താജ് മഹൽ റീ ലോഡഡ് 3

Posted by

താജ് മഹൽ റീ ലോഡഡ് 3
TajMahal Reloaded Part 3 bY Kuttoose | Previous Parts

 

 

fp³emP§Ä km]n¨SnWp tlgw km]n¡pN Fs¶m^p AeyÀ°W D*v..

sgdoÀ k¶p Ft¶mXv tIm]v¨p,
´mXm Ds½sX fpOw fm_n C^n¡ps¶, Cs¿s´`pw b\n H¸nt¨m?
G]v CsÃXm, WnW¡v tSm¶n]Smkpw.
tSm¶s`m¶pw AtÃXm, Wnh-vNm^w Njnªp In^nt¨m*v dmSv_qfn tbm] D½ C_§ot¸m H^p dÃm¯ Pu^kw. Ft´m b´ntNXp*v.
At¸mÄ B\v Fsâ fWÊn k¶Sv, Fsâ Np®¸m`v Mm³ Hjn¨v sk¨Sv Ds½sX bmân Bs\¶ Nm^yw,
ASv D½ N*n«p*mkptfm, ASv N*n«mt\m Cu Pu^kw, Mm³ BsN sX³gWn B]n.
C¨ns^ Njnªt¸m 2 t¹än b¯n^n]pw C_¨n]pfm]n D½ k¶p, M§Ä¡v ^*p tbÀ¡pw S¶p, F¶n«p b_ªp,
^*p tb^pw k]_p Wn_¨p Njnt¨m, C¶s¯ hvsbgy B\nSv.
D½]psX fpO¯p tWm¡msS Mm³ F§nsWt]m ASv Njn¡m³ SpX§n CX]v¡p tWm¡n]t¸m Fs¶ Ss¶ tWm¡n]n^n¡p¶ D½, Mm³ tWm¡n]Spw D½ N®v bn³k`n¨p, F¶n«p tIm]v¨p,
AW¡nWn docv tkt\mXm,
tk* F¶v Mm³ b_ªp,
l^n¡pw docv Hs¡ Njn¡p, Cu {bm]¯n F¶v b_ªp H¶v C^p¯n fqan]n«p D½ AXp¡a]nt`¡p tbm]n.
Ft´m b´ntNXps*¶p fWhn`ms]¦n`pw sgdoÀ bns¶s]m¶pw tImUn]v¡m³ Wn¶nÃ. D½ k¶p t¹äv FXp¯n«v tbm]n, tbm]t¸m FWn¡v tWm¡mSn^n¡m³ NjnªnÃ, D½]psX CaNn Wp^]p¶ Np*n b´pNsa , B Np*n]n tWm¡n Mms·sà H¶v Np® Sn^p½n]Spw, D½ Sn^nªp tWm¡n]Spw H^pfn¨m]n^p¶p. ko*pw N®pNÄ tNmÀ¯t¸m Mm³ fpOw Smjv¯n.
sgdoÀ Ft´m FXp¡mWm]n Aksâ _qfnt`¡v tbm]t¸m D½ Fsâ AXp¯v k¶n«v sfsà lÐw Smjv¯n b_ªp,
Wn¿v Wmsa b¯p f\n¡v CknsX D*mk\w.
A{S]pw b_ªp D½ ko*pw AXp¡a]nt`¡p tbm]n.
Mm³sgdo_ntWmXv ]m{S b_ªp ko«nt`¡p tbm]n. BsN bmsX hfmVmW tNXp, F´nWm^n¡pw D½ sIÃm³ b_ªSv. fn¡km_pw Wmsa Fsâ AkhmWw B]n^n¡pw. A§nsW Hs¡ Bt`mIn¨p B ^m{Sn NX¶p tbm]n.

^mkns` Npan¨p, fp*pw DXp¯p, NrSyw b¯p f\n¡v Ss¶ Mm³ GSp D½msX AXp¯v. sd AXn¨p sgdo_nsW N¯v Wn¶ Fs¶ A¼^¸n¨p kmSn Sp_¶Sp OUoKp½ B]n^p¶p.
D½s] N*Spw Fsâ km sbmanªp Mm³ A¼^¶p. H^p b¨ NaÀ ssWän, ASymklyw C_pNn tUi¯v H«n NnX¡p¶p, N£¯nsâ sSm«p Smsj ks^ fm{Sw N¿n_¡w. sNmjp¯ D^p* skap¯ fmwhw hfr²fm] ssNk®, ssWän]psX N¿psX Smtj¡v bp_t¯¡p Wn¡p¶p.
Nnan tbm]n Wn¡p¶ Ft¶mXv D½ b_ªp,
tN_n kmXm Wn¿v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *