രാത്രിയിലെ മാലാഖ [ഹീറോ]

Posted by

രാത്രിയിലെ മാലാഖ [ഹീറോ]

RATHRIYILE MALAKHA AUTHOR:HERO

      ഞാൻ അനിൽ വിട്ടുകാരും നാട്ടുകാരുo അനി എന്ന് വിളിക്കും 22 വയസുണ്ട് ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് PSC യും എഴുതി നടക്കുന്നു വീട്ടിൽ അച്ചൻ അമ്മ അനിയൻ അച്ചൻ ഓട്ടോ ഡ്രവർ അയിരുന്നു അമ്മ വീട്ടു ഭരണം അനിയൻ 10 പഠിക്കുന്നു അച്ചന് പെട്ടന്ന് BP കൂടി ഒരു ഭാഗം തളർന്ന് കിടപ്പിലായി അമ്മ ചെറിയ ജോലികൾക്ക് പുറത്ത് പോയി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പലടുത്തും ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഒന്നും ശരിയായില്ല

  അങ്ങനെ ഞാൻ അച്ചന്റെ ഓട്ടോ ഓടിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ലൈസസും എടുത്ത് അച്ചന്റെ ഓട്ടോ ഓടുവാൻ തുടങ്ങി എന്റെ വീട് കൊല്ലത്താണ് അവിടെ ഒരു പ്രധാന സ്റ്റാന്റിൽ ഞാൻ ഒട്ടോ ഡ്രയ്വറായി അച്ചന്റെ ചികിൽസാ അനിയന്റെ പടുത്തം വീടു ചിലവ് എല്ലാം കൂടി ഞാൻ റെസ്റ്റില്ലാതെ ഓടുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ മാസങ്ങൾ കടന്നു പോയി സ്റ്റാന്റിൽ ഓട്ടം വിളിക്കാൻ വരുന്ന ആന്റിമാരെയും +1 +2 കാരികളെയും മൂടും മുലയും നോക്കി വെള്ളമിറക്കി ഞാൻ നാളുകൾ കഴിച്ചു!!!………

ഞാൻ രാവിലെ 11 മണിയാകുമ്പോൾ സ്റ്റാന്റിലെത്തും രാത്രി 1 മണി 2 മണിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിലെക്ക് മടങ്ങും അതാണ് പതിവ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രിയിൽ സ്റ്റാന്റിൽ ഞാൻ മാത്രമേകാണു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *