
അവൻ അടിച്ചു മെല്ലെ പിന്നേം മെല്ലെ
പിന്നെ വേഗം ആഞ്ഞടിച്ചു
ആഞ്ഞാഞ്ഞു പൂറിൽ കുണ്ണ ചെണ്ടകൊട്ടി .

പ്ലം പ്ലം പ്ലക് പ്ലക് പ്ലക് ചളുക് പ്ലക്ക്
അഹ് അടിയെടാ മുത്തേ
എന്റെ പൂറു നക്കി കടിയെടാ അടിയെടാ
കുണ്ണ കന്തിൽ ഉരസി അടിയെടാ കുണ്ണപഹയാ
ഇനിയും ആഴത്തിൽ കയറ്റു ,,ആഹാ ആഞ്ഞടി ..അടി അടി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *