താജ്മഹൽ 2 [Rajeesh]

Posted by

താജ്മഹൽ 2

THAJMAHAL PART 2 BY RAJEESH | Previous Parts

Ht«s_ tbÀ¡v sk_p¸pakm¡n] SmKvfi F¶ NT]psX SpXÀ¨]m\v CSv. fS Wnµt]m, H^p ssUks¯]pw hfpUm]s¯]pw AbfmWn¡t`m Fsâ Dt±lfÃ.

SoÀ¨]m]pw fS§apsX tk`ns¡«p SNÀ¯pÅ shN-vhnsâ ftWmim^nS Ss¶]m\v Cu NT]psX ssiss`äv. H^p emPw NqXn fm{Stf Cu NT CWn dm¡n]pÅp. SoÀ¯pw H^p NtNmÄZv Sow F¶Sn`pb^n fq¶mw emP¯n H¶pfnÃ.

H¶mw emP¯n fS Wnµ N*kÀ Cu emPw km]n¡mSn^n¡pN.

bn´n^nªp HmX^psS¶ b`^psX]pw t{bmÕmiWw WÂNn] DuÀKt¯msX, Fs¶ b`À¡pw {bn]s¸«k³ B¡n] SmKvfi F¶ NT SpX^p¶p….

Bt^m tUi¯p S«n knan¡p¶Sv tN«m\v Mm³ D\À¶Sv. gdoÀ B]n^p¶p.

‘^Kn… FWn¡v C_§m³ hf]fm]n. cpZv Hs¡ D*m¡n tXdnan k¨n«p*v. Fs´¦n`pw tk\sf¦n knan¨m fSn.’ ASpw b_ªp Ak³ fpwSmhnsW tWm¡n.

AkÄ Fsâ A^s¡«nWp Smtj]v¡v Fsâ Nm`pNÄ¡nX]n NnX¶p Wà D_¡fm\v. AkapsX S` Fsâ CXSp SpX]n`m\v. fpOw Fsâ Np®]n fp«n]m\n^n¡p¶Sp. AkapsX Ip*n`pw fq¡n³ Sp¼n`pw Fsâ sNmjp¯ lp¢¯nsâ Awl§Ä.

Ak³ Aksa St`mXn. F¶n«p Aksâ Xk FXp¯p AkapsX fpO¯pÅ lp¢ SpÅnNÄ SpX¨p.

‘knan¡t\m?’ Ak³ Ft¶mXv tImUn¨p.

‘tk*… AkÄ¡p Wà £o\w Nm\pw. bp`Às¨]m NnX¶Sp. Mm³ D_§pt¼mjpw D_§n]n«nÃm]n^p¶p. Du¼ns¡m*n^p¶p. B hpO¯n Mm³ A§v D_§n. Akav D_§nt¡ms«…’ Mm³ b_ªp.

‘Biv… Nm`t¯ Wnh-vNm^w fpX§n. AkÄ b_ªn^p¶p. ^Kn k¶m bns¶ Wnh-vNm^w Hs¡ fpX§psf¶v. Wmsa fpS tWm¼v SpX§pktÃ… ASpw FXp¡m³ bänÃ.’

‘At¿m… Wnh-vNm^kpw tWm¼psfm¶pw fpXt¡*.’ Mm³ b_ªp.

‘G]v hm^fnÃ. s^Kn¡v Ct¸mjtà bäpÅq. Wnh-vNm^kpw tWm¼psfms¡ Ft¸m tkt\`pw BkmtÃm… F¶m sl^n. Mm³ tbmNpkm. cpZv Hs¡ tW^¯nWp Njn¡m³ f_¡*. sskNo«v Mm³ k¶n«v Wfp¡v bp_s¯m¶p N_§mw.’ Ak³ ASpw b_ªp fp_n kn«p bp_t¯]v¡p tbm]n.

Mm³ fpwSmhnsW tWm¡n. AkÄ SaÀ¶p D_§pN]m\v.

C¶s` Mm³ H^p U]kpw CXtka]pw CÃmsS]m\v Aksa Dbt]mPn¨Sv.

k¶p N]_n]t¸mÄ D*m]n^p¶ A¼^¸v Hjn¨m bns¶ bqÀ\fm]pw fpwSmhnsW Mm³ BhzUn¨p. Gs_ WmÄ NqXn B]SnWm fpwSmhpw gdo_pw Ft¶mXv tks*¶p b_ªnÃ. Fsâ Nj¸v fpjpk³ Cu sfm©¯n]n Mm³ SoÀ¯p.

AkapsX WngvNa¦fm] D_¡w Mm³ {l²n¨p. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *