ഹരം [ Hudha ]

Posted by

ഹരം [ Hudha ]

HARAM BY Hudha

ഈ കഥ പുതിയ രൂപത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ വായിക്കാന്‍ തക്കവണ്ണം ഇടുന്നു – ദയവായി പ്രിയപ്പെട്ടവായനക്കാര്‍ സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു …..മൊബൈല്‍ യൂസര്‍ പ്ലീസ് ക്ലിയര്‍ യുവര്‍ ഓള്‍ ഓള്‍ഡ്‌ ഡാറ്റ ഫ്രം chrome സെറ്റിംഗ്സ് പോയി പഴയഡാറ്റ ക്ലിയര്‍ അടിക്കൂ …പ്രശ്നം തീര്‍ന്നു ……

 

H^pbmXv WmapNÄ B]n D^pSn^nªp k¶ H^p NTm S´p S`]n D*m]n^p¶ Fs´ms¡t]m tIÀ¯v FjpSpN B\v.. GsS¦n`pw NTNapfm]n hmfyw tSm¶n]m {bn] km]W¡mÀ Fs¶ bªn¡nX^pSv F¶pw Cu DÅksW H¶v tbXn¸n¨p kn«m fSn F¶pw BUytf fp³–NqÀ Kmfyw FXp¯p sNm*v B^wen¡s«…… i^w bSnknÃmsS ^mkns` WnÀ¯msS A`m_w AXn¡p¶p… N®v Sp_¡pt¼mÄ S`]v¡p fpNan N¯n Wn¡p¶ hq^y³… Mm³ C¶s` fpä¯p Bt\m D_§n]Sv ? bmSn skankn tWm¡pt¼mÄ sSm«v A¸p_¯v Fsâ Nq«pNm^³ sS*n _mhn¡v NqÀ¡w k`n¨p D_§p¶p*v.. Aksâ I´n¡p Ss¶ sNmXp¯p H^p Ikn«p At¿m F¶v H^p A`À¨]n Ak³ F\oäp N®v Sn^p½n Wo F´m Ct{Sw ^mkns` CknsX F¶ f«n Fs¶ tWm¡p¶p As¸m ^*pw Nnan bm_n C^n¸m\v F¶v fWhn`m]n..F¶m`pw CtSSm Ø`w…. Bmmm…. Cs¸m bpXn Nn«n, M§Ä Ct¸mÄ A^p\nsâ koXnsâ sX_hn BNp¶p.. Aksâ tI«³ k¶t¸mÄ sNm*v k¶ sK Zn fpjpk³ AXn¨p tNän]Sv– Cs¸m sI_pSm]n HmÀf k^p¶p*v BUyw B]n sK Zn NpXn¨ B`h]¯n B\v Aksâ bp^¸p_w M§Ä sdZv _qw B¡n]Sv.. sK Zn b¨¡v AXn¡\w F¶v b_ªp Pf Nm«n 2 F®w AXn¨t¸mtj Nnan tbm] KnSn³ M*v NnX¡p¶ tbms` CknsX Ip^p*p NnX¸p*v…. Fsâ S`]n Bs\¦n BsN H^p f^kn¸v fm{Sw C¶`s¯ bä C_§m³ Mm³ hnP^äv N¯n¨p H¶v bpN¨p…. hq^ysâ ØmWw sk¨p tWm¡n]m hf]w GSm*v W«p¨ B]n«p*v.. CWn]pw sskNn]m Npj¸w Bkpw… Ak·mt^mXp b_]m³ Wn¡msS, Aà Cs¸m knan¨p F\o¸n¨m ^mkns` Ss¶ e^\n A^t§_pw F¶SnWm bSns] k`nªp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *