ബാംഗ്ലോര്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍  2 [ന്യൂ ഇയര്‍ ഹാങ്ങോവര്‍ ]

Posted by

ബാംഗ്ലോര്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍ മായ

ന്യൂ ഇയര്‍ ഹാങ്ങോവര്‍ 

BANGALORE ORMMAKAL PART 2  New year Hangover NOVEL AUTHOR:Susan | Previous Part

 

 

Wà f]¡¯n B]n^p¶ Mm³ bSns] N®pNÄ Sp_¶p. FWn¡v Fsâ S` N_§p¶ tbms` tSm¶n. bmSn N®p Sp_¶ Mm³ Ipäpw tWm¡n. _qfns` ss`äv Hmcv– B]n^p¶p. sdZv `m¼nsâ A^* skan¨w fm{Stf fp_n]n D*m]n^p¶pÅp. At¸mjpw bmSn f]¡¯n B]n^p¶ Mm³ bSns] N®pNÄ Wà tbms` Sp_¡m³ {lfn¨p.

Fhn]psX S\p¸v Nm^\w Fsâ l^o^w Bt^m bpS¸v sNm*v fqXn]n^p¶p. hmVm^\]m]n hW B\v Fs¶ bpS¸n¡m_pÅSv. Ft´m FWn¡v bt* S\p¸v A{S Cãw AÃ. bs£ hW`nWp Fhn WnÀdÔw B\v. ASv sNm*v Ss¶ Fhn]psX S\p¸n hW`nsW]pw sN«n bnXn¨p sNm*v D_§m³ FWn¡v kÃm¯ H^nãw B\v.

A§sW M§Ä b` ^m{SnNan`pw H^pfn¨p sN«n bnXn¨p sNm*v NnX¶p_§n]n«p*v. bqÀ\ WPvW]m]n Aksâ IqXv S«n NnX¡pt¼mÄ FWn¡v H^p kÃm¯ co B\v. A§sW DÅ ^m{SnNan H^p Nan CÃmsS M§Ä¡v D_¡w Nn«nÃm]n^p¶p. Ak³ Ct¸mÄ Fsâ KoknS¯nsâ emPfm\v. AkWnÃmsS FWn¡nt¸mÄ D_§m³ bäm¯ ØnSn B\v. Nm^\w M§Ä ^*p tb^pw AN`m³ Bkm¯ knVw AXp¯n^p¶p.

AkWp Fsâ thmcväv B] fp`Nsa]pw I´nNsa]pw Smt`m`n¡msS D_¡w Nn«nà F¶v Ft¶mXv b` Sk\ b_ªn«p*v. FWn¡pw AsSms¡ Cãw DÅ Nm^yfm\v. Ak³ Fsâ fmUN NpX§sa St`mXpt¼mÄ FWn¡v b_ª_n]n¡m³ Bkm¯ H^p hpOw Nn«n]n^p¶p. AkWp Fsâ fp`]pw I´n]pw N*m Ss¶ H^p S^w {em´naNpw. ASnWm Aksâ N^kn^pSv Nm^\w FWn¡v hmfmWyw k`n] fp`Napw I´nNapw B]n^p¶p.

AkWp Cãw DÅt¸mÄ FÃmw AkWp Fsâ l^o^¯n F´pw sI¿m³ Mm³ bqÀ\ h½Sw sNmXp¯n^p¶p. Ak³ Fsâ tUi¯v F´v sI]vSm`pw AtSms¡ FWn¡pw Cãw DÅ Nm^yw B\v. Aksâ N^`maWw Nm^\w Fsâ l^o^¯nsâ fp³ bn³ emP§an Wà fpjp¸v D*m]n^p¶p.

hv{So l^o^¯nsâ ewPn Ss¶ AkapsX fp`]pw I´nNapw B\tÃm. Ak]v¡v F{S k`n¸w NqXpt¶m A{S]pw WÃSv. A¡m^y¯n Mm³ emPykSn B]n^p¶p. ssUkw Fs¶ A¡m^y¯n Wà tbms` AWp{Pin¨p. ASnWp bn_Nn Fsâ]pw hW`nsâ]pw N^§Ä B\v. M§apsX A²zmW¯nsâ c`w B]n«m\v Fsâ fp`Napw I´nNapw k`n¸w k¨Sv.

b*v ¹hv– XpknWp bYn¡p¶ hf]¯v FWn¡v fp`NÄ Sos^ sI_pSm]n^p¶p. ASv Nm^\w NqsX bYn¡p¶ b` B¬ Np«nNapw Fs¶ tWm¡m¯ tbms` FWn¡v tSm¶n. F¶m Fsâ NqsX D*m]n^p¶p k`n] fp`NÄ DÅ sb\v Np«nNsa AkÀ Nm^yfm]n Ss¶ tWm¡n]n^p¶p. KoknS¯n BUyfm]n fp`NÄ sI_pSm]n F¶ tSm¶Â Fs¶ B hf]¯v tk«]mXn. A¶v fpS F§sW fp` N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *