ചന്ദനമഴ 9 [ ഡിങ്കൻ ]

Posted by

ചന്ദനമഴ 9

CHANDANAMAZHA PART 9 BY DINKAN || PREVIOUS PARTS

AMvK`n]psX knan tN«v AfrS sM«n tbm]n.

H«pw hf]w bmjm¡msS Wn`¯p InS_n NnX¶n^p¶ Ssâ hm^n FXp¯\nMv kmSn Sp_¶p tWm¡pt¼mÄ AMvK`n fp¼nÂ

fp_n¡pÅn AX¨p C^n¡msS H¶v ^*apw bp_¯p km.. e£\w Njn¡mw

FÃmk^pw tfl¡v Ipäp C^n¸p_¸n¨p. e£\w Njn¨p. AfrS _qfns`¡v tbm]n .

fm]mkSn e£\w Njn¨v Fjpt¶äp tbmNm³ tW^w Nn^¬ b_ªp

fm]mkSns] tWm¡n Nn^¬ b_ªp: “”””Fsâ sbmt¶ k`n]½, MmsWm^p Nm^yw tImUn¨m hmVn¨pS^ptfm? FWns¡m^p him]w tk\w.”

“”””F´m tks* tftWm, Fs¶s¡m*v Njn]p¶Sms\¦n F´pbNm^kpw Mm³ sI¿mw ‘.

“”””SoÀ¨?”

“”””SoÀ¨; F´m Nm^yw, b_”

“”””B AfrSs]¸än]m”

“”””F´pbän?

k`n]t½… FWn¡ksa H¶p sI¿\w.”

“”””F´v ‘ fm]mkSn km¡pNÄ Nn«msS A¼^¶p,

“”””F´m Nn^¬ Wo Cu b_sª?”

“”””AsS, FWn¡ksa H¶p Nan¡\w; k`n]½ ASnWp him]n¡\w”

fm]mkSn¡v A¼^¸pw A¸w tNmbkpw B WqS§an Wnj`n¨pN*p. “”””WnWs¡´m Nn^¬? AÃm, WnW¡v F´nsâ Npj¸fm\v? WnW¡p tk*sSms¡ AMvK`n]pw MmWpw S^p¶p*sÃm, bns¶´nWm Akapfm]n..?”

FWn¡v AfrSs] Nan¡mWpw H^ml.” H^p Wnfngw fm]mkSn lm´fm]n Bt`mIn¨p.

“”””Dw..l^n… Nn^¬, bs£ AkÄ fsä^mapsX em^y]m\v. Wo {lfn¨m`pw AkÄ h½Sn¡psf¶v tSm¶p¶nÃ. AÃm, MmW§sW AktamXv b_]pw ? WnWs¡´m k«pt*m ?”

“””” k`n]½ tImUn¡pN]pw fäpw tk*. F´m]m`pw MmsWm¶p {lfn¡m³ tbmNpkm k`n]½ him]n¡ptfm?”

“”””MmsW´p him]w sI¿pw?

AkÄ kmhptUk«³ AW´n^kams\¶_n]mftÃm. Mm³ AkapsX k`n]½]tÃ?” “”””l^n, Mm³ b_]mw. Mm³ Aksa ka]v¡m³ tWm¡pw. k`n]½ A_nªSm]n emkn¡^pSp; h½Snt¨m?”

“”””Hm, ASv h½Sn¨p.”

“”””AkÄ k¶p b^mSn b_ªm`pw k`n]½ AW§^pSv. Dw?” Nn^¬ tImUn¨p.

“”””ASp Nps_ NX¶ntÃXm Nn^¬?…””

“”bns¶ him]w F¶p b_ªm F´m AÀ°w?”

“”””l^n. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *