കളിത്തോഴി 6 [ശ്രീലക്ഷ്മി നായർ]

Posted by

കളിത്തോഴി 6

Kalithozhi Part 6 രചന : ശ്രീലക്ഷ്മി നായർ

Malayalam Kambikatha kalithozhi All Parts

^mkns` A`m_w AXn¨t¸mÄ B\v Mm³ F\oäSv. D®nt]«Wpw tfmWpw AXp¯v Ss¶ NnX¸p*v. ^*p tb^pw Wà D_¡w. D®nt]«Wv C¶v ssWäv Zyq«n B\v. ASv sNm*v G«Wv Smfhn¨v F\oäm fSn.
H¶v NqXn tcm¬ tWm¡n. kmXvhm¸n sgcn¡nsâ sftÊKv k¶p NnX¡p¶p. Mm³ ASv Hm¸¬ sI]vSp tWm¡n.
… tI¨o C¶tà Wfp¡v N_§m³ tbmtN*Sv . Mm³ Fcv–dn]n F{S sftÊKpNÄ A]¨p.????-! ….
At¿m.. Mm³ Bs\¦n sgcoOnsâ NqsX N_§m³ sIÃmw Ft¶ä Nm^yw Ss¶ f_¶p tbm]n. C¶v F´m]m`pw tbmNm³ bänÃtÃm. C¶v tKm`n¡v tKm]n³ sI¿t*StÃ.
MmWpw H^p sb®tÃ. MmWpw B{Pin¡p¶p*v H^p bp^pgsâ NqsX ssd¡n bp_Nn C^p¶v AXn¨p sbman¨v– H^p ]m{S. F{S s_mfmânNv B]n^n¡pw B ]m{S. D®nt]«³ Bs\¦n H^p bj©³ ssXbv B]n tbm]n. D®nt]«Wv CSp tbm`pÅ Nm^y§Ä H¶pw H«pw Sm`vb^yw CÃ. H«pw s_mfmânNv Aà Bav.
C¶v F´m]m`pw Hjn]mw tks_ GsS¦n`pw Unkhw k^msf¶v b_]mw.
….. C¶v tk* sgcoOv.. tks_ H^p Unkhw BNs« ..
Mm³ _nss¹ A]¨p.
Mm³ N«n`n Wn¶v F\oäp. F\oä DXsW eÀ¯mknsâ Nm`v sSm«v kµn¡p¶ H^p em^y B]n^p¶p Mm³.
bt£ Ct¸mÄ …Mm³ F´v sI¿\w F¶_n]msS A_¨v– Wn¶p. bj] B bSn{kS]m] em^y Aà Ct¸mÄ Mm³. ASv HmÀ¯t¸mÄ Fsâ N®v Wn_ªp.
CWn CWn Mm³ sSäpNÄ H¶pw sI¿nÃ.
Mm³ D®nt]«sâ Nm`pNÄ sSm«v k\§n. Np_¨v tW^w N®pNÄ AX¨p D®nt]«sâ Nm`n bnXn¨p Wn¶p. fWhv sNm*v H^m]n^w k«w fm¸v tImUn¨p. Mm³ _qfnWv bp_t¯¡v C_§n
tKm`n¡v tbmNp¶ BUy Unkhw AtÃ. A¼`¯n H¶v tbm]n sSmj\w. bt* Mm³ k`n] H^p eà B\v .Wà H^p SpX¡w Nn«s«. FÃm Nm^y§apw fwPaw B]n WX¡s«. b\ns]ms¡ Np_¨v tW^s¯ SoÀ¯v A¼`¯n tbmNmw.
AXp¡a]ns` b\nNÄ FÃmw Mm³ Hä¡v Ss¶ SoÀ¡\w
tWs^ AXp¡a]n tbm]n.
bmINw FÃmw H^p knV¯n Njnªp. Im] D*m¡n D®nt]«sâ AXp¯v sNm*p tbm]n.
“” G«m F\o¡v ….F´v D_¡w B\nSv “”
Mm³ D®nt]«sW Np`p¡n knan¨p.
At§À¡v F\o¡m³ H^p Dt±lkpw Nm\p¶nÃ.
Mm³ Im] D®nt]«sâ AXp¯v tXdnan k¨p.
NpªnsW FXp¯p.
Mm³ FXp¯t¸mtj Ak³ N®v Sp_¶p
“” tfmsW I¡^¡p«m FWn¡v..A½¡v C¶v fpS Hmcohn tbmN\w ..tfmWv bm`v NpXn¡t* “”
Mm³ tfmWv fp`¸m N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *