ഞാനും എന്റെ ഉമ്മമാരും 2 [Tintumon]

Posted by

ഞാനും എന്റെ ഉമ്മമാരും 2

Njanum Ente Ummamaarum 2 bY Tintumon | PREVIOUS PART

BUys¯ bmÀ«nWv FÃm bn´p\]pw S¶ FÃmkÀ¡pw Wµn. .AXp¯ bmÀ«nsâ Wà Fjp¯nWv him]n¡m³ fWÊpaa GsS¦n`pw BânfmÀ Ds*¦n Nfâv tdmN-vhn him]n¡\sf¶v AeyÀ°n¡p¶p .. fm{Sfà Cu bmÀ«pw km]n¨v Cãs¸Xpkms\¶vNn bqÀ® ht¸mÀ«v S^nN

dmw¥qÀ F¯n 2 Unkhw A`ªp.. At¸mam\v AknsX H^p f`]man ss{XsWÀ Ds*¶v A_nªSv.. Bav Wà sshhv B\v.. t{bm«o³ H¶pw Dbt]mPn¡msS Ss¶ W½psX l^o^w shäv B¡n S^psf¶m\v tN«Sv.. A§sW Mm³ tbm]n b^nI]s¸«p hptfgv F¶m\v tI«sâ tb^v. BanknsX Knw WX¯p¶p*v.. bs£ BapsX kÀ¡v– Hu«v– ^oSnNÄ kas^ {b]mhfm\v bs£ fmh§Ä sNm*v k`n] fmäw D*m¡m³ bäpw F¶m\v AWpekØÀ b_ªSv… A§sW MmWpw tbm]n tIÀ¶p.. BUyw 3 Unkhw B]t¸mtj¡pw l^o^¯nsâ tkUW Nm^\w.. Mm³ CWn tbm* F¶v tSm¶nt¸m]n.. bs£ ko*pw SpXÀ¶v..H^p fmhw B]t¸mÄ Ss¶ Fs¶s¡m*v bänà F¶v tSm¶n]n^p¶ b`em^§apw Mm³ D]À¯n.. fm{Sfà l^o^w A`vbw sf¨s¸«p… BfnW]pfm]n F¶pw tcm¬ knan]pw Imäpsfms¡ D*m]n^p¶p M§Ä GNtUlw NmfpNn NmfpN³fms^ tbms` B]n^p¶p…

H^p Unkhw tcm¬ knan¨p..

AtS]v C¶v Mm³ Xu\n tbm]n«v Hmt«m knan¨m\v k¶Sv. ko«n F¯n A`vbw hmVWw Hs¡ D*m^p¶p Hmt«m¡m^³ B\v FXp¯p AN¯p k¨p S¶Sv..

ASnsW´m ??N¼nNp«³.sWäv

At¸mÄ A]msasâ Np*n¡v bnXn¨p –

F¶n«v Wo H¶pw sI]vSntà ??
(C¯m¯ F¶pÅ knans]ms¡ fm_n]n^p¶p )

sbs«¶p*m] tgm¡n MmsWm¶pw sI]vSnà fm{SfÃ.. Ft¶ Bt^`pw sSm«n«v sNmt_ B]tÃm ..

At¸mÄ Wo A§sW hpOn¨tà ( FWn¡v Fs´¶nÃm¯ tUgyw tSm¶n )

ASÃ…

Mm³ tcm¬ N«v– sI]vSp FWns¡s´¶nÃm¯ tUgyw FWn¡nt¸mÄ AkÄ Bs^ms¡t]m B\v tk_m^pw Aksa ASv FWn¡v h¦Â¸n¡m³ NqXn Njn]p¶nÃ.. AkÄ sNmt_ knans¨¦n`pw Mm³ tcms\Xp¯nÃ…

A¶v Mm³ NqXpS tW^w Kn½n In`kjn¨p..

^m{Sn k¶v tcms\Xp¯t¸mÄ sNmt_ fnÊvZv NmÄ.. km«vhv B¸v FXp¯t¸mÄ ASn`pw Nps_ sftÊKpNapw NmapNapw.. MmsWXp¯p tWm¡n..

FXm Ft¶mXv £fn¡v.. Mm³ hpOn¨p Wn¶sSm¶pfà . Wns¶ H¶v B¡m³ b_tª].. Mm³ At¸mÄ Ss¶ Aksâ sINn«¯v sbm«n¨p.. Fsâ sI¡Wv Ft¶mXv hvtWifmt\m AtSm Nmfw fm{Sfmt\m F¶_n]m³ b_tª]..

Mm³ tcm¬ knan¨p…

it`m..

A¸p_w

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *