സ്ത്രീഹൃദയം

Posted by

സ്ത്രീഹൃദയം

STHREE HRIDAYAM BY INDHU

മലയാളം crosssdresssing,incxest rolllplay കമ്പികഥ

Author : ഇന്ദു

 

¹hvXq sNm­*v WnÀ¯nt]¡mw F¶v N^pSn]n^p¶nX¯m\v ¹hvXq _nhÄ«v sM«n¨pNaªSv… K]n¨ ØnSn¡v Zn{Pn NqXn sI]vtS¡mw F¶v N^pSn… ko«n Wns¶m^p fmäw AWnkm^yfm]n^p¶SvsNm­v Uq^¯pÅ H^p tNmtaKv Sn^sªXp¯v AZvfng³ tWXn… bpSn] Nq«pNmÀ… bpSn] KoknSw… CWn Mm³… Fs¶ F´pw knan¡mw… S¡m`w knWp F¶m]nt¡ms«… Fs¶bän fsä´pw b_]p¶SntW¡mapw fWÊpsNm­v MmsWm^p sb®m\v F¶v b_]p¶Sn Ss¶ Mm³ F¶ kyàn]p­v… Fsâ Gäkpw k`n] ^ihykpw ASv Ss¶]m\v… sI_p¸w fpS tI¨n]psX]pw A½]ptX]psfms¡ khv{S§Ä A\nªv Mm³ ^ihyfm]n sb®mkm_p­m]n^p¶p… kaÀ¶t¸mÄ Fsâs]m¸w DÅns` sb®pw kaÀ¶p…

bp_tf ]msSm^pknVtIãNtam hvss{S\St]m CÃm¯ Mm³ hvbvanäv tbjvh\m`nän Hs¡ tbms`]m\v… B\pw sb®pw H^ptbms`]pÅ, `nwPtdUftWy FÃm¯ntWmXpw Nmfw tSm¶p¶ H^p bm³ sh£z B\v Mm³ F¶Sv hz]w Ns­¯n]Sv Nm`§am]n Mm³ Fs¶ Ss¶ Sn^ªSnsâ c`fm]n«m\v… Fsâ KoknS¯n BUy kjn¯n^nkp­mNp¶Sv ¹hv k¬ Nm`¯m]n^p¶p… Mm³ At§]äw ^ihyfm¡nk¨n^p¶ Fsâ hv{SoSzw Aѳ Nm\p¶Sv… ko«n Wn¶pÅ Np¯pkm¡pNapw b^nimh§apw Hs¡ Nm^\fm\v Mm³ Uq^¯pÅ H^p tNmtaKv Sn^sªXp¡m³ tbm`pw Nm^\w… H^p ^­mWÑsâ]Xp¯pWn¶pw A{Ss]ms¡ hvtWiw {bSo£n¨m fSn]tÃm… AÑtWmXpÅ kmlnsNm­v Ss¶ ¹hv k®ns` b^o£]v¡v tlgw Mm³ fpXn sk«n]n^p¶nÃ…

DÅns` sb®nsW ko«n Dtb£n¨n«m\v Zn{Pn¡v timÌ`nt`¡v k¶sS¦n`pw BUys¯ shfÌÀ Njnªt¸mtj¡pw Fsâ fpXn bn³ bp_w ks^ Wo­p…AtSmXpNqXn Wo­ Nm`w D_§n¡nX¶ sb®v bSns] D\À¶v SpX§n… timÌ`n b`t¸mjpw Hä]v¡pÅ tW^§an fpXn Ajn¨n«v `p¦n fm_n DXp¯v Mm³ sb®m]n… ko­pw hzbvW§anÂ,NmfIn´Nan Mm³ sk_psfm^p sb®m]n… ¢mÊn`pw tNmtaKn`pw Xcv `p¡pÅ N`mNm^Wpw… Fsâ N_p¯ Wn_kpw SmXn]pw Wo­ fpXn]pw b`t¸mjpw Fs¶ fmtkm]nsÌms¡ B¡n]n«p­v… fäpÅkÀ¡_n]nÃtÃm Fsâ DÅns` kyàns]… Fsâ Wn_w F¶n Gäkpw NqXpS AbNÀgSmtdmVw D­m¡n]n«pÅSv Aksâs]m¸w WX¡pt¼mjm\v… D®n]psX NqsX…

Fsâ Gäkpw AXp¯ Nq«pNm^³… Fsâ bp^pg kyànSz¯n hmfmWIn´mPSnNapw Nmjv¨¸mXpNapw Hs¡]pÅ Fsâ I¦v… fo³ k_p¯SnÃmsS D¨]q\pw docv ss{c CÃmsS NÅv NpXn¡pN]pw sI¿m¯ WsÃm¶m´^w W¼qSn^nsI¡³… ¢mhns` PoSp Aksâ bn_sN Ss¶]m\v… CX¡v Nmlv f_n¡mWpw hnWnf]v–¡v sNm­ptbmNmWpw fp`]v¡v bnXn¡mWpsfms¡]m]n AkWpw Aksa ht´mgn¸n¨v WnÀ¯pw… Aksâ bn_sN tks_]pw sb¼ntÅÀ Hs¡]p­v… FÃms^]pw AkW§sW ht´mgn¸n¨v WnÀ¯pw… A{S]v¡v hpµ^Wm\k³… ¢mÊv Njnªm bns¶ M§Ä H^pfn¨m\v N_¡w… ¢mÊn M§sa C\{bmkpNÄ Fs¶ms¡ Nan]m¡pfm]n^p¶p… PoSkpfm]n CX]v¡p­mNp¶ bn\¡§Ä fmämWpw k^m´]psX fq`]n Wn¶v AkapsX fp`]v¡v bnXn¡pt¼mÄ Bs^¦n`pw k^p¶pt­m F¶v tWm¡mWpw Hs¡ MmWpw him]n¨n^p¶p… AkÀ¡nX]n MmW_n]msS H¶pw WX¡nÃm]n^p¶p… Ak³ FÃmw Ft¶mXv b_]pfm]n^p¶p… M§Ä H^pfn¨n^n¡pt¼mjpw ASymklyw N¼n hwemg\§Ä Hs¡ WX¶n^p¶p… PoSpknWpw ASnãfm]n^p¶p…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *