ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് – 9 [കിളുന്തുപൂറും ചക്കരകുണ്ടിയും]

Posted by

ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് – 9

കിളുന്തുപൂറും ചക്കരകുണ്ടിയും

NJAN KADHAYEZHUTHUKAYANU PART-09 KILUNTHU POORUM CHAKKARAKUNDIYUM

Written by – കാസനോവ  PREVIOUS PARTS

bSns] tW^n] lÐt¯msX kmSn Im^n . tbXntSm¶n] Mm³ tkPw F´m\v fp_n]n hwekn¡p¶sS¶_n]m³ At§m«v tbm]n . AknsX N* NmjvI Fs¶ sM«n¨p Naªp .

N«n`n WPvW]m]n t^gvf NnX¡p¶p. AkapsX 2 ssNNapw Nm`pNapw gmÄ sNm*v N«n`n sN«n]n«n^n¡pN]m\v . AkapsX N®pNÄ N_p¯ Sqkm` sNm*v f_¨n«p*v .

t^lvf]psX WPvWS Fs¶ Btklfm¡n . Ipk¶p knXÀ¶ Ip*pNÄ .Wà kXnskm¯ l^o^w. NqÀ¼n¨p Wn¡p¶ fp`NÄ . HSp§n] k]_v.

sS_n¨p Wn¡p¶ WnSwdw. sI¼n¨ bqXNapsX tW^n] N¼nan]n sbmSnª bq_v. sbm¡nanWpw k]_nWpfnX]n`m]n skÅw Han¨n_§p¶p .

sSm«Xp¯p ¢oWÀ ^kn C^n¡p¶p*v . Aksâ N¿n H^p Nymf_]pw D*v . Ak³ gZv[nfm{Sw V^n¨m\v C^n¸p . l^o^w sfm¯w t^mfwsNm*p Wn_ªSm\v . 26 k]ÊpNm\pw .

dmdp D½msW bn_NnÂWn¶pw sN«nbnXn¨p sdZnt`¡p sNm*ptbmNpN]m\v . A]mapsX ssNNÄ ^*pw A^s¡«n fp_pNn bnXn¨n«p*v .

D½ FSnÀ¯psNm*v tbmNm³ {lfn¡p¶ps*¦n`pw A]mapsX Bk^\w teUn¨p tbmNp¶Sv AhmVyfm]n^p¶p. D½msW sdZnt`¡p dmdp k`n¨n«p .

D½ Nfnjv¶p t^gvf]psX AXpt¯¡p ko\p. N«n`ns` AW¡w sNm*mNpw t^gvf H¶naNn . Sn^n¨p dmdpknsW tWm¡n

D½ : Fs¶ knsXXm… FWn¡v _qfn tbm\w…

dmdp : A§W§p tbmNm³ bäptfm ???

ASptN«Spw t^gvf D½ Ssâ AXp¯ps*¶p A_nªp kn_¡m³ SpX§n . Ip*pNÄ b^Sp¶Sm]n N*p .

D½msX Njp¯n ssN sk¨psNm*p ^kn

^kn : CWn Wfps¡m¶p hpOn¸n¨n«v tbmNmw… Fs´ ?

D½ Aksâ ssN S«n, fpO¯p AXn¡mWm]n Nt¿m§ns]¦n`pw Ak³ ssN bnXn¨p ASp Aksâ gZv[n¡Xp¯p d`fm]n sk¨p .

D½ : ¹ohv… Fsâ tfm³ Hä¡m\v _qfnÂ… Fs¶ knXv… Mm³ H¶pw Bt^mXpw b_]nà .

^kn Nymf_ AXp¯ tfl]n sk¨p . Ak³ Fjpt¶äp D½msX AXpt¯¡v ko*pw k¶p . D½ AksW]pw dmdpknsW]pw fm_n fm_n tWm¡n.

sbs«¶p dmdp D½msX AXpt¯¡v k¶p

dmdp : £\n¡msS k¶ ATnSn sbs«¶§p tbmNmsWm¡ptfm … F´m]m`pw Cs¸m tfmsa M§Ä knXnà . CWn d`w {bt]mPn¡mWm\v Dt±lsf¦n tkUWn¡ptf, CWn CsSm¶pw b_ªnà A_nªnà Fs¶m¶pw b_tª¡^pSv…

dmdp b_]p¶Sv Nm¯pWn¡msS ^kn D½msX S` Ssâ A^s¡«nt`¡v d`fm]n sNm*p k¶p . H^pssN sNm*p gZv[n]q^n fmän.

fmtä* Smfhw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *