നഗരം മാറ്റിയ നാട്ടുകാരി അമ്മ 2

Posted by

നഗരം മാറ്റിയ നാട്ടുകാരി അമ്മ 2

Nagaram Matiiya Nattukari Amma 2 bY Nandu

CLICK HERE TO READ PREVIOUS PART NAGARAM MAATTIYA NATTYKARI AMMA

A½t]msXm¸w fpwssd WP^w IpäpN F¶Sv– Fsâ H^p B{Piw B]n^p¶p.

bs£ A½t]mX¸w C§sW H^p tNm`¯n Iptä*n k^pw F¶p Mm³ KoknV¯n N^pSn]n^p¶nà . WP^¯nsâ koSn]n A½]pw B]n tbmNpt¼mÄ F³sâ A½s] Iqjv¶v Sn¶p¶ N®pNÄ b`Spw Mm³ N*p.

Aks^ Npäw b_]m³ bänà , Ct¸mÄ A½s] N*m ^m{SnNan s_Zvhv{Xoän NÌtfÀ sW NmäpWnÂNp¶ H^p t{bmhvXnXyqäv ³s_ `p¡v– B\v.

Mm³ A½s] sl^n¡pw tWm¡n,

{bm]w A½]psX fpO¯v k`y Ipapskm¶pw D*m¡n]nà , fpXnNapsX CX¡v sI_n] sI_n] W^NÄ Nm\mw.

A½ Ct¸mÄ fpXn hzS{Sfm¡n C«n^n¡pkmWv, ASv A½¡v fsäm^p huU^yfm]n FWn¡v tSm¶n.

A½]psX fm_n tWm¡n]t¸mÄ H¶p fWhn`m]n, A½ DÅn {dm C«n«nöp.

fp`¨m Ct{Sw Wo*p NnX¡m³ Nm^\w ASm. sl^n¡pw Ct¸mÄ A½]psX l^o^¯nsâ kXnkv,

Fsâ bmânWpÅn Np«sW kXn B¡n.

A½]psX B`n` k]_n H¶p SjpNmWm]n Fsâ ssN kÃmsS S^n¡p¶p ,bs£ A½]psX fpOs¯ WngvNa¦S Fs¶ bn*n^n¸n¡p¶p.

M§Ä WX¶p HXpkn H^p Sp\n¡X]n F¯n. A½¡v ASnWpÅnt`¡v N]_pt¼mÄ kÃm¯ b^n{efw DÅSm]n tSm¶n.

Mm³ A½t]mXv tImUn¨p

“”F´m At½ C§nsW tWm¡ps¶ “”

“”Zm N®m CknsX Vm^maw BÄNmÀ D*tÃm, Cu tNm`¯n F§nWmXm Mm³ ANs¯¡v k^pt¶””

“”A½ ssV^yfm]n km, CknsX Ct¸mÄ AXp¯p tks_ Sp\n¡Xs]m¶pw CÃ. bns¶ Cu Wn¡p¶ b`^pw CknXps¯ s_ZvÌoXv s` ]m\v., AkÀ CSnW¸p_kpw DÅ {ZÊv– _r`ss CXp¶k^m “”

M§Ä NX]n N]_n NX]n sh]nÂhv tPÄhv Np_km]n^p¶p. H^p sh]nÂhv tdm]v FâXp¯p k¶p. Ak³ H^p f`]man B]n^p¶p. ..

Ak³ A½s] tWm¡p¶Sv N*n«v , Mm³ GtSm skXn]pfm]n k¶Sm]n« AkWp tSm¶pt¶.

Ak³ tImUn¨p

“”it`m hÀ tfZ¯nWv {ZÊv FXp¡m³ BNpw “”

“”AsS Cu sshhv DÅkÀ¡pÅ {ZÊv– sh£³ FknXm “”

“”¹ohv Nw kn¯v– fn “”

M§Ä AksW bn³SpXÀ¶v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *