കണക്കുമാഷിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ

Posted by

കണക്കുമാഷിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ

KANAKKU MASHINTE KANAKKU KOOTTALUKAL bY ABHIJITH

 

ഞാൻ അഭിജിത്ത് കുറച്ചുനാളായി ഇത്തിരി തിരക്കായിരുന്നു, ഒരുനടന്നകഥയാണ്എന്റെഫ്രണ്ട്ആയഒരാളുടെഅവന്റെജീവിതത്തിൽനടന്നകഥയാണ്ഞാൻഅത്കുറച്ചുഡീറ്റെയിൽസ്കൂടെആഡ്ചെയ്തുഇവിടെചേർക്കുന്നു, കഥഇഷ്ടപെട്ടാൽലൈക്തന്നുവിജയിപ്പിക്കുകഅതിൽകഥയ്ക്ക്എന്തെങ്കിലുംകുറ്റങ്ങളോകുറവുകളോഉണ്ടെങ്കിലുംതാഴെകമെന്റ്ബോക്സിൽരേഘപെടുത്താവുന്നതാണ്
കണക്കുമാഷിന്റെകണക്കുകൂട്ടലുകൾ

എന്റെപേര്അരവിന്ദ് , ഇതുഎന്റെചെറുപ്പത്തിൽനടന്നകഥയാണ്, ഞാൻഅന്ന് 10 ക്ലാസ് പഠിക്കുകയായിരുന്നു, എന്റെഅച്ഛൻഗൾഫിൽആണ്, 3 ഓ 4 വർഷങ്ങൾകൂടുമ്പോഴോ, ആണ്വരുന്നത്, ‘അമ്മസുജാതഹൗസ്വൈഫ്ആണ്, അമ്മയെകുറിച്ചുപറയുകയാണെങ്കിൽ , നമ്മുടെകാവ്യമാധവൻപോലെ, നല്ലമുലകളും, ‘അമ്മഇറുക്കമുള്ളചുരിദാർആണ്, വീട്ടിൽഉടുക്കുന്നത്, അപ്പോൾമുലകൾഒക്കെവിടർന്നുതുടുത്തുഇരിക്കുന്നയിതോന്നും, പുറത്തോട്ടുപോകുമ്പോൾഒക്കെപലരുംഅമ്മയെനോക്കുന്നതായികാണാം, എപ്പോഴുംചിരിക്കുന്നമുഖംആണ്, ആചുണ്ടുകൾകാണുമ്പോൾതന്നെകടിച്ചുകുടിക്കാൻതോന്നും, ചിലപ്പോൾസാരിയുംധരിക്കാറുണ്ട്, സാരിപൊക്കിൾതാഴെയാണ്
, കഥയിലോട്ടുകടക്കാം

കണക്കുഎന്നുപറയുന്നത്എന്നെപോലെഉള്ളചിലർക്കൊക്കെപാടാണ്, എത്രപഠിച്ചാലുംതലയിൽകേറില്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടപെട്ട subject Science ആണ്, അറിയാമല്ലോപ്രതേകിച്ചു സെക്സിനെകുറിച്ചുഒക്കെപഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ക്ലാസ്എടുക്കുന്നസിന്ധുടീച്ചറുംആണെങ്കിൽമിക്കവാറുംഎല്ലാർക്കുംനല്ലശ്രദ്ധആയിരിക്കും, നല്ലഉരുളിചന്ദിയും, തണ്ണിമത്തൻമുലകളുംകാണാൻവേണ്ടിമാത്രംആണ്,ടീച്ചറുടെഭർത്താവ്മരിച്ചുപോയി, ഒരുമോൾഉണ്ട്അമ്മയെപോലെതന്നെചരക്കു, പിന്നെഉള്ളത്ഇംഗ്ലീഷ്ടീച്ചർകണ്ണുകടി സൈനബ , കരടിഎന്നുവിളിപ്പേരുള്ളമലയാളം പ്രഭാകരൻസാർ , കണക്കുപഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട്, പേരുകൾഞങ്ങൾഇട്ടിട്ടുണ്ട് , കണക്കുപഠിപ്പിക്കുന്ന,രാജീവ്സാർ , രാജീവ്സാർഇയാൾആണ്നമ്മുടെകഥയിലെനായകൻ, അയാൾക്കു 40 അടുത്തുപ്രായംഉണ്ട്, മീഡിയംശരീരം , ചെറിയതായിനരവന്നിട്ടുണ്ട്, കാണാൻആവറേജ്ലുക്ക്, Sslc exam അടുക്കുന്നു, ഞാൻപഠികുന്നില്ലഎന്നാണ്അമ്മയുടെപരാതി, എനിക്കാണെങ്കിൽഒന്നുംതലയിലോട്ട്കേറുന്നില്ല അങ്ങനെഅമ്മയുടെനിർദ്ദേശപ്രകാരംഒരുട്യൂഷൻഎടുക്കാൻകണക്കുസാറിനെചെന്നുകണ്ടു, സ്റ്റാഫ്റൂമിൽ അപ്പോൾസർമാത്രമെഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു, എല്ലാരുംപോയിരുന്നു,
‘, ‘അമ്മഅപ്പോൾഉടുത്തിരുന്ന റെഡ്കളർസാരിചെറുതായിനിഴൽഅടിക്കുന്നുണ്ട്, ഉള്ളിൽവെളുത്തബ്രാ , സാരിഅരയ്ക്കുതാഴെആണ്ഉടുത്തിരുന്നാണ്, അതു ‘അമ്മപറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞതുഅയാൾഅമ്മയുടെമാറിൽതന്നെനോക്കിഇരിക്കുന്നു, അമ്മഗുഡ്ഈവനിംഗ്സർ…
സാർ : ഗുഡ്ഈവനിംഗ് മിസ്സ്സുജാത
‘അമ്മ : സാറേഇവന്വീട്ടിൽവന്നപഠിക്കണംഎന്നുള്ളവിചാരംഇല്ല, കണക്കിൽഇവൻപുറകൊട്ടാണ് , സാർഇവന്ട്യൂഷൻഎടുകമെങ്കിൽഎന്റെമനസ്സിൽസമാധാനംകിട്ടും,
സാർ : നോക്കുമിസിസ് സുജാതഇവന്ക്ലാസിൽതീരെശ്രദ്ധയില്ല, പഠിക്കുമ്പോൾഒക്കെക്ലാസ്സിൽസംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, ഇവൻഇങ്ങനെപോയാൽഇവൻഎക്സാംപാസ്സ്ആകില്ല, ഞാൻനാളെമുതൽവരാം , ഇവനെനന്നാക്കാൻകഴിയും, അയാൾഅമ്മയുടെമുലകളെ നോക്കിയാണ്പറഞ്ഞതു, എനിക്കോന്തോപോലെതോന്നി, അമ്മയുടെമുഖത്തുചിരിയാണോ, കാമംആണോഎന്ന്എനിക്ക്മനസ്സിലായില്ല, ഞാൻആകെഅന്തംവിട്ടുനിന്നു
‘അമ്മ: അപ്പോൾസാറേനാളെമുതൽവൈകിട്ട് 5 മണിക്കുസാർവരണം, അതുപറഞ്ഞു ‘അമ്മഅയാളുടെമുന്നിൽചെറുതായികൈകുപ്പിതാഴ്ന്നു, പെട്ടെന്നുഅയാളുടെമുഖംവല്ലാതെവിടർന്നു, അമ്മയുടെമുലയുടെകുറച്ചുഭാഗംഅയാൾകണ്ടുകാണാംഎന്നുതോന്നി, യാത്രപറഞ്ഞുഇറങ്ങാൻനേരംഅയാൾപാന്റിന്റെമുൻവശം വീർത്തുഇരിക്കുന്നത്ഞാൻകണ്ടു, അയാൾകുണ്ണയെപാന്റ്മുകളിൽകൂടെതടവികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വീട്ടിൽഎത്തിയപ്പോൾ ‘അമ്മയുടെമുഖത്തുആകെസന്തോഷംഉള്ളത്പോലെതോന്നി, ആകെവല്ലാതെഒരുഉത്സാഹംപോലെ, അങ്ങനെആദിവസംവന്നെത്തി, ക്ലാസ്കഴിഞ്ഞുഞാൻഫ്രണ്ട്സ്ഒക്കെആയികുറച്ചുനേരംകറങ്ങി, വീട്ടിൽഎത്തി, ‘അമ്മ : നിഎന്താഎത്രയുംവൈകിയത്വേഗംകുളിച്ചുറെഡിആയി, ഫുഡ്കഴിക്കുമോനെസാർഇപ്പോൾവരുംഎനിക്ക്അകെമടിആയി , എന്തെങ്കിലുംആകട്ടെഎന്ന്കരുതിഞാൻതയ്യാറായി. കൃത്യസമയത്തുതന്നെസാർവന്നുമുണ്ടും .ക്രീംകളർജുബ്ബയുംആണ്വേഷം , ‘അമ്മസാറിനെഅകത്തേക്കുവിളിച്ചു, ഗസ്റ്റ്റൂംആയിരുന്നു ‘അമ്മതയ്യാറാക്കിവെച്ചിരുന്നത്, ഒരുടേബിളിൽമുഖാമുഖംആണ്ഞങ്ങൾ , പഠിക്കാനുള്ളബുക്ക്സ്ഒക്കെഎടുത്തുഞാൻവന്നു , സാർഓരോകണക്കുഇട്ടു,സ്കൂൾവെച്ച്തന്നിട്ട്എങ്ങനെഒക്കെആണ്ചെയ്യുന്നത്എന്തുംവരട്ടെഎന്ന്വിചാരിച്ചുതുടങ്ങി , ‘അമ്മഅപ്പോഴേക്കുംസാറിനുള്ളചായയുംപലഹാരങ്ങളുംമായിവന്നു, അപ്പോൾ ‘ പച്ചകളർനെറ്റിആണ്ഇട്ടിരുന്നത്, എന്തോമാറിലെഒരുഹൂക്ഇട്ടിട്ടുണ്ടായില്ല , അത്എന്താകുംഎന്ന്ആലോചിച്ചുഇരുന്നപ്പോൾസാറിന്റെവകഅടിയുംഒന്നിച്ചായിരുന്നു, എന്ത്നോക്കിനിൽക്കടതന്നകണക്കുചെയ്യാൻനോക്കുഅയാൾമുരണ്ടു, ‘അമ്മആയാളുടെമുന്നിൽചായകപ്പ്വെക്കാനായികുനിഞ്ഞു ‘അമ്മഉള്ളിൽഒന്നുംഇട്ടിട്ടുണ്ടായില്ലഎന്ന്ഞാൻഒളികണ്ണിട്ടുനോക്കിമനസിലായി , എന്റെകുട്ടൻവലിപ്പംവെയ്ക്കാൻതുടങ്ങിഒരിക്കൽപോലുംഎന്റെഅമ്മയെകണ്ടിരുന്നില്ല, എനിക്ക്ആകുടങ്ങളെതന്നെനോക്കിഇരിക്കാൻതുടങ്ങി, ‘ സാർആണെങ്കിൽആപാൽകുടങ്ങളെതന്നെനോക്കിവെള്ളംഇറകുകയിരുന്നു, ‘അമ്മഅയാളെനോക്കിഒരുഗ്രീൻഒരുസിഗ്നൽകാണിച്ചു, അയാളുടെമുഖംഅകെവികസിച്ചു, എന്നിട്ടുഎന്റെഅടുത്ത്വന്നിട്ട്പറഞ്ഞുസാർപറയുന്നത്എല്ലാംമനസിലാക്കിപേടിക്കണംപോകുമ്പോൾഎന്റെതലയിൽതലോടികൊണ്ടാണ്പോയത്എനിക്കാകെകുളിരുകോരിവന്നു, അയാളുടെനോട്ടംമുഴുവൻഅമ്മയുടെതുള്ളികളിക്കുന്നനിതംബത്തിൽആയിരുന്നു, എന്റെപെനപെട്ടെന്നുഉരുണ്ടുതാഴേക്ക്വീണുഎടുക്കാൻആയികുനിഞ്ഞതുംഅയാളുടെഅടുത്തേക്നോക്കിയപ്പോൾഅയാളുടെമുണ്ടിന്റെമുൻവശംനന്നായിവീർത്തുഇരിക്കുന്നു, അയാൾഇടയ്ക്കൊക്കെകൈകൊണ്ട്കുണ്ണയിൽനന്നായിഅമർത്തുന്നുണ്ട്, ഞാൻപെനഎടുത്തുകണക്കുചെയ്യാൻതുടങ്ങി , പെട്ടെന്ന്സാർഎനിക്ക്കുറച്ചുകണക്കുകൾഇട്ടുതന്നുപറഞ്ഞുഞാൻഒന്ന്ബാത്റൂമിൽപോയിട്ട്വരാംനീചെയ്തുതീർക്കു , അയാൾപോയി ., ഞാൻകണക്കുചെയ്യാൻനോക്കിപക്ഷെഎന്റെമനസ്അകെആകാംക്ഷയിൽആയിരുന്നുഅയാളുടെപെരുമാറ്റോംകണ്ടിട്ടുഇന്ന്അയാൾ; ചിലപ്പോൾഅമ്മയെപണിയാൻസാധ്യതഉണ്ട് , പാവം ‘അമ്മഎത്രനാളായിവികാരങ്ങൾഒക്കെഅടക്കിവെയ്ക്കുക , ഞാൻവേഗംഅവിടെനിന്നുംപതിയെഎഴുനേറ്റുഅടുക്കളഭാഗത്തേക്ക്നടന്നു . അയാളുംഅമ്മയുംഎന്തൊക്കെയോസംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുയാണ്, അയാൾഅമ്മയെതോളിൽകൈവെച്ച് , ‘അമ്മനാണിച്ചുതലതാഴ്ത്തിനിന്ന് , അയാൾഒരുകൈകൊണ്ട്താടിയിൽവെച്ച്കൊണ്ട്പൊക്കി , അമ്മയുടെമുഖംനാണത്താൽചുവന്നു, ആകണ്ണിൽകാമംനിറഞ്ഞുനിന്ന് , അയാൾഅമ്മയെകെട്ടിപ്പിച്ചു, ‘ അയാൾരണ്ടുകൈകൊണ്ടുംഅമ്മയുടെനിതംബങ്ങൾപിടിച്ചുഉടച്ചു , അമ്മയെഅയാൾവലിഞ്ഞുമുറുക്കി , അയാൾഎന്നിട്ടുഅമ്മയുടെചുണ്ടുകൾവലിച്ചുകുടിക്കാൻതുടങ്ങി , ശ് ….. പതുകെഅമ്മഅറിയാതെപറഞ്ഞുഅയാൾആരണ്ടുചുണ്ടുംനന്നായിവലിച്ചുകുടിച്ചു, അയാൾഒരുകൈകൊണ്ട്ചുരിദാർപൊക്കിഅമ്മയുടെപൂറിന്റെഭാഗത്തിൽവെച്ച്തടവുന്നുഅഹ്……… ‘അമ്മയുടെവായിൽനിന്നുംവന്നു.അയാൾഷഡിഊരിമാറ്റിഅമ്മയുടെകന്തുപിടിച്ചുഞെക്കി ‘അമ്മപെട്ടെന്ന്ഒന്ന്പൊങ്ങിവന്നുഅമ്മയെഅയാൾഅടുത്ത്ഇരുന്നസ്ലാബിലോട്ടുഎടുത്തുവെച്ച്അമ്മയുടെനെറ്റിപൊക്കി , ചെറുരോമങ്ങൾഉള്ളആമദനപൊയ്കകണ്ടുഅയാളുടെവായിൽനിന്നുംവെള്ളംഊറി , അയാൾകുനിഞ്ഞുനിന്ന് , ആപൊയ്കയിലോട്ടുതന്റെനാവിട്ടുഉരച്ചു , കന്തിൽഅയാൾവായിലോട്ടുഎടുത്തുഅതിൽചെറുതായികടിച്ചുംവലിച്ചുചപ്പിയുംഅയാൾഅത്തുടർന്ന്, ‘അമ്മവില്ലുപോലെവളഞ്ഞുകൊണ്ട്പറഞ്ഞു, നിർത്തല്ലേസാറേ ,,, ഹൂ… ഹായ് … എന്താസുഖം ….എന്റെഅമ്മെഎന്താഒരുസുഖം,,,,, എന്റെപോന്നുസാറെ,,,,,, ആഹ്……. അമ്മെ …….ഹു ,,,,, അയാൾനാവുകൂർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്അമ്മയുടെപൂറിന്റെഉള്ളിലോട്ടുകെറ്റി …. നിന്നെപോലെഒരുപെണ്ണിനെഇതുവരെഞാൻഅനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ,നിന്റെഓരോശരീരഭാഗങ്ങളുംഎന്നെമത്ത്പിടിപ്പിക്കുന്നു , എനിക്ക്മതിയാവോളംആസ്വദിക്കണം, , നിന്നെപോ. ‘അമ്മ : എന്റെസാറെഅങ്ങേർക്കുഎന്നെയുംമോനെയുംവേണ്ടപണംഎന്നുള്ളഒറ്റവിചാരംമാത്രമേഉള്ളു , അയാൾവന്നിട്ടുഎത്രനാളായിഎന്ന്അറിയാമോ , ഞാൻഇതുവരെക്യാരറ്റുംമറ്റുംകൊണ്ടാണ്കഴപ്പ്പിടിച്ചുനിർത്തിയത് , അത്കൊണ്ടൊന്നുംഎന്റെകഴപ്പ്തീർന്നില്ല , ആരെങ്കിലുംകൂടെപോയികിടന്നാലോഎന്ന്വരെആലോചിച്ചതാണ്എന്ത്കൊണ്ടോഎന്റെമോനെഓർക്കുമ്പോൾഒന്നിനുംമനസ്വരുന്നില്ല, നിന്റെഎല്ലാംകഴപ്പുംമാറ്റിതാരടികുതിച്ചിമോളെ, എന്ന്പറഞ്ഞുഅയാൾഅയാളുടെമുണ്ടുഎടുത്തുമാറ്റിഅയാളുടെനേന്ത്രക്കവലിപ്പംഉള്ളകുണ്ണഅമ്മയുടെമുന്നിൽ, കണ്ടു , തന്റെഭർത്താവിന്റെക്കാളുംവലിപ്പവുംഅതിനൊത്തതടിയുംഉള്ളകുണ്ണആദ്യമായികണ്ടഅനുഭൂതിയിൽഅയാളുടെകുണ്ണഎടുത്തുവായിലോട്ടുവെച്ച്ഊമ്പികൊടുത്തു , അണ്ണാക്കിൽവരെകേറിയസുഖംഅയാളുടെമുഖത്തുംകാണാമായിരുന്നു ,…. ഹൌ ….. എന്താടിഒരുസുഖം, കുറച്ചുനേരത്തെഊമ്പലിനുശേഷംഅയാൾഅമ്മയെപിടിച്ചുബെഡ്‌റൂമിൽകൊണ്ട്പോയി, ഞാൻഅവിടെനിന്നുംഅപ്പോഴേക്കുംമാറി, ബെഡ്റൂമിൽ എത്തിഅയാൾഒരുമൃഗത്തെപോലെഅമ്മയുടെതുണിഎല്ലാംഊരിമാറ്റി, കിടക്കയിലോട്ടുഅമ്മയുടെഒപ്പംചാടി, അമ്മയുടെമാമ്പഴങ്ങൾഅയാൾവായിൽഇട്ടുചപ്പികുടിച്ചു,,, ‘അമ്മസുഖംകൊണ്ട്പുളഞ്ഞു, രണ്ടുപാൽകുടങ്ങളുംഅയാൾമാറിമാറികുടിച്ചു, അയാൾതാഴേക്ക്നീങ്ങിഅമ്മയുടെപൊക്കിളിൽനാവിട്ടുചുഴറ്റിഎടുത്തു, പൂറിൽകൈകൊണ്ടുനാവുകൊണ്ടുംചിത്രങ്ങൾവരയ്ക്കാൻതുടങ്ങി , .. ‘അമ്മചെറുതായിഒന്ന്കൂകികൊണ്ട്അയാളുടെമുഖംപൂറിൽലൊട്ടുഅമർത്തി , പെട്ടെന്നുള്ളആക്രമണത്തിൽഅയാൾഒന്നുംപതറിഎങ്കിലുംഅമ്മയുടെചൂട്പാല്തന്റെമുഖംവീണപ്പോൾആണ്അയാൾകുമനസ്സിൽആയതു, അയാൾഅത്മുഴുവൻകുടിച്ചുകൊണ്ട്പറഞ്ഞുഎന്നരുചിയനിന്റെതേനിന്, അയാൾഅവശിഷ്ടങ്ങൾഎല്ലാംനാവുകൊണ്ട്നക്കിഎടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്കപറഞ്ഞു, അയാൾതുപ്പൽകൊണ്ട്തന്റെകുണ്ണതടവിഅമ്മയുടെപൂറിന്റെകവാടത്തിൽമുട്ടിച്ചു, കുണ്ണഅകത്തേക്ക്കേറാൻചെറുതായിബുദ്ധിമുട്ടി, അയാൾകുറച്ചുപ്രാവിശ്യംഅകത്തേക്ക്ചെറുതായികേറ്റിയുംഇറക്കിയുംതുടർന്ന് , പെട്ടെന്നുഅയാൾസർവശക്തിയുംഎടുത്തുകേറ്റിഅമ്മയുടെപെട്ടെന്ന്അമ്മെഎന്ന്നിലവിളിക്കാൻതുടങ്ങിയത്അയാൾവേഗംഅമ്മയുടെചുണ്ടുഅയാളുടെവായിൽആക്കികഴിഞ്ഞിരുന്നു, ‘അമ്മയുടെകണ്ണിൽനിന്നുംചെറുതായികണ്ണുനീർവന്നുതുടങ്ങി. കുറച്ചുമിനിറ്റുകൾഓളംഅയാൾഅങ്ങനെതന്നെവെച്ച്, പിന്നെചെറിയഗാപ്ഓടെഅയാൾഅടിക്കാൻതുടങ്ങി, അമ്മയുടെമൂളലുകൾകൂടിവന്നു. അയാളുടെഅടിയുടെവേഗതകൂട്ടികൊണ്ടിരുന്നു, ഓരോഅടിയിലും ‘അമ്മതുള്ളികൊണ്ടിരിക്കുന്നപോലെതോന്നി, അയാൾഅമ്മയുടെചുണ്ടിനിന്നുംപിടിവിറ്റുഅമ്മയുടെപാൽകുടങ്ങളെവായിൽഎടുത്തുനുണയാൻതുടങ്ങി, ‘അമ്മസുഖംകൊണ്ട്പാമ്പുപോലെവളഞ്ഞുതുടങ്ങിയിരുന്നു, ‘അമ്മഅകാശെത്തുചിറകുനീട്ടിപറന്നു . ഓരോഅടിയിലും ‘അമ്മഉയരങ്ങളിലേക്ക്റോക്കറ്റ്പോലെപോയി, സാറെഅടിച്ചുപോളിക്കുസാറഎന്താഒരുസുഖംനിർത്തല്ലേസാറെ , എന്റെഅമ്മെ… , എന്തൊരുസുഖം …. എന്റെഭർത്താവിൽനിന്നുംപോലുംഎത്രയുംസുഖംവന്നിട്ടില്ല ,എനിക്കിനിഈസുഖംമാത്രംമതി, ‘അമ്മഅലറിവിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, വാതിൽപഴുതിലൂടെഞാൻഎന്റെകുണ്ണയെഇട്ടുവാണംഅടിക്കാൻതുടങ്ങി. പെട്ടെന്നു ‘അമ്മഎനിക്ക്വരുന്നുസാറെ …. ‘അമ്മാ ……. ‘അമ്മഒന്ന്പുളഞ്ഞുകുറെപ്രാവിശ്യംഅമ്മയ്ക്ക്പോയിഎന്ന്എനിക്ക്തോന്നിപോലെതോന്നിഎനിക്ക്, അയാളുടെഅടിയുടെസ്പീഡ്കൂടികൊണ്ടിരുന്നു , മോട്ടോർഇട്ടപോലെആയിപ്ലക്ക്…പ്ലക്ക്…..പ്ലക്ക്സൗഡ്അലയടിച്ചുകേൾക്കാംഇണചേരുന്നസർപ്പങ്ങളെപോലെഅയാളുംഅമ്മയുംപരസ്പരംകെട്ടിമറിഞ്ഞു.അയാൾആപൊസിഷനിൽഅടിച്ചു , കുറച്ചുകഴിഞ്ഞുഅയാൾഅമ്മയെകുനിച്ചുനിർത്തിഅയാൾപറഞ്ഞുസുജാതനിന്റെകുണ്ടിയിൽഅയാൾകേറ്റിഅടിച്ചിട്ടുണ്ടോ , ‘അമ്മ: ഇല്ലഅയാൾക്താല്പര്യംഇല്ലഒന്നിനുംഎന്തൊക്കെയോകാണിച്ചുകൂടിപെട്ടെന്ന്വെള്ളംപോകുംപിന്നെചക്കവെട്ടിഇട്ടപോലെഉറങ്ങും, എന്റെവിധിയെഓർത്തുഞാൻവിരൽഇട്ടുസമാധാനപ്പെടും, അല്ലാതെഎന്ത്ചെയ്യാനാ, അയാൾഎണിറ്റുഅടുത്ത്കണ്ടഹെയർഓയിൽഎടുത്തുകൊണ്ട്വന്നുഅമ്മയുടെകുതിയിൽഒഴിച്ച്കുറച്ചെടുത്തുകുണ്ണയിൽനന്നായിതേച്ചുപിടിപ്പിച്ചു , അയാൾഒരുകൈആദ്യംകേറ്റിനോക്കി , കുറച്ചുപ്രയാസപ്പെട്ടുകേറി, പിന്നെരണ്ടാമത്തെവിരൽഇട്ടുഇപ്പോൾകുറച്ചുലൂസ്ആയി, കുറച്ചുംകൂടെഓയിൽഒഴിച്ച്അയാൾകുണ്ണകുതിയിലോട്ടുകേറ്റി , ‘അമ്മസുഖംകൊണ്ട്പുളഞ്ഞു, അയാൾസാവധാനംഅടിച്ചുകൊടുത്തു , ആദ്യംപതിയെപതിയെകുണ്ണകേറുന്നുണ്ട്, നല്ലഇറുക്കംസർവശക്തിയുംഎടുത്തുഅയാൾകുണ്ണകടവരെകയറ്റി , ‘അമ്മകരഞ്ഞുപോയി, കരച്ചിൽകേൾക്കാതിരിക്കാൻഅയാൾഅമ്മയുടെചുണ്ടുകൾപിന്നെയുംവായിൽആക്കിവെച്ച്, പതിയെഒരുതാളത്തിൽഅടിച്ചു , ലൂബ്രിക്കേഷൻവേണ്ടിഅയാൾഇടയ്ക്കുകുണ്ണവലിച്ചുഊരി , പൂറിൽവെച്ച്പിന്നെപഴയപോലെചെയ്തുംഅയാൾതുടർന്ന്എടുക്കും, പതിയെഎന്നത്പിന്നെശരവേഗത്തിൽആയി, അമ്മയുടെവേദനകുറഞ്ഞു , ഇപ്പോൾഅമ്മയുടെമുഖത്ത്സുഖത്തിന്റെകൊടുമുടികേറിയിരുന്നു, അയാളുടെഓരോഅടിയും ‘അമ്മആസ്വദിച്ചുഅതിന്റെഒപ്പംഅരകെട്ടുചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയാണ്, അയാളുടെശരീരംവലിഞ്ഞുമുറുകി, ഞെരമ്പെല്ലാംസുഖത്തിന്റെലഹരിതിളച്ചുമറിഞ്ഞു, ഒരുഅലർച്ചയോടെഅയാൾഅമ്മയുടെകൂതിലേക്ക്നിറഒഴിച്ച്അയാൾകൊണ്ട്അമ്മയെകെട്ടിപിടിച്ചുകൊണ്ട്കട്ടിലോട്ടുമറിഞ്ഞു, ‘അമ്മഅയാളുടെമാരിൽതലവെച്ച്കിടന്നു. അയാൾകുറച്ചുകഴിഞ്ഞുഎഴുനേറ്റുബാത്റൂമിൽകേറി ,ഞൻഅവിടെനിന്നുംഗസ്റ്റ്റൂമിൽഎത്തിയിരുന്നുകണക്കുചെയ്യാൻതുടങ്ങി , കുറച്ചുകഴിഞ്ഞുഅയാൾഎത്തിഅപ്പോഴേക്കുംഞാൻഎല്ലാകണക്കുംചെയ്തുതീർത്തു . അയാൾഞനസാറെകഴിഞ്ഞുഎന്ന്പറഞ്ഞുബുക്ക്സ്നീട്ടി , അയാൾഅത്എടുത്തുനോക്കിഎല്ലാംശെരിആയിരുന്നുഅങ്ങനെഅപ്പോഴത്തെക്ലാസ്കഴിഞ്ഞുഅയാൾപോയി.അങ്ങനെഅതൊരുപതിവായിമാറിഎന്നുംഅയാൾവരുകയും ,എനിക്ക്കണക്കുകൾതന്നിട്ട്അയാൾഅമ്മയുടെഅടുത്തേക്ക്പോകുകയുംചെയ്തു, അങ്ങനെഇരിക്കുമ്പോൾആണ് , കണക്കുസർട്രാൻസ്ഫർആയിവേറെസ്കൂളിൽലൊട്ടുപോകുകയും ‘അമ്മപിന്നെയുംനിരാശആകുകയുംചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെഒരുകുരിശുപോയികിട്ടിഎന്ന്ഓർത്തുള്ളസമാധാനംആയിരുന്നുഎനിക്ക്, കണക്കുഇപ്പോൾഎനിക്ക്ഈസിആയിതുടങ്ങി, ‘
തുടരും ……………………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *