എന്റെ അമ്മയെന്ന മിസ്സ്ട്രെസ്സ്

Posted by

എന്റെ അമ്മയെന്ന മിസ്സ്ട്രെസ്സ്

Ente Ammayenna Mistress bY  AMITHA

Fsâ tb^v t{l]. FWn¡v 15 k]Êv D*v. Fsâ A½ knWoS knWoS. M§apsX koXv sNmÃw B\v. Aѳ Fsâ sI_p¸¯n Ss¶ f^n¨p. ASn bns¶ A½ B\v FÃmw tWm¡p¶Sv. A½ CknsX h-vNqÄ Xo¨À B\v. Fs´ms¡ B]m`pw ko«n A½ H^p bmkw B\v. bs£ CknsX Mm³ b_]m³ tbmNp¶ Nm^y§Ä A½t]mXpÅ Fsâ NmjvI¸mXv Ss¶ fmän.

Fsâ A½s] bän b_]mw. Wà hpµ^n B\v A½, 36 sshhv fp`,ASnWp bän] Np*n, N*m hnWnf WXn WfnS tbms` B\v. A½ F¶pw hm^o B\v Dbt]mPn¡p¶Sv.

ko«n A½]psX k^pfmWw sNm*v fm{Sw Nm^y§Ä H¶pw WX¡nà F¶v B]t¸mÄ, M§Ä fpNans` _qw kmXNNv sNmXp¡m³ So^pfmWn¨p.cmfn`n k¶m fm{Stf sNmXp¡p F¶v D*m]n^p¶p. A§sW hntKm tI«³ Dw ^lvfn ^lvfn tI¨n]pw M§apsX koXv kmXN¡v FXp¯p. AkÀ sNm¨n Wn¶m\v k¶Sv, hntKm tI«³ tbm`ohv B]n^p¶p, CkntX¡v {Xm³hvcÀ B]Sm\v, tI¨n siusshzcv– B]n^p¶p. AkÀ¡v H^p fN³ D*v, KnSn³. +2 bYn¡p¶p. A½ Xo¨À B]SpsNm*v A½t]mXv Xyqg³ FXp¡mtfm F¶v tImUn¨p. A½ h½Sn¨p. A§sW C^ns¡ H^p Unkhw,

A½:’tfmsa {lo¡p«n, C¶v ^m{Sn KnSn³ bYn¡m³ k^pw AkWp Wmsa FN-vhmw D*v, Wo tW^s¯ e£\w Njn¨p NnXt¶map.”

Mm³ :”^m{Sn Ft¸mjm At½ KnSn³ tI«³ k^p¶Sv? ‘

A½ :”Ak³ 10 BNpt¼mÄ k^pw, Ft¸m So^pw F¶v b_]m³ bänÃ. Nps_ Nm^y§Ä AksW sNm*v sI¿n¡\w ‘

ASv b_]pt¼mÄ A½]psX fpO¯v H^p In^n D*m]n^p¶p. bs£ fn¡t¸mjpw C§sW A½]psX h-vNqan DÅ ÌpZâhv k^m_p*v, ASvsNm*v Mm³ ASv Nm^yw B¡n]nÃ.

A¶v ^m{Sn A½ KnSn³ tI«sW bYn¸n¡p¶SCsâ CX¡v _qfn Wn¶v H^p N^¨n tN«p Mm³ sI¶v tWm¡n. kmSn AX¨p C«n^p¶p

Mm³ :””At½, F´m bäns]??””

Mm³ kmSn`n fp«n tImUn¨p

A½ :””Wo D_§n]ntÃ,? CknsX H¶pfnÃ. tbm]n NnX¶p D_t§Xn “”

A½ bSnknÃmsS tUgy¯n B\v b_ªSv. A½ Ft¶mXv tUgyw Nm\n¡m_nÃ, In`t¸mÄ ^m{Sn D_¡w HjnIn«v B]n^n¡pw F¶v Mm³ knIm^n¨p. Mm³ _qfn k¶p NnX¶p. D_¡w k^p¶nÃ, Hmt^m¶v Bt`mIn¨p NnX¶t¸mÄ B\v A½]psX fp_n]psX kmSn Sp_¡p¶ lÐw tN«Sv, A½ dmSv–_qfn tbmNm³ C_§n]Sm, F´nWm N^ªSv F¶v KnSn³ tI«tWmXv tImUn¡mw F¶v knIm^n¨p tkPw A½]psX _qfnt`¡v– tbm]n Mm³.

Mm³ AknsX N* NmjvI Fs¶ sM«n¨p Naªp, KnSn³ tI«³ bqÀ\ WPvW³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *