മാളൂട്ടി 2 [ Rajeesh ]

Posted by

മാളൂട്ടി 2

MALOOTTY PART 2 BY RAJEESH | Previous Parts

fmapkpw MmWpw b^hvb^w tWm¡n C^n¡pN]m\v, Mm³ BsN b^p§n.

F´v b_]\sf¶v A_n]nÃ… H¶v In^n¡m³ tbm`pfmNmsS Mm³ Npj§n. fmap AkapsX bp^nN§Ä D]À¯n F¶n«p H^p {btSyN ^oSn]n In^n¨psNm*v Zmgv tdmÀZv Sp_¶p.

ASn AkapsX skap¯ bmâohv Ip^p*p NnX¡p¶p.

ANt¯¡v N]_nk¶ tlOÀ Nm\msS fmapknsâ N«n`nWXn]n Mm³ lzmhw bnXn¨n^p¶p.

‘tfmsa…’ A]mÄ ko*pw knan¨p.

‘Biviv… AÑm… Cs¶t´ tW^s¯ F¯nt]m?’ _qfns` Aäm¨Zv dmSv–_qfn Wn¶pw fmapknsâ lÐw.

‘Biviv… tfmav fp³kmSns`m¶pw t`m¡v sI¿msS Bt\m Npan¡m³ N]_n]Sv?’

‘AÑm… ^Kotg«³ bp_¯p*m]n^p¶tÃm… Ct¸mÄ M§Ä k¶p N]_ns] DÅq, bp_¯p NX]nt`m ftäm tbm]n«p*mkpw. MmWms\¦n b_ªpfnÃ’ fmapknsâ f_pbXn.

Asæn`pw ko«p tKm`n¡p k^p¶ fMvKpat¨¨nt]¡mapw knlzmhfm\v fq¶ptbÀ¡pw Fs¶. ASv Cu ^Kognsâ Njnkv Ss¶]m\v.

‘B sl^n, Ak³ k^s«… FWns¡m^p bmÀ«n¡v tbm\w. sskNpw… Wo t^Ot]mXv b_tª¡v’ tlOÀ b_ªp.

‘Hm… CSnWmt\m tW^t¯ k¶Sv?’ H^p Wn^ml]pw bpÑkpw N`À¶ fmapknsâ f_pbXn tNÄ¡p¶SnWv fp³tb tlOÀ fp_n kn«n^p¶p.

Mm³ bSps¡ bp_¯n_§n. sfsà bn³kmSn`n`qsX bp_s¯¯n. bns¶ bp_Np kls¯ fSn ImXn koXnWp bn¶ns` CXkjn]ns`¯n. At¸mjm\v CXSpssN]nÂMm³ fp_ps¡¸nXn¨ fmapknsâ bmâohv Mm³ {l²n¨Sv

‘slm… CSv AknsX sk]v¡m³ f_¶p. BsN Pp`pfm BNpftÃm?’

Mm³ sbs«¶v ASv Nol]n`m¡n. F¶n«p fp³kls¯ tPän`qsX DÅnt`]v¡v N]_n Nm_nWXps¯¯n.

tcm\n tWm¡ns¡m*p bp_t¯]v¡p k¶, tlOÀ sbs«¶v Fs¶ N*p. N*]pXsW A]mÄ sfmssd Smjv¯n… bns¶ A]mapsX lÐfp]À¶p.

‘Sm³ FknsX tbm]n NnX¡pk^ps¶tXm? Cu ko«n GtS`pw Nų tN_n Ft´`pw sNm*v tbm]m`pw B^pw A_n]nÃtÃm? SWns¡ms¡ fmhmfmhw N\¡nÃmsS Mm³ S^p¶Sv SWn¡p tSm¶n] tbms` AjnªmXmWÃ…’

fmapkntWmXv H^£^w N]À¯p b_]msS Sn^nª fWpgyWm\v Ft¶mXv S«n¡]_p¶Sv.

‘bq_ntfmsW… FWn¡v bN^w tks_ kà B\p§apw B]n^pt¶Â Ssâ S¦¡pXw tbm`pÅ tfmsa]pw t_¸v sI]vSp, Ssâ ssbh]pw AXnt¨m*p tbmt]sW…Mm³ Ssâ Nmk b«n]ÃtÃm… ss{ZkÀ AsÃ. B tKm`n H«pw tfmlfÃm¯ ^oSn]n Mm³ sI¿p¶p*v. tNt«mXm bq_m…’ k¶ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *