ഞാൻ മാത്യു തരകൻ

ഞാൻ മാത്യു തരകൻ Njan Mathew tharakan By ഊക്കിസ്റ്   Mm³ fmSyp S^N³ .k]hv 35
Nmªn^¸nÅn B\v Ø`w .em^y thmcn 30 hpµ^n .ko«½ .^*p f¡Ä .tfm³ 10 k]hv tfmÄ 7
k]hv.Mm³ dnhnWÊv B\v._d^v tSm«kpw D*v.hv–ssbhhv B\v NqXpS`pw dnhnWÊv .N¼Wn]ns`
H^p Ìmcv N`ym\w Njnªp tbm]t¸mÄ H^p Hjnkp k¶p .fn¡km_pw sI_p¸¡m^v sb®p§Ä B\v Ìmcv
FÃmw .FÃm¯ntWw Ss¶ Mm³ Nps_ […]

Continue reading

ഞാൻ മാത്യു തരകൻ

ഞാൻ മാത്യു തരകൻ Njan Mathew tharakan By ഊക്കിസ്റ്   Mm³ fmSyp S^N³ .k]hv 35 Nmªn^¸nÅn B\v Ø`w .em^y thmcn 30 hpµ^n .ko«½ .^*p f¡Ä .tfm³ 10 k]hv tfmÄ 7 k]hv.Mm³ dnhnWÊv B\v._d^v tSm«kpw D*v.hv–ssbhhv B\v NqXpS`pw dnhnWÊv .N¼Wn]ns` H^p Ìmcv N`ym\w Njnªp tbm]t¸mÄ H^p Hjnkp k¶p .fn¡km_pw sI_p¸¡m^v sb®p§Ä B\v Ìmcv FÃmw .FÃm¯ntWw Ss¶ Mm³ Nps_ […]

Continue reading

ഒരു ഷേർലോക്ക് കഥ 1

ഒരു ഷേർലോക്ക് കഥ Oru Sherlok Kadha bY ഷേർ ലോക്ക്   അലാറത്തിന്റ്‌ ശബ്ദം
കേട്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു… ഞാൻ പതിയെ കണ്ണ് തുറന്നു സൺ‌ലൈറ്റ് ജനലിലെ കണ്ണാടിയിൽ
പതിയുന്നത് കണ്ട് കണ്ണ് ഒന്ന് തിരുമ്മി ബെഡിൽ നിന്നും എഴുനേൽച് ക്ലോക്കിൽ നോക്കി
6:33am ശേഷം പതിവ് പോലെ 1 മണിക്കൂർ വർക്ക് ഔട്ട്‌ ചെയ്ത് റെഡി ആയി പുറത്തേക്ക്
ഇറങ്ങി.. സമയം 8:28 വണ്ടി എടുത്ത് ഫൂഡ് കഴിക്കാൻ ദിവസവും പോകാറുള്ള ഹോട്ടൽ ലേക്ക്
കയറി ഫൂഡ് […]

Continue reading

ഒരു ഷേർലോക്ക് കഥ 1

ഒരു ഷേർലോക്ക് കഥ Oru Sherlok Kadha bY ഷേർ ലോക്ക്   അലാറത്തിന്റ്‌ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു… ഞാൻ പതിയെ കണ്ണ് തുറന്നു സൺ‌ലൈറ്റ് ജനലിലെ കണ്ണാടിയിൽ പതിയുന്നത് കണ്ട് കണ്ണ് ഒന്ന് തിരുമ്മി ബെഡിൽ നിന്നും എഴുനേൽച് ക്ലോക്കിൽ നോക്കി 6:33am ശേഷം പതിവ് പോലെ 1 മണിക്കൂർ വർക്ക് ഔട്ട്‌ ചെയ്ത് റെഡി ആയി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി.. സമയം 8:28 വണ്ടി എടുത്ത് ഫൂഡ് കഴിക്കാൻ ദിവസവും പോകാറുള്ള ഹോട്ടൽ ലേക്ക് കയറി ഫൂഡ് […]

Continue reading

അഖിലിന്റെ പാത 1

അഖിലിന്റെ പാത 1 Akhilinte Paatha Part 1 bY kalamsakshi   ഞാൻ വീണ്ടും വന്നു…
മുമ്പ് ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഒരു കഥ എഴുതിയിരുന്നു എന്നാൽ അത് പൂർത്തിയക്കാനോ
വിജയിപ്പിക്കാനോ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഏതായാലും ഒരു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം എന്റെ
പുതിയ കഥയുമായി അതേ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും സ്നേഹവും
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ജീവിതം ഒരു പോരാട്ടമായി കണ്ട തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും
ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ സുമുഖനും അദ്വാനിയുമായ ഒരു ചെറുപ്പകരന്റെ കഥയാണിത്. അഖിൽ […]

Continue reading

അഖിലിന്റെ പാത 1

അഖിലിന്റെ പാത 1 Akhilinte Paatha Part 1 bY kalamsakshi   ഞാൻ വീണ്ടും വന്നു… മുമ്പ് ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഒരു കഥ എഴുതിയിരുന്നു എന്നാൽ അത് പൂർത്തിയക്കാനോ വിജയിപ്പിക്കാനോ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഏതായാലും ഒരു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം എന്റെ പുതിയ കഥയുമായി അതേ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും സ്നേഹവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ജീവിതം ഒരു പോരാട്ടമായി കണ്ട തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ സുമുഖനും അദ്വാനിയുമായ ഒരു ചെറുപ്പകരന്റെ കഥയാണിത്. അഖിൽ […]

Continue reading

എന്റെ സപൈഡർമോൻ

എന്റെ സപൈഡർമോൻ Ente Spidermon bY Tn   Mm³ hpIn{S Wm]À ASymklyw SXn¨ {bNrSw. k`n] N®pNÄ. Wo*p SXn¨ Ip*pNÄ. sb®p§apsX {bm]w b_]m³ bmXnà F¶m\sÃm. C^pbSv k]Ên knkmiw Njnª FWn¡v H^p 17 k]ÊpÅ H^p fN³ D*v . Ak³ hpK]v Wm]À. WWpWWp¯ fol k^p¶ {bm]w tSm¶pN]pÅq. bs£ Wà D_¨ l^o^fm\v. eÀ¯mkv PÄcn`m\v. AknsX {bSnhÔns]¶pw fäpw b_ªv `oknWp k¶n«v […]

Continue reading

എന്റെ സപൈഡർമോൻ

എന്റെ സപൈഡർമോൻ Ente Spidermon bY Tn   Mm³ hpIn{S Wm]À ASymklyw SXn¨ {bNrSw. k`n]
N®pNÄ. Wo*p SXn¨ Ip*pNÄ. sb®p§apsX {bm]w b_]m³ bmXnà F¶m\sÃm. C^pbSv k]ÊnÂ
knkmiw Njnª FWn¡v H^p 17 k]ÊpÅ H^p fN³ D*v . Ak³ hpK]v Wm]À. WWpWWp¯ fol k^p¶
{bm]w tSm¶pN]pÅq. bs£ Wà D_¨ l^o^fm\v. eÀ¯mkv PÄcn`m\v. AknsX {bSnhÔns]¶pw fäpw
b_ªv `oknWp k¶n«v […]

Continue reading

എന്‍റെ അമ്മ [ ഭക്തന്‍ ]

എന്‍റെ അമ്മ [ ഭക്തന്‍ ] ENTE AMMA bY BHAKTHAN {bn] hp{ip¯p¡sa Cu NT B^wen¡p¶SnWp
fp³bv Ims¡m F¶ Fsâ fpbphvSN¯ns` 4654 Nq«pNmÀ¡pw Mm³ Wµn A_n]n¡p¶p C§sW H^p NT
CknsX SpX§WpÅ Nm^\w Wn§Ä Hmt^m¯^pw Fsâ A½¡p WÂNn] hzoN^\w H¶psNm*v fm{Sfm\p
Wn§apsX Hmt^m^p¯^ptX]pw Nmjv¨¸mXn Fsâ A½ H^p tkly Bs\¶p FWn¡_n]mw bt£ F´m\p
M§apsX KoknSw F¶p Mm³ Wn§apsX fp¶n […]

Continue reading

എന്‍റെ അമ്മ [ ഭക്തന്‍ ]

എന്‍റെ അമ്മ [ ഭക്തന്‍ ] ENTE AMMA bY BHAKTHAN {bn] hp{ip¯p¡sa Cu NT B^wen¡p¶SnWp fp³bv Ims¡m F¶ Fsâ fpbphvSN¯ns` 4654 Nq«pNmÀ¡pw Mm³ Wµn A_n]n¡p¶p C§sW H^p NT CknsX SpX§WpÅ Nm^\w Wn§Ä Hmt^m¯^pw Fsâ A½¡p WÂNn] hzoN^\w H¶psNm*v fm{Sfm\p Wn§apsX Hmt^m^p¯^ptX]pw Nmjv¨¸mXn Fsâ A½ H^p tkly Bs\¶p FWn¡_n]mw bt£ F´m\p M§apsX KoknSw F¶p Mm³ Wn§apsX fp¶n […]

Continue reading